Politika zaštite podataka

1. INFORMACIJE O POLITICI

1.1. Organizacija

1.1.1. HTTPOOL d.o.o. Beograd (‘HTTPOOL Serbia’), društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano prema zakonima Republike Srbije, sa glavnom poslovnom jedinicom i registrovanim sedištem u Beogradu, Požarevačka 19-21, Beograd, Srbija, matični broj 20028416 i poreski identifikacioni broj 103827029, je odgovorno za kontrolu korišćenja vaših ličnih podataka.

1.1.2. Osim toga, ova Politika zaštite podataka (“politika”) odnosi se na “HTTPOOL” što znači da grupa preduzeća koju čine HTTPOOL Slovenija kao kontrolno preduzeće i preduzeća koja su pod njegovom kontrolom kao što su podređena i povezana preduzeća i sva druga preduzeća koja su ili uključena kao kontrolisano preduzeće ili se pridržavaju ove politike. Pominjanje HTTPOOL-a, gde se takođe mogu koristiti i reči “mi” ili “nas/nama” može se odnositi na grupu preduzeća ili na pojedinačno preduzeće u okviru ove grupe koja je odgovorna kao kontrolor korišćenja vaših ličnih podataka, kako već slučaj nalaže.

1.1.3. HTTPOOL sarađuje sa pružaocima usluga kao što su oglašivači, izdavači (pablišeri) i drugi partneri, pružaoci usluga iz oblasti računovodstva i IT, gde bi se prilikom poslovne saradnje mogli prikupljati, prenositi i obrađivati određeni lični podaci od strane pružalaca takvih usluga. HTTPOOL sarađuje samo sa pružaocima usluga koji posluju u skladu sa Opštom odredbom o zaštiti podataka.

1.1.4. Ova politika odnosi se na informacije koje prikupljamo kada pristupite ili koristite vebsajt(ove) HTTPOOL-a, AdPlatformu, uključujući i Ad Network, ili na neki drugi način sarađujete sa nama kako je dole opisano. Mi smo usklađeni sa zakonima i propisima koji važe u zemljama u kojima poslujemo. Korišćenjem naših usluga ili saradnjom sa nama na dole opisan način, vi potvrđujete da ste upoznati sa ovom politikom.

1.1.5. Mi možemo povremeno ovu politiku dopuniti usled izmene zakona i propisa ili usled ažuriranja naše interne poslovne politike i aktivnosti. Ukoliko načinimo neke izmene, obavestićemo vas tako što ćemo obnoviti datum ove politike, a u određenim okolnostima, možemo vam poslati i dodatno obaveštenje, uključujući, na primer, dodavanje izjave o slaganju sa politikom na vebsajt(ovima) HTTPOOL-a ili ćemo vam poslati obaveštenje putem imejla. Preporučujemo vam da se ponovo uputite u našu poslovnu politiku svaki put kada pristupite ili koristite naše usluge kako biste ostali informisani o našim aktivnostima u vezi sa informacijama i svojim pravima i izborima u vezi sa privatnošću.

1.1.6. Ova poslovna politika pripremljena je zajedničkom saradnjom preduzeća koja ćine HTTPOOL i odobrena je 25. maja 2018. godine od strane Radeta Tričkovića, direktora HTTPOOL Srbija.

2. UVOD

2.1. Definicije

2.1.1. “lični podaci” podrazumevaju bilo kakve informacije koje se odnose na identifikovano fizičko lice ili fizičko lice koje se može identifikovati (“subjekat na kojeg se odnose podaci”); fizičko lice koje se može identifikovati je osoba koja se, direktno ili indirektno, može identifikovati naročito na osnovu podataka kao što su ime, identifikacioni broj (JMBG), podaci o lokaciji, online identifikator ili jedan ili više faktora koji su specifični za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijani identitet tog fizičkog lica;

2.1.2. “obrada” podrazumeva bilo kakvu operaciju ili niz operacija koje se izvode korišćenjem ličnih podataka ili niza ličnih podataka, bilo automatskim putem ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organizovanje, nadogradnja, čuvanje, dorada ili izmena, preuzimanje, konsultovanje, korišćenje, obelodanjivanje putem prenosa, širenja informacija ili njihovog činjenja dostupnima na neki drugi način, usklađivanja ili kombinovanja, ograničavanja, brisanja ili uništavanja;

2.1.3. “kontrolor” podrazumeva fizičko ili pravno lice, organ vlasti, agenciju ili neko drugo telo koje, samostalno ili u saradnji sa drugima, određuje svrhu i načine obrade ličnih podataka; tamo gde su svrha i načini takve obrade određeni zakonom Unije ili zemlje članice, kontrolor ili specifični kriterijumi za njegovo imenovanje moraju biti određeni zakonom Unije ili zemlje članice;

2.1.4. “obrađivač” podrazumava fizičko ili pravno lice, organ vlasti, agenciju ili neko drugo telo koje obrađuje lične podatke u ime kontrolora;

2.1.5. “treće lice” podrazumeva fizičko ili pravno lice, organ vlasti, agenciju ili telo koje nije subjekat na koji se odnose podaci, kontrolor, obrađivač ili osobe koje su, neposrednim ovlašćenjem kontrolora ili obrađivača, ovlašćene da obrađuju lične podatke;

2.1.6. “pristanak” subjekta na kojeg se odnose podaci podrazumeva svako slobodno, jasno dato, prethodno informisano i nedvosmisleno pokazivanje volje subjekta na kojeg se odnose podaci gde on ili ona svojom izjavom ili jasnom afirmativnom aktivnošću daje do znanja da pristaje na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega ili nju;

2.1.7. “podaci koji se odnose na zdravlje” podrazumevaju lične podatke u vezi sa fizičkim i mentalnim zdravljem fizičkog lica, uključujući i pružanje usluga zdravstvene nege, kojima se otkrivaju informacije u vezi sa njegovim ili njenim zdravstvenim stanjem;

2.1.8. “preduzeće” podrazumeva fizičko ili pravno lice koje obavlja privrednu aktivnost, bez obzira na pravni oblik, uključujući i partnerstva ili asocijacije koje su uredno uključene u privrednu aktivnost;

2.1.9. “grupa preduzeća” podrazumeva kontrolno preduzeće i njegova kontrolisana preduzeća;

2.1.10. “Opšta uredba o zaštiti podataka” podrazumeva Uredbu (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka, i koja je van snage stavila Direktivu 95/46/EC;

2.2. Svrha politike

2.2.1. Svrha ove politike je da vam pruži informacije o tome koje lične podatke prikupljamo i zašto to činimo, kako prikupljamo, koristimo i obelodanjujemo te lične podatke, o pravnim osnovama za njihovu obradu i vašim pravima u vezi sa ličnim informacijama.

2.2.2. HTTPOOL je usvojila ovu politiku kako bi obezbedila zaštitu vaših prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka kao vašeg osnovnog prava, kako bi dalje osmislila obradu ličnih podataka koji služe i vama i HTTPOOL-ovim klijentima, radnicima i zaposlenima i drugim pojedincima, kao i da bi se zaštitio HTTPOOL.

2.2.3. HTTPOOL pre svega teži tome da dalje osmisli ovu politiku kako bi je potvrdila kao obavezujuće pravilo kompanije u skladu sa Članom 47 Opšte uredbe o zaštiti podataka.

2.3. Poslovne aktivnosti

2.3.1. HTTPOOL pruža svojim klijentima usluge iz oblasti oglasnih tehnologija. Po otvaranju naloga na AdPlatformi koja povezuje oglašivače, izdavače i druge partnere putem Ad Network-a, vi nam pružate Podatke o kontaktu i poslovanju. Klijenti koriste AdPlatformu kako bi se oglašavali krajnjim korisnicima a mi za uzvrat pružamo usluge na našoj AdPlatformi kako bi pomogli klijentima da postave oglase za svoje krajnje korisnike. Na taj način, u okviru svojih poslovnih aktivnosti HTTPOOL obrađuje samo veoma ograničenu količinu ličnih podataka, pre svega Podataka o krajnjim korisnicima, pri čemu se većina informacija koje dobijemo prilikom pružanja usluga svojim klijentima smatra podacima koji se odnose na preduzeća, pre svega Podacima o poslovanju.

2.4. Vrste podataka

2.4.1. HTTPOOL obrađuje sledeće kategorije ličnih podataka:

2.4.1.1. Podaci o kontaktima: vlastito ime, ime kompanije, broj telefona i imejl adresa, kako bismo vam odgovorili kada nas kontaktirate;

2.4.1.2. Podaci o krajnjim korisnicima: podaci prikupljeni prilikom interakcije sa krajnjim korisnicima reklama i oglasa generisanih korišćenjem HTTPOOL-ove usluge u ime naših klijenata, koji mogu biti oglašivači ili izdavači, uključujući IP adrese koje automatski dobijamo kada krajnji korisnik postavi neku informaciju putem sajtova društvenih medija, plug-ina ili drugih aplikacija u zavisnosti od vaših postavki privatnosti, informacije o geolokaciji (obično podaci o geografskoj širini i dužini mesta gde se nalazi krajnji korisnik) kako bi se odredio geografski cilj i učestalost slanja oglasa, sve u svrhu našeg poslovanja;

2.4.1.3. Podaci o poslovanju: vlastito ime zaposlenog ili radnika klijenta (preduzeća), naziv kompanije, adresa, imejl adresa, broj telefona i faksa, detalji o načinima plaćanja klijenta, kao što su broj bankovnog računa i vrsta bankovnog računa, matični i poreski broj, informacije o profitu, dobijene korišćenjem posebne aplikacije o plaćanju koju popunjava klijent, a sve u cilju pružanja usluga i poboljšanja naše poslovne saradnje. HTTPOOL koristi ove informacije za vršenje plaćanja. Kada HTTPOOL koristi usluge trećeg lica kako bi obradio kreditne kartice, takvi lični podaci dobijaju se od pružaoca usluga plaćanja.

2.4.1.4. Podaci o ljudskim resursima: lični podaci o našim zaposlenima i radnicima koji obuhvataju informacije o radnim dozvolama zaposlenih, ugovorima o zaposlenju i njegovom završetku, ceni rada, podatke o zaradama i kompenzacijama koje se plaćaju zaposlenom i podatke o drugim cenama rada i informacije o doprinosima za obaveznu socijalnu zaštitu za svakog radnika, informacije o korišćenju radnog vremena, medicinskim ispitivanjima, zdravstvenim proverama pojedinačnih grupa radnika, završenoj obuci o bezbednosti na radu i testovima kvalifikacija radnika, nesrećama na radu, kolektivnim nezgodama, opasnim situacijama, utvrđenim profesionalnim oboljenjima i bolestima povezanim sa radnim mestom i njihovim uzrocima, a sve u svrhu zadovoljavanja zakonom propisanih odredbi i u meri dozvoljenoj zakonom;

2.4.1.5. Podaci o kandidatima: lični podaci o kandidatima za posao, to jest, vlastito ime, datum rođenja, mesto i država rođenja, adresa stalnog ili privremenog boravišta, trenutno i potrebno obrazovanje, radno iskustvo, diploma i razne druge potvrde koje se prilažu uz prijavu (potvrda o znanju stranih jezika, izjava o nekažnjavanju, preporuke) ili drugi detalji koje navodite u propratnim pismima prilikom prijave i radnim biografijama, sve u cilju obrade vaše prijave za zaposlenje kod nas i u skladu sa zakonom propisanim odredbama;

2.4.1.6. Informacije o poslovnim prostorijama; lični podaci o pojedincima koji ulaze i izlaze iz poslovnih prostorija, to jest, vlastito ime, broj i vrsta ličnog dokumenta, adresa stanovanja, zaposlenje, vrsta i registarski broj vozila i datum, mesto i razlog ulaska u ili izlaska iz poslovnih prostorija, sve u cilju da se osigura bezbednost ljudi i imovine naših poslovnih prostorija;

2.4.1.7. Osetljive informacije: informacije o zaposlenima i radnicima u vezi sa medicinskim ispitivanjem sa procenom usklađenosti sposobnosti radnika sa specifičnim zdravstvenim zahtevima za određeni posao na tom radnom mestu, zdravstvenim proverama pojedinih grupa radnika sa spiskom ispitanih radnika i procenom ispunjenja specifičnih zdravstvenih zahteva za određeni posao u radnom okruženju, zdravstvenim stanjem grupe ispitanih radnika, utvrđenim profesionalnim oboljenjima, informacije o postojanju i nivou intoksikacije, informacije o tome da li je radnik bio pod uticajem nedozvoljenih droga i drugih psihoaktivnih supstanci ili nije na testovima na nedozvoljene droge i druge psihoaktivne supstance, o nesrećama na radu, kolektivnim nezgodama, opasnim situacijama, utvrđenim profesionalnim oboljenjima i bolestima povezanim sa radnim mestom i njihovim uzrocima; a sve u svrhu zadovoljavanja zakonom propisanih odredbi i u meri dozvoljenoj zakonom;

2.4.1.8. Mi tražimo da izbegavate pružanje informacija koje spadaju u specijalne kategorije ličnih podataka koje obuhvataju osetljive informacije i podatke koji se odnose na zdravlje, osim ukoliko su takve informacije zahtevane zakonom i/ili HTTPOOL zahteva da pružite takve informacije.

2.4.1.9. HTTPOOL je preduzeo sve korake kako bi se osiguralo da lični podaci budu precizni i ažurirani, kao i brisanje ili ispravljanje, bez odlaganja, netačnih ličnih podataka. Međutim, to ne može pretpostavljati pouzdanost ukoliko su informacije koje ste vi naveli netačne, nepotpune i/ili navode na pogrešne zaključke.

2.5. Pravne osnove za obradu:

2.5.1. HTTPOOL obrađuje lične podatke samo ukoliko je to dozvoljeno Opštom uredbom o zaštiti podataka.

2.5.2. Najčešće, HTTPOOL obrađuje lične podatke o vama jer je takva obrada potrebna za ispunjavanje zakonskih obaveza kojima podleže HTTPOOL. Specijalne kategorije ličnih podataka obrađuju se samo na ovoj pravnoj osnovi i HTTPOOL ne obrađuje takve podatke po bilo kom drugom pravnom osnovu. Obrada podataka o ljudskim resursima koji obuhvataju i osetljive informacije je gotovo isključivo obavezujuća na ovoj pravnoj osnovi.

2.5.3. Osim toga, HTTPOOL obrađuje neke lične podatke gde je obrada neophodna zbog sprovođenja ugovora čija ste vi strana potpisnica ili kako bismo preduzeli korake na vaš zahtev pre sklapanja ugovora. Najveći deo obrade ugovora o zaposlenju i radu (Podaci o ljudskim resursima), kao i Podaci o kandidatima sprovodi se po ovom pravnom osnovu.

2.5.4. Pored toga, mi obrađujemo neke lične podatke kada je to neophodno za zakonske interese koje zahteva HTTPOOL (ili treće lice) a vaši interesi i osnovna prava ne zabranjuju ove interese. Na primer, HTTPOOL ima zakonit interes da obradi i prenosi lične podatke u okviru svoje grupe preduzeća u interne poslovne svrhe, koje obuhvataju aktivnosti centralizacije obrade podataka, osmišljavanje zakonski efikasnih i obradivih poslovnih procesa, omogućavanje rada timova iz različitih zemalja i izradu procesa poslovanja koji su efikasniji i isplativiji. Osim toga, kada HTTPOOL automatski dobije vaš broj internet protokola (IP adresu) mi se oslanjamo na svoje legitimne interese tako što krajnjim korisnicima šaljemo oglase na osnovu njihove lokacije, što je od koristi korisniku kao integralnom delu sajta društvenog medija, plagina (programskog priključka) ili drugih aplikacija koje je korisnik pristao da koristi.

2.5.5. HTTPOOL može takođe obrađivati vaše lične podatke kada date pristanak na obradu svojih ličnih podataka za jednu ili više specifičnih namena. HTTPOOL teži i dalje tome da dobije pristanak koji podrazumeva svako slobodno, jasno dato, prethodno informisano i nedvosmisleno pokazivanje vaše volje svojom izjavom ili jasnom afirmativnom aktivnošću kojom dajete do znanja da pristajete na obradu svojih ličnih podataka.

2.5.6. Tamo gde se HTTPOOL oslanja na vaš pristanak na obradu ličnih podataka, vi imate pravo da povučete ili opovrgnete svoj pristanak u bilo kom trenutku, a tamo gde se oslanjamo na legitimne interese, imate pravo na prigovor. Povlačenje pristanka neće uticati na zakonsko pravo na obradu zasnovanu na pristanku koji je dat pre povlačenja.

2.6. Korišćenje podataka

2.6.1. Mi obrađujemo vaše podatke u sledeće svrhe:

2.6.1.1. Upravljanje radnom snagom, pre svega u vezi sa Podacima o ljudskim resursima, Podacima o kandidatima i Osetljivim informacijama;

2.6.1.2. Komunikacija: omogućavanje odgovora i olakšavanje komunikacije u vezi sa Podacima o kontaktima;

2.6.1.3. Usklađenost sa pravnim zahtevima, kao što su obaveze vođenja evidencije i izveštavanja, sprovođenje revizija, usklađivanje sa inspekcijama vlade i drugim zahtevima od strane vlade ili organa vlasti, odgovaranje na pravne procese kao što su poziv na sud, ostvarivanje zakonskih prava i korišćenje pravnih sredstava, odbrana u sporovima i rešavanje svih internih žalbi i zahteva, sprovođenje istrage i usklađivanje sa internim pravilima, politikom i procedurama.

2.6.1.4. Usluge: HTTPOOL obrađuje Podatke o poslovanju i Podatke o krajnjim korisnicima kako bi pružio usluge klijentima.

2.6.2. Može postojati više nego jedan razlog koji bi opravdao naše korišćenje vaših ličnih podataka u nekim posebnim okolnostima.

2.6.3. Vaše lične podatke upotrebićemo jedino u svrhu u koju su prikupljani. Ukoliko bi sa razlogom bilo potrebno upotrebiti vaše lične podatke u neku drugu svrhu, mi ćemo vas o tome obavestiti i objasniti zakonsku obavezu ili vam saopštiti da je takva obrada u skladu sa osnovnom svrhom, što nam omogućava da ih upotrebimo iz drugačijeg razloga. Ukoliko je vaš pristanak dat za određenu svrhu, koja može da obuhvata jednu ili više aktivnosti obrade, mi nećemo obrađivati vaše lične podatke u druge svrhe osim za onu za koju su provobitno prikupljeni. Onde gde nameravamo da sprovedemo obradu u drugu svrhu na osnovu vašeg prvobitnog pristanka, obradićemo vaše lične podatke samo na osnovu novog pristanka.

2.6.4. Upravljanje radnom snagom i poštovanje privatnosti

2.6.4.1. HTTPOOL koristi Podatke o vašem poslovanju, ljudskim resursima, podatke o kandidatima i osetljive informacije u okviru svojih softverskih obrada vezanih za odnose sa klijentima. Ovaj softver je napravljen po principu korišćenja podataka samo onda kada je to neophodno. Osim toga, naša interna pravila o privatnosti i bezbednosti su poznata svim našim zaposlenima i radnicima i oni su upućeni u to da lične podatke moraju obrađivati u skladu sa odgovarajućim pravnim okvirom, internim pravilima i po najvišim bezbednosnim standardima obrade podataka kada obrađuju podatke o upravljanju radnom snagom i poštovanju zakonom propisanih odredbi.

2.6.5. Usluge:

2.6.5.1. HTTPOOL koristi vaše podatke kako bi poslovala na zakonit i efikasan način i kako bi vam pružila najbolje usluge.

2.6.5.2. Vaše podatke koristimo kako bismo omogućili pristup AdPlatformi, kako bismo pružili klijentima tehničku i operativnu podršku, upravljali vašim nalogom/nalozima, slali vam tehnička obaveštenja, ažurirane podatke, upozorenja u vezi sa ugrožavanjem bezbednosti i administrativne poruke i poruke u vezi sa podrškom i kako bismo rešili sporove i osigurali svoja prava, kako bismo otkrili i zaštitili se od grešaka, zloupotreba, ili drugih kriminalnih ili nezakonitih aktivnosti i kako bismo sproveli sporazume naših klijenata. To može takođe da obuhvata analiziranje, prilagođavanje i unapređivanje AdPlatforme kako bi se klijentu pružile informacije i rezultati analize u vezi sa korišćenjem AdPlatforme, kako bismo pomogli svojim klijentima da kreiraju ili unaprede svoje usluge u vezi sa marketingom ili analitikom.

2.6.5.3. AdPlatformi možete pristupiti podnošenjem identifikacionog formulara (“Join us” formulara), gde je za neke usluge potrebno kreirati korisnički nalog koji korisniku omogućava upotrebu određenih aplikacija. U tim slučajevima, potrebno je da unesete i podatke koji obuhvataju Podatke o poslovanju. Ove informacije su neophodne kako bi se klijentima mogle pružiti usluge kao što je pristup aplikaciji, prikaz prilagođenog sadržaja i oglašavanje, komunikacija, prenos profita koji proizlazi iz digitalnog oglašavanja, obezbeđivanje tehničkog funkcionisanja mreže, kao i istraživanje i analizu kako bi se sprovele i zaštitile naše usluge.

2.6.5.4. Vaše podatke takođe koristimo kako bismo doneli zaključke u vezi sa geografskom kategorizacijom krajnjih korisnika a što bi omogućilo preduzećima unutar HTTPOOL-a da pomognu klijentima da postave oglase u odgovarajućim geografskim regionima. Na primer, ako Podaci o krajnjem korisniku ukazuju na to da je lokacija krajnjeg korisnika u određenom geografskom regionu ili državi, AdPlatforma omogućava klijentu da postavi oglase u tom regionu ili državi. Nakon što se taj proces završi, IP adresa krajnjeg korisnika postaje anonimna kako bi se sprečilo da preduzeća u okviru HTTPOOL-a iz drugih regiona ili država, klijenti i treća lica pristupe ili preuzmu IP adresu tog krajnjeg korisnika. Ovaj proces takođe obuhvata i anonimiziranje IP adresa u statističke svrhe.

2.6.5.5. Vaše podatke možemo takođe koristiti i kada se AdPlatforma preklapa sa sajtovima društvenih medija, pluginovima, programskim priključcima ili drugim aplikacijama koje obezbeđuju oglašivači, izdavači ili drugi partneri. Na primer, ukoliko klijentov radnik ili zaposleni namerava da postavi oglas na Facebook-u putem AdPlatforme, on mora povezati svoj lični Facebook nalog sa AdPlatformom s obzirom na to da Facebook ne omogućava korporativne Facebook naloge. Pošto se uspostavi veza, mi čuvamo njegovo vlastito ime, identifikacioni broj na Facebook-u i listu svih naloga za oglašavanje na Facebook-u kojima taj pojedinac ima pristup jer smatramo da su to Podaci o poslovanju pošto je taj pojedinac otvorio nalog na AdPlatformi za tog klijenta (preduzeće) kako bismo mogli da naplatimo usluge pružene putem AdPlatforme. Ukoliko taj pojedinac nakon toga promeni u AdPlatformi vezu sa svojim nalogom na Facebook-u, mi ćemo i dalje čuvati njegove podatke koji su nam potrebni dok se ne ispuni dogovor sa našim klijentom.

2.6.6. Kolačići

2.6.6.1. Kada krajnji korisnik poseti vebsajt ili pogleda oglas povezan sa AdPlatformom mi možemo upotrebiti online kolačiće za krajnje korisnike kako bismo bolje i preciznije kontrolisali učestalost pregleda oglasa. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se postavljaju na vaš kompjuter od strane vebsajta koji posetite. Oni se u velikoj meri koriste kako bi se omogućilo funkcionisanje vebsajta, ili kako bi on efikasnije funkcionisao, a isto tako i da bi se pružile informacije vlasnicima tog sajta. Oni se najčešće čuvaju na hard disku vašeg kompjutera.

2.6.6.2. Kolačići su neophodni isključivo za normalno funkcionisanje vebsajta i ne mogu se isključiti jer vebsajt ne bi više pravilno funkcionisao niti oni čuvaju bilo kakve lične podatke.

2.6.6.3. Kolačići se koriste kako bi pomogli oglašivačima i izdavačima da postave i upravljaju oglasima na Internetu. Mi koristimo kolačiće Google analitike koji nam omogućavaju da unapredimo usluge koje pružamo korisnicima naših vebsajtova. Oni nam pomažu da shvatimo kako naši korisnici koriste vebsajt i da odlučujemo o funkcionalnim i materijalnim podešavanjima kako bismo prikazali što korisniji sadržaj.

2.6.6.4. Vi imate slobodu da odbacite većinu naših kolačića ukoliko vaš pretraživač ili dodatak (add-on) pretraživača to dozvoljava, ali ukoliko izaberete da uklonite ili onemogućite naše kolačiće, to može uticati na vaše korišćenje i funkcionalnost HTTPOOL-ovih usluga. Podešavanja naših kolačića možete izmeniti klikom na sledeći link: podešavanja kolačića.

2.6.6.5. Druge kolačiće možete obrisati na sledeći način:

2.6.6.5.1. Google Chrome – Nakon što kliknete na ikonicu za meni, izaberite opciju “Podešavanja” (Settings). Na dnu strane, proširite izbor podešavanja tako što ćete kliknuti na “Napredno” (Advanced). U panelu “Privatnost i bezbednost” (Privacy and Security) kliknite na “Podešavanje sadržaja” (Content settings), a zatim na “Kolačići” (Cookies). Možete takođe ukucati chrome://settings/content/cookies u prostoru za adresu pretraživača;

2.6.6.5.2. Mozilla Firefox – kliknite na ikonicu za Meni koja je u obliku tri paralelne crte i izaberite “Postavke” (preferences). U delu “Privatnost i bezbednost” (Privacy & Security) izaberite odeljak sa istorijom i kliknite na link “Izbriši pojedinačne kolačiće” (remove individual cookies).

2.6.6.5.3. Safari – u delu menija “Privatnost” (Privacy) postoji opcija “Blokiraj sve kolačiće” (Block all cookies) gde ih možete sve ukloniti. Možete kliknuti i na “Detalje” (Details) i ukloniti pojedinačne kolačiće.

2.6.6.5.4. Edge – Kliknite na ikonicu od 3 tačke i izaberite “Podešavanja” (Settings). Izaberite strelice pored opcije “Napredna podešavanja” (Advanced settings) na vrhu. Videćete opciju “Obriši podatke pretraživanja” (clear browsing data) kojom možete obrisati kolačiće.

2.6.7. Komunikacija:

2.6.7.1. Vaše Podatke o kontaktima koristimo prvenstveno kako bismo vam odgovorili kada nas kontaktirate.

2.6.7.2. Osim toga, vaše Podatke o kontaktima i/ili Podatke o poslovanju možemo upotrebiti kako bismo vam slali promotivne poruke i novosti putem imejla za one za koje ste dali svoj pristanak. Možete izabrati da se prijavite da dobijate marketinške i druge poruke od HTTPOOL-a na našem vebsajtu.

2.6.7.3. Možete odabrati da ne primate promotivne poruke i/ili vesti od nas tako što ćete pratiti uputstva u tim porukama (taster za otkazivanje na dnu svakog imejla). Ukoliko izaberete da ne primate promotivne poruke i/ili novosti, mi ćemo vam i dalje slati poruke o transakcijama i saradnji, kao što su one u vezi sa vašim nalogom ili našim trenutnim poslovnim odnosima dokle god postoji poslovna saradnja.

2.6.7.4. U slučaju sprovođenja direktnog marketinga već nakon prve poruke, mi ćemo vam poslati detalje o svom identitetu i kontaktima i detalje o našem službeniku za zaštitu podataka, razlozima za obradu za koju su lični podaci namenjeni kao i pravne osnove za takvu obradu, kategorije ličnih podataka, primaoce ili kategorije primalaca ličnih podataka i druge informacije predviđene Članom 14 Opšte uredbe o zaštiti podataka. Ukoliko bismo obrađivali lične podatke u svrhu direktnog marketinga, to ćemo učiniti u sladu sa Članom 21 Opšte uredbe o zaštiti podataka, pri čemu vi možete iskoristiti svoja prava na ispravku, prigovor i zahtev da mi trajno ili privremeno prestanemo da koristimo ili na bilo koji drugi način obrađujemo vaše lične podatke u svrhu direktnog marketinga. Mi nećemo obelodanjivati ove lične podatke drugim korisnicima.

2.7. Obelodanjivanje podataka

2.7.1. Radi pružanja svojih usluga mi delimo lične podatke sa sledećim nepovezanim trećim licem:

2.7.1.1. Programske integracije sa AppNexus-om, Viber-om, Bidswitch-om i LG smart televizorima radi izrade kampanje, postavki oglasa za ciljne grupe koji su dostupni na odgovarajućim programskim integracijama i za oglase;

2.7.1.2. Društvene integracije sa Facebook-om, Twitter-om, Snapchat-om i LinkedIn-om radi izrade kampanje, postavki oglasa za ciljne grupe za oglašavanje;

2.7.1.3. Ostali pružaoci usluga, kao što su oglašivači, izdavači i drugi partneri, pružaoci radunovodstvenih i IT usluga;

2.7.1.4. Organi vlasti i vlade: tela koja regulišu ili imaju jurisdikciju nad HTTPOOL-om kao što su regulatorna tela, organi vlasti i organi sudske vlasti, uključujući i ispunjavanje zahteva nacionalne bezbednosti i primene zakona.

2.8. Prenos ličnih podataka

2.8.1. U svrhe opisane u ovoj politici, HTTPOOL može prenositi lične podatke trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji u slučaju odgovarajuće odluke u skladu sa Članom 45(1) Opšte uredbe o zaštiti podataka, bez posebne dozvole. Ukoliko ne postoji odgovarajuća odluka, Kompanija će pružiti odgovarajuće garancije u skladu sa Članom 46 Opšte uredbe o zaštiti podataka. Ukoliko ne postoji odgovarajuća odluka u skladu sa Članom 45(3) Opšte uredbe o zaštiti podataka ili odgovarajuća garancija u skladu sa Članom 46 Opšte uredbe o zaštiti podataka, uključujući i obavezujuća pravila kompanije, prenos ili više prenosa ličnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji će se odvijati samo pod jednim od uslova iz Člana 49(1) Opšte uredbe o zaštiti podataka.

2.9. Zadržavanje podataka

2.9.1. Uopšteno govoreći, mi zadržavamo lične podatke koliko god je to potrebno kako bismo ostvarili svrhu opisanu u ovoj politici uz poštovanje naših pravnih i regulatornih obaveza.

2.9.2. Našim zaposlenima i radnicima koji obrađuju lične podatke je naloženo da verifikuju odgovarajuće nacionalne zakonom propisane uredbe koje se tiču zadržavanja podataka prilikom obrade podataka.

2.9.3. Kada lični podaci više nisu potrebni, mi ih ili nepovratno anonimizujemo (i možemo ih kasnije zadržati i iskoristiti te anonimizovane informacije) ili ih bezbedno uništavamo.

2.10. Vaša prava

2.10.1. HTTPOOL vam omogućava da iskoristite sledeća prava koja su utvrđena Opštim zakonom o zaštiti podataka i odgovarajućim nacionalnim zakonima:

2.10.1.1. Pravo pristupa: možete dobiti potvrdu od HTTPOOL-a o tome da li su vaši lični podaci obrađivani ili ne, i u slučaju da jesu, možete pristupiti ličnim podacima i informacijama;

2.10.1.2. Pravo na ispravke: možete zatražiti od HTTPOOL-a da izmeni netačne lične podatke i da dopuni nepotpune lične podatke;

2.10.1.3. Pravo na brisanje: možete zatražiti brisanje svojih ličnih podataka koje mi posedujemo kao kontrolori podataka;

2.10.1.4. Pravo na ograničenje obrade: možete zatražiti od HTTPOOL-a ograničenje obrade podataka;

2.10.1.5. Pravo na informacije: mi ćemo obavestiti o svakoj ispravci ili brisanju ličnih podataka ili o ograničenju obrade svakog primaoca kojem su lični podaci preneti, osim ako se ispostavi da je to nemoguće ili podrazumeva nesrazmerne napore. Mi ćemo vas obavestiti o tim primaocima ukoliko to zahtevate.

2.10.1.6. Pravo na prenosivost podataka: vi možete zahtevati od HTTPOOL-a da primi lične podatke koji se odnose na vas a koje ste nama dali, u strukturnom, najčešće korišćenom i mašinski čitljivom formatu i možete takođe zahtevati od nas da te podatke preneseno drugom kontroloru bez našeg ometanja;

2.10.1.7. Pravo na prigovor: možete uložiti prigovor na osnovu specifične situacije, u bilo kom trenutku obrade ličnih podataka zasnovanoj na našim legitimnim interesima. U tom slučaju, mi više nećemo obrađivati lične podatke osim ako ne pokažemo obavezujuće zakonske osnove za njihovu obradu koja čini nevažećim vaše interese, prava ili slobode, ili radi utvrđivanja, sprovođenja ili odbrane naših zakonskih zahteva;

2.10.1.8. Pravo na prigovor na direktni marketing: možete izneti prigovor u bilo kom trenutku na obradu ličnih podataka koji se tiču vaših marketinških razloga. Ukoliko biste izneli prigovor na obradu podataka iz razloga direktnog marketinga, mi više nećemo obrađivati vaše lične podatke u takve svrhe;

2.10.1.9. Garantujemo vam vaše pravo da nećete biti predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi;

2.10.1.10. Pravo da budete informisani o povredi zaštite: mi ćemo vas obavestiti da je došlo do povrede zaštite vaših ličnih podataka tamo gde povreda zaštite ličnih podataka može da predstavlja visok rizik po pitanju vaših prava i sloboda;

2.10.1.11. Pravo na ulaganje žalbe: Imate pravo da uložite žalbu kod nadzornog organa. Međutim, nadamo se da ćete se prvo konsultovati sa nama kako bismo zajedno rešili žalbu ili probleme koje imate.

2.10.2. Gore navedena prava možete sprovesti putem: gdpr@httpool.com. Ovaj imejl možete takođe kontaktirati kako biste dobili detalje o organima nadzora datog HTTPOOL preduzeća ili će vas uputiti na odgovarajućeg službenika za pitanja privatnosti u preduzeću u HTTPOOL grupi.

2.11. Bezbednost

2.11.1. Mi smo primenili sve opravdane i efikasne tehničke i organizacione mere i postupke koji su osmišljeni radi primene principa zaštite podataka, kao što je minimizacija podataka i integrisali smo sve potrebne bezbednosne mere u obradu podataka kako bismo zadovoljili zahteve iz Opšte uredbe o zaštiti podataka.

2.11.2. Mi štitimo vaše informacije pomoću odgovarajućih fizičkih, tehničkih i administrativnih zaštitnih mera, uključujući i ograničavanje pristupa zaposlenima i radnicima vašim informacijama na pristup samo neophodnim informacijama. Kako bismo vas uverili da su vaši lični podaci bezbedni, mi obaveštavamo sve naše zaposlene i radnike o internim pravilima privatnosti i bezbednosti, striktno primenjujemo mere zaštite privatnosti u okviru HTTPOOL-a i takođe smo osmislili i interni softver kako bismo zadovoljili svoje visoke standarde bezbednosti prilikom obrade podataka.

2.11.3. Savetujemo vam da zaštitite detalje o svom nalogu na AdPlatformi kao što su korisničko ime i lozinka i da te informacije ne delite sa bilo kojim drugim pojedincem.

2.12. Kontakt

2.12.1. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili problema u vezi sa ovom politikom, korišćenjem kolačića ili našim politikama u vezi sa prikupljanjem, upotrebom, obradom, zadržavanjem i/ili obelodanjivanjem vaših ličnih podataka, možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu privatnosti kao što je dole navedeno:

HTTPOOL, Internet Marketing, d.o.o. , Tacenska cesta 26, 1210 Ljubljana – Šentvid, Slovenia

Službenik za zaštitu privatnosti: Matic Turk, E-Mail: gdpr@httpool.com,Telefon: +386 1 479 04 81, Fax: +386 1 256 73 37