Politica privind protecţia datelor

1. INFORMAŢII PRIVIND POLITICA

1.1. Organizaţia

1.1.1. HTTPOOL, Internet Marketing, d.o.o. („HTTPOOL Slovenia”), societate comercială cu răspundere limitată înfiinţată conform legilor Republicii Slovenia, cu sediul social în Ljubljana, Tacenska cesta 26, 1210 Ljubljana – Šentvid, Slovenia, având numărul de înregistrare 1554301000 şi codul de identificare fiscală SI 81931247, răspunde de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de operator.

1.1.2. De asemenea, Politica privind protecţia datelor („politica”) se aplică la nivelul „HTTPOOL”, prin care se înţelege grupul de companii compus de HTTPOOL Slovenia, în calitate de societate care controlează, şi entităţile pe care aceasta le controlează, respectiv, filiale şi sucursale şi orice întreprinderi care vor fi înfiinţate sau vor adera la această politică în viitor. Orice referire la HTTPOOL, inclusiv la „noi”, va reprezenta o referire al grupul de entităţi sau o anumită întreprindere din cadrul grupului care are calitatea de operator al datelor dumneavoastră cu caracter personal, după caz.

1.1.3. HTTPOOL colaborează cu prestatori de servicii, cum ar fi cei din domeniul publicităţii sau publicaţiilor şi alţi parteneri, prestatori de servicii IT şi de contabilitate, iar în cadrul acestei colaborări comerciale, anumite date cu caracter personal pot fi colectate, transferate şi prelucrate de astfel de prestatori de servicii. HTTPOOL colaborează numai cu prestatori de servicii care respectă Regulamentului general privind protecţia datelor.

1.1.4. Politica de faţă se aplică informaţiilor pe care le colectăm atunci când accesaţi sau utilizaţi site-ul(-urile) de Internet HTTPOOL, AdPlatform, inclusiv reţeaua Ad Network, sau interacţionaţi cu noi în orice alt mod descris în cele ce urmează. Respectăm legislaţia în vigoare în ţările în care ne desfăşurăm activitatea. Prin faptul că utilizaţi serviciile noastre sau interacţionaţi cu noi în modul descris mai jos, confirmaţi că aţi luat cunoştinţă de prezenta politică.

1.1.5. Putem modifica politica de faţă la un moment dat, ca urmare a schimbărilor din legislaţie sau actualizării politicilor şi practicilor noastre la nivel internaţional. Dacă efectuăm modificări, vă vom anunţa prin revizuirea datei acestei politici, iar în unele situaţii este posibil să vă transmitem o notificare suplimentară, inclusiv, de exemplu, prin adăugarea unei declaraţii pe site-ul(-urile) de Internet ale HTTPOOL sau prin trimiterea unei înştiinţări prin e-mail. Vă încurajăm ferm să consultaţi politica de fiecare dată când accesaţi sau utilizaţi serviciile noastre, pentru a vă informa la zi cu privire la practicile noastre privind informaţiile sau drepturile şi opţiunile dumneavoastră în materie de confidenţialitate.

1.1.6. Prezenta politică a fost elaborată în cooperare de întreprinderile din componenţa HTTPOOL şi a fost aprobată pe data de 25 mai 2018 de către Timotej Gala, directorul HTTPOOL Slovenia.

2. INTRODUCERE

2.1. Definiţii

2.1.1. „date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2.1.2. „prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, , structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

2.1.3. „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul unui stat membru, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern al statului membru;

2.1.4. „persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

2.1.5. „parte terţă” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

2.1.6. „consimţământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

2.1.7. „date privind sănătatea” înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă medicală, care dezvăluie informaţii despre starea de sănătate a acesteia;

2.1.8. „întreprindere” înseamnă o persoană fizică sau juridică ce desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociaţii care desfăşoară în mod regulat o activitate economică;

2.1.9. „grup de întreprinderi” înseamnă o întreprindere care exercită controlul şi întreprinderile controlate de aceasta;

2.1.10. „Regulamentului general privind protecţia datelor” îndeamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;

2.2. Scopul politicii

2.2.1. Scopul prezentei politici este de a vă oferi informaţii cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm şi scopul colectării acestora, modul de colectare, utilizare şi divulgare a acestor date, temeiul juridic al prelucrării şi drepturile pe care le aveţi în ceea ce priveşte informaţiile dumneavoastră cu caracter personal.

2.2.2. HTTPOOL a adoptat această politică pentru a asigura protejarea drepturilor dumneavoastră legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, ca drepturi fundamentale, a îmbunătăţi prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul de a veni în sprijinul dumneavoastră şi al clienţilor, lucrătorilor şi angajaţilor HTTPOOL, precum şi pentru a proteja HTTPOOL.

2.2.3. HTTPOOL depune eforturi deosebite pentru a îmbunătăţi în continuare această politică în scopul aprobării sale ca reguli corporatiste obligatorii, conform articolului 47 din Regulamentul general privind protecţia datelor.

2.3. Activităţile comerciale

2.3.1. HTTPOOL pune la dispoziţia clienţilor săi servicii tehnologice de publicitate. Prin deschiderea unui cont pe AdPlatform, care pune în legătură companii de publicitate, editori şi alţi parteneri prin intermediul reţelei AdNetwork, ne puneţi la dispoziţie date de contact şi de gestionare a activităţii comerciale. Clienţii utilizează AdPlatform pentru a transmite publicitate utilizatorilor finali, iar noi, la rândul nostru, ne punem la dispoziţie serviciile din cadrul AdPlatform pentru a ajuta clienţii să transmită reclame utilizatorilor finali. Ca atare, în cadrul activităţilor sale comerciale, HTTPOOL prelucrează doar o serie foarte limitată de date cu caracter personal, în special date ale utilizatorilor finali, majoritatea informaţiilor pe care le primim atunci când prestăm servicii către clienţi fiind considerate date ale întreprinderilor, mai ales date de gestionare a activităţilor comerciale.

2.4. Tipurile de date

2.4.1. HTTPOOL prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

2.4.1.1. Date de contact: numele persoanei, denumirea societăţii comerciale, număr de telefon şi adresă de e-mail, pentru a vă răspunde atunci când ne contactaţi;

2.4.1.2. Date ale utilizatorilor finali: date colectate prin intermediul interacţiunilor utilizatorilor finali cu reclamele generate folosind serviciile HTTPOOL în numele clienţilor noştri, care pot fi companii de publicitate sau editori, inclusiv numerele de protocol Internet care ne sunt transmise automat în momentul în care utilizatorul final publică informaţii pe platformele de comunicare socială, plugin-uri sau alte aplicaţii, în funcţie de modul în care vă configuraţi parametrii de confidenţialitate, informaţii privind localizarea geografică (în general, date privind latitudinea şi longitudinea utilizatorului final) pentru stabilirea de conţinut personalizat geografic, module cookie de localizare geografică şi frecvenţă, în vederea transmiterii de publicitate, toate acestea pentru a ne permite să ne desfăşurăm activitatea comercială;

2.4.1.3. Date de gestionare a activităţii comerciale: numele angajatului sau lucrătorului clientului (întreprinderii), denumirea societăţii comerciale, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon şi fax, detaliile de plată ale clientului, cum ar fi numărul şi tipul de cont bancar, numărul de înregistrare şi codul de identificare fiscală, informaţii privind profitul, transmise folosind formularul completat de client în aplicaţia specială de plată, în scopul prestării serviciilor şi realizării intereselor noastre comerciale. HTTPOOL utilizează aceste informaţii în scopul prelucrării plăţilor. Atunci când HTTPOOL foloseşte servicii ale unor terţi furnizori pentru gestionarea prelucrării cardurilor de credit, aceste date sunt obţinute de la furnizorii de servicii de plată.

2.4.1.4. Date privind resursele umane: datele cu caracter personal ale angajaţilor şi lucrătorilor noştri, care includ informaţii referitoare la permisul de muncă al angajatului, contractul de muncă şi încetarea acestuia, costurile cu forţa de muncă, date privind salariile şi compensaţiile aflate în sarcina angajatorului şi date privind alte costuri cu forţa de muncă şi informaţii privind contribuţiile prevăzute de lege la bugetul asigurărilor sociale pentru fiecare angajat, informaţii privind utilizarea timpului de muncă, examene medicale, controalele de sănătate ale fiecărei grupe de lucrători, instructajele de securitate a muncii efectuate şi testările privind calificarea lucrătorilor, accidente la locul de muncă, victime colective, incidente periculoase, boli profesionale existente şi îmbolnăviri legate de activitatea profesională şi cauzele acestora, pentru a asigura respectarea prevederilor legale şi în limitele permise de lege;

2.4.1.5. Date de gestionare a candidaţilor: date cu caracter personal ale candidaţilor pentru angajare, respectiv, numele, data naşterii, locul naşterii şi ţara, adresa reşedinţei permanente sau temporare, studiile efectiv absolvite şi cerute, experienţa profesională, diplomele şi alte certificate anexate de candidaţi la cererea de angajare (certificate privind cunoaşterea de limbi străine, declaraţii privind impunitatea, recomandări) sau alte date pe care ni le furnizaţi prin cererile de angajare sau CV, în scopul prelucrării cererilor dumneavoastră de angajare şi respectării prevederilor legale;

2.4.1.6. Informaţii pentru gestionarea sediilor: datele cu caracter personal ale persoanelor fizice păstrate în legătură cu intrarea şi ieşirea din sedii, respectiv, numele, denumirea şi numărul documentului personal, adresa de domiciliu, locul de muncă, tipul şi numărul de înmatriculare al vehiculului şi data, ora şi motivul intrării sau ieşirii din sediu, în vederea protejării siguranţei persoanelor şi bunurilor aflate în incinta sediilor noastre;

2.4.1.7. Informaţii sensibile: informaţii referitoare la angajaţi şi lucrători privind controalele medicale de evaluare a îndeplinirii de către angajat a anumitor cerinţe specifice anumitor activităţi desfăşurate la locul de muncă, controalele medicale la care sunt supuse anumite grupe de lucrători, cu o listă a lucrătorilor examinaţi şi o evaluare a îndeplinirii anumitor cerinţe specifice anumitor activităţi desfăşurate la locul de muncă, starea de sănătate a grupei de lucrători examinate, bolile profesionale existente, îmbolnăvirile legate de activitatea profesională sau suspiciunile privind existenţa unor boli profesionale, informaţii privind prezenţa şi nivelul intoxicării, informaţii dacă lucrătorul s-a aflat sub influenţa drogurilor sau altor substanţe psihoactive, accidente la locul de muncă, victime colective, incidente periculoase, boli profesionale existente şi îmbolnăviri legate de activitatea profesională şi cauzele acestora, exclusiv pentru a ne permite să asigurăm respectarea reglementărilor şi prevederilor legale şi în limitele permise de lege;

2.4.1.8. Vă rugăm să evitaţi să ne transmiteţi categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi informaţiile sensibile şi datele privind sănătatea, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este impus prin lege şi/sau HTTPOOL vi le solicită.

2.4.1.9. HTTPOOL a luat toate măsurile pentru a se asigura că datele cu caracter personal sunt exacte şi la zi, precum şi că datele cu caracter personal inexacte sunt şterse sau rectificate imediat, însă, nu îşi poate asuma răspunderea dacă informaţiile comunicate de dumneavoastră nu sunt reale, sunt incomplete şi/sau sunt de natură să inducă în eroare.

2.5. Baza juridică a prelucrării

2.5.1. HTTPOOL prelucrează datele cu caracter personal numai în măsura în care îi este permis acest lucru de Regulamentul general privind protecţia datelor.

2.5.2. Cel mai frecvent, HTTPOOL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal deoarece acest lucru este necesar pentru îndeplinirea unei obligaţii legale a HTTPOOL. Categoriile speciale de date cu caracter personal sunt prelucrate numai pe această bază juridică, iar HTTPOOL nu prelucrează astfel de date pe niciun alt temei juridic. Prelucrarea datelor referitoare la resursele umane, inclusiv a informaţiilor sensibile, se realizează aproape exclusiv pe această bază juridică.

2.5.3. De asemenea, HTTPOOL prelucrează anumite date cu caracter personal atunci când acest lucru este necesar pentru executarea unui contract la care sunteţi parte sau pentru a lua măsurile solicitate de dumneavoastră înainte de încheierea unui contract. Majoritatea prelucrărilor de contracte de muncă şi angajare (date privind resursele umane), precum şi de date de gestionare a candidaţilor, se realizează pe această bază juridică.

2.5.4. De asemenea, prelucrăm anumite date cu caracter personal atunci când acest lucru este necesar pentru realizarea intereselor legitime ale HTTPOOL (sau ale unui terţ), iar interesele şi drepturile dumneavoastră fundamentale nu au prioritate faţă de acestea. De exemplu, HTTPOOL are un interes legitim să prelucreze şi să transfere date cu caracter personal în interiorul grupului său de companii, în scopuri comerciale interne, inclusiv prin centralizarea activităţilor de prelucrare a datelor, pentru crearea de procese comerciale eficiente din punct de vedere juridic şi funcţionale, pentru a le permite echipelor transfrontaliere să lucreze împreună şi pentru a creşte eficienţa şi reduce costurile proceselor comerciale. De asemenea, atunci când HTTPOOL primeşte în mod automat numărul dumneavoastră de protocol Internet, ne întemeiem pe interesul nostru legitim în transmiterea de publicitate individualizată geografic către utilizatorii finali, care este în beneficiul utilizatorului şi face parte integrantă din platforma de comunicare socială, plugin-ul sau alte aplicaţii la utilizarea cărora utilizatorul a consimţit.

2.5.5. În plus, HTTPOOL poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când v-aţi dat consimţământul în acest sens în unul sau mai multe scopuri concrete. HTTPOOL a făcut, face şi va continua să facă toate eforturile pentru a obţine consimţământul, care este exprimat în mod liber, concret, informat şi indică fără ambiguităţi a dorinţele dumneavoastră, printr-o declaraţie sau o acţiune afirmativă care semnifică acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

2.5.6. Atunci când HTTPOOL se întemeiază pe consimţământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveţi dreptul să vă retrageţi sau să refuzaţi consimţământul în orice moment, iar atunci când ne întemeiem pe interesul nostru legitim, aveţi dreptul la opoziţie. Retragerea consimţământului nu fa influenţa legalitatea prelucrării pe baza consimţământului până la retragerea acestuia.

2.6. Utilizarea datelor

2.6.1. Vă prelucrăm datele în următoarele scopuri:

2.6.1.1. Gestionarea forţei de muncă, în special în ceea ce priveşte datele resurselor umane, datele de gestionare a candidaţilor şi informaţiile sensibile;

2.6.1.2. Comunicarea: posibilitatea de a răspunde şi facilitarea comunicării cu dumneavoastră în ceea ce priveşte datele de contact;

2.6.1.3. Asigurarea conformităţii cu cerinţele legale, cum ar fi obligaţiile de evidenţă şi raportare, efectuarea de audituri, desfăşurarea inspecţiilor guvernamentale şi îndeplinirea altor solicitări ale autorităţilor guvernamentale sau altor autorităţi publice, răspunsul la notificări legale, cum ar fi citaţiile, punerea în executare a drepturilor şi urmarea căilor de atac legale, apărarea în litigii şi gestionarea reclamaţiilor şi sesizărilor interne, desfăşurarea de anchete şi respectarea regulamentelor, politicilor şi procedurilor interne.

2.6.1.4. Servicii: HTTPOOL prelucrează datele de gestionare a proceselor comerciale şi datele utilizatorilor finali în vederea prestării de servicii către clienţi.

2.6.2. În fiecare situaţie în parte, pot exista mai multe scopuri care să justifice utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

2.6.3. Vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv în scopul în care le colectăm. Dacă trebuie să vă solicităm în mod justificat datele cu caracter personal pentru un alt motiv, fără legătură cu cel pentru care au fost colectate, vă vom notifica în acest sens şi vă vom explica obligaţia legală sau faptul că o astfel de prelucrare este compatibilă cu scopul iniţial, motiv pentru care putem folosi datele pentru un alt scop. Dacă v-aţi dat consimţământul pentru un anumit scop, care poate cuprinde una sau mai multe activităţi de prelucrare, nu vă vom prelucra datele cu caracter personal în niciun alt scop în afara celui pentru care au fost colectate iniţial. Dacă intenţionăm să realizăm prelucrarea într-un alt scop în baza consimţământului dumneavoastră iniţial, vă vom prelucra datele cu caracter personal numai în baza unui nou consimţământ.

2.6.4. Gestionarea forţei de muncă şi asigurarea conformităţii

2.6.4.1. HTTPOOL datele de gestionare a activităţii comerciale, datele de resurse umane, datele de gestionare a candidaţilor şi informaţiile dumneavoastră sensibile în cadrul propriului software de gestionare a relaţiilor cu clienţii. Acest software este astfel conceput încât să pună informaţiile strict la dispoziţia celor care au nevoie să le cunoască. De asemenea, regulile noastre interne de confidenţialitate şi securitate sunt aduse la cunoştinţa tuturor angajaţilor şi lucrătorilor noştri, cărora le impunem să prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu regulamentele interne şi cu cele mai ridicate standarde de prelucrare în condiţii de securitate la gestionarea forţei de muncă sau îndeplinirea prevederilor legale.

2.6.5. Servicii:

2.6.5.1. HTTPOOL foloseşte datele dumneavoastră pentru a-şi desfăşura activitatea conform legii, în mod eficient, şi a vă oferi cea mai bună experienţă a serviciilor noastre.

2.6.5.2. Folosim datele dumneavoastră pentru a permite accesul la AdPlatform, pentru a acorda asistenţă tehnică şi operativă pentru clienţi, pentru a vă administra contul sau conturile, pentru a vă transmite notificări tehnice, actualizări, alerte de securitate şi mesaje de asistenţă sau administrare, pentru a soluţiona dispute şi a vă exercita drepturile, a detecta erorile, fraudele şi alte activităţi infracţionale sau ilegale şi a asigura protecţia împotriva acestora, precum şi pentru punerea în aplicare a acordurilor noastre cu clienţii. Această utilizare poate include şi analiza, individualizarea şi îmbunătăţirea AdPlatform, pentru a furniza informaţii şi date analitice clienţilor cu privire la folosirea AdPlatform, pentru a-i ajuta pe clienţi să îşi îmbunătăţească serviciile în raport cu datele de marketing sau analitice.

2.6.5.3. Puteţi accesa AdPlatform trimiţând formularul de identificare (formularul Join us), în care, pentru anumite servicii, este necesar să creaţi un cont de utilizator, care îi permite utilizatorului să folosească anumite aplicaţii. În aceste situaţii, trebuie să transmiteţi date, inclusiv date de gestionare a activităţii comerciale. Acestea sunt necesare pentru prestarea de servicii către clienţi, incluzând accesul la aplicaţie, afişarea de conţinut şi reclame personalizate, comunicare, transferul profiturilor obţinute din publicitatea digitală, asigurarea funcţionării tehnice a reţelei, cercetare şi analiză pentru menţinerea şi protejarea serviciilor noastre.

2.6.5.4. De asemenea, vă folosim datele pentru a crea interferenţe referitoare la utilizatorii clasificaţi geografic, pentru a le permite întreprinderilor din cadrul HTTPOOL să ajute clienţii să plaseze publicitate în regiunea geografică în cauză. De exemplu, dacă datele utilizatorului final arată că acesta este localizat într-o anumită regiune geografică sau ţară, AdPlatform îi permite clientului să plaseze publicitate în regiunea sau ţara respectivă. După realizarea acestui proces, numărul de protocol Internet al utilizatorului final este anonimizat, pentru a împiedica întreprinderile din cadrul HTTPOOL din alte regiuni sau ţări, clienţii sau terţii să acceseze sau să obţină numărul de protocol Internet al utilizatorului final. Acest proces include şi anonimizarea numerelor de protocol Internet în scopuri statistice.

2.6.5.5. De asemenea, vă putem folosi datele atunci când AdPlatform se interferează cu platforme de comunicare socială, plugin-uri sau alte aplicaţii puse la dispoziţie de companiile de publicitate, editori sau alţi parteneri. De exemplu, dacă un lucrător sau angajat al unui client intenţionează să plaseze publicitate pe Facebook prin intermediul AdPlatform, acesta trebuie să îşi conecteze contul personal de Facebook la AdPlatform, având în vedere că Facebook nu permite crearea de conturi corporatiste. După realizarea conectării, salvăm numele persoanei respective, numărul de identificare pe Facebook şi o listă a tuturor conturilor de publicitate pe Facebook la care persoana respectivă are acces, date pe care le considerăm a fi date de gestionare a activităţii comerciale, deoarece persoana a deschis contul de AdPlatform pentru client (întreprindere), pentru ca noi să putem factura serviciile prestate de AdPlatform. Dacă, ulterior, persoana îşi anulează contul de AdPlatform prin contul său de Facebook, noi vom continua să păstrăm datele sale care sunt necesare până la îndeplinirea contractului nostru cu clientul.

2.6.6. Modulele cookie

2.6.6.1. Atunci când un utilizator vizitează un site de Internet sau vizualizează o reclamă cu legătură la AdPlatform, îi putem transmite online utilizatorului final module cookie pentru a ţinti mai bine sau mai exact reclamele către utilizatorul final sub aspectul localizării geografice a acestuia sau frecvenţei reclamelor. Modulele cookie sunt mici fişiere de text care sunt plasate pe computerul dumneavoastră de către site-urile de Internet pe care le vizitaţi. Ele sunt folosite pe scară largă pentru a face site-urile de Internet să funcţioneze, să funcţioneze mai eficient, precum şi să le ofere informaţii deţinătorilor lor. De regulă, sunt stocate pe unitatea de hard disk a computerului.

2.6.6.2. Modulele cookie includ strictul necesar pentru funcţiile normale ale site-ului de Internet, care nu pot fi dezactivate, pentru că site-ul nu ar mai funcţiona corespunzător, şi nu stochează niciun fel de date cu caracter personal.

2.6.6.3. Pentru a livra reclame cât mai relevante posibil, HTTPOOL colectează date prin AdNetwork. Acest lucru îi permite să identifice segmentele probabile de consumatori de interes. Însă, toate datele sunt complet agregate. Folosim module cookie pentru a ne îmbunătăţi calitatea serviciilor prin stocarea preferinţelor utilizatorilor şi urmărirea tendinţelor acestora, furnizând, astfel, reclamele cele mai relevante. De asemenea, modulele cookie se folosesc pentru a ajuta firmele de publicitate şi editorii să livreze şi să administreze reclamele pe Internet. Utilizăm module cookie Google Analytics, care ne permit să îmbunătăţim experienţa utilizatorilor pe site-urile noastre de Internet. Ele ne ajută să înţelegem modul în care utilizatorii noştri folosesc site-ul de Internet şi să stabilim ajustările funcţionale şi materiale necesare pentru a furniza cât mai mult conţinut util posibil.

2.6.6.4. Aveţi libertatea de a refuza majoritatea modulelor noastre cookie, dacă browserul dumneavoastră sau suplimentele acestuia vă permit acest lucru, dar, dacă optaţi pentru ştergerea sau dezactivarea modulelor cookie, acest lucru poate afecta utilizarea şi funcţionalitatea serviciilor HTTPOOL. Puteţi schimba configurarea modulelor cookie dând clic pe legătura următoare: cookie settings.

2.6.6.5. Puteţi şterge alte module cookie astfel:

2.6.6.5.1. Google Chrome – După ce daţi clic pe pictograma meniului, mergeţi la setări. În partea de jos a paginii, extindeţi setările, dând clic pe „Avansate”. În panoul „Confidenţialitate şi securitate”, daţi clic pe „Setări de conţinut”, apoi, pe „Module cookie”. De asemenea, puteţi scrie în bara de adresă a browserului chrome://settings/content/cookies;

2.6.6.5.2. Mozilla Firefox – daţi clic pe pictograma hamburger a meniului şi mergeţi la preferinţe. În fila „Confidenţialitate şi securitate”, mergeţi la secţiunea „Istoric” şi daţi clic pe legătura „Şterge modulele cookie individuale”.

2.6.6.5.3. Safari – în secţiunea „Confidenţialitate” din meniu, există opţiunea de blocare şi ştergere a tuturor modulelor cookie. De asemenea, puteţi da clic pe „Detalii”, pentru a şterge module cookie individuale.

2.6.6.5.4. Edge – Daţi clic pe pictograma cu 3 puncte şi selectaţi „Setări”. Selectaţi tastele cu săgeţi de lângă „Setări avansate”, din partea de sus. Veţi vedea opţiunea „şterge datele browserului”, prin care puteţi şterge modulele cookie.

2.6.7. Comunicarea:

2.6.7.1. Folosim datele dumneavoastră de contact în principal pentru a vă răspunde atunci când ne contactaţi.

2.6.7.2. De asemenea, vă putem folosi datele de contact şi/sau datele de gestionare a activităţii comerciale pentru a vă transmite comunicări promoţionale sau buletine informative prin e-mail, dacă v-aţi exprimat acordul în acest sens. Vă puteţi abona la comunicări de marketing sau de altă natură ale HTTPOOL pe site-ul nostru de Internet.

2.6.7.3. Puteţi alege să nu mai primiţi de la noi comunicări promoţionale şi/sau buletine informative urmând instrucţiunile din comunicările respective (folosind butonul de dezabonare din partea de jos a fiecărui mesaj e-mail). Dacă alegeţi să nu mai primiţi comunicări promoţionale şi/sau buletine informative, este posibil să vă trimitem în continuare mesaje despre tranzacţii sau relaţia dintre noi, cum ar fi cele privind contul dumneavoastră sau relaţiile noastre comerciale în desfăşurare, atâta timp cât acestea există.

2.6.7.4. Atunci când se realizează activităţi de marketing direct, cel târziu la prima comunicare, vă vom transmite identitatea noastră şi detaliile de contact, precum şi detaliile responsabilului nostru cu protecţia datelor, scopurile pentru care datele cu caracter personal urmează a fi prelucrate, precum şi baza juridică a procesării, categoriile de date cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal şi alte informaţii prevăzute de articolul 14 din Regulamentul general privind protecţia datelor. Dacă urmează să prelucrăm date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, vom face acest lucru în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul general privind protecţia datelor, în baza căruia vă puteţi exercita dreptul la rectificare, la opoziţie, precum şi dreptul de a ne solicita să încetăm definitiv sau temporar utilizarea sau prelucrarea în orice mod a datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul marketingului direct. Nu vom divulga aceste date cu caracter personal altor utilizatori.

2.7. Divulgarea datelor

2.7.1. În scopul prestării serviciilor noastre, punem datele cu caracter personal la dispoziţia următoarelor terţe părţi neafiliate:

2.7.1.1. Integrări de programe cu cu AppNexusViberBidswitch şi televizoarele inteligente LG pentru setări de campanii, setările de ţintire a grupurilor de publicitate disponibile pe respectivele integrări de programe şi pentru publicitate;

2.7.1.2. Integrări cu platformele de comunicare socială Facebook şi Twitter pentru setări de campanii, setările de ţintire a grupurilor de publicitate şi pentru publicitate, iar cu Snapchat şi LinkedIn, în momentul de faţă, numai pentru importul de date statistice privind campaniile;

2.7.1.3. Alţi furnizori de servicii, cum ar fi companiile de publicitate, editorii şi alţi parteneri, furnizorii de servicii IT şi de contabilitate;

2.7.1.4. Autorităţile publice şi guvernamentale: entităţile care reglementează sau au competenţe în legătură cu activitatea HTTPOOL, cum ar fi autorităţile de reglementare, organismele publice şi organele competente, inclusiv în vederea îndeplinirii condiţiilor privind siguranţa naţională sau ordinea publică.

2.8. Transferul datelor cu caracter personal

2.8.1. În scopurile explicate în cadrul acestei politici, HTTPOOL poate transfera datele cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională în cazul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie, conform articolului 45(1) din Regulamentul general privind protecţia datelor, fără a fi necesară o permisiune specială. În lipsa unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie, compania va oferi garanţii adecvate, conform articolului 46 din Regulamentul general privind protecţia datelor. În lipsa unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie, conform articolului 45(3) din Regulamentul general privind protecţia datelor, sau a garanţiilor adecvate, conform articolului 46 din Regulamentul general privind protecţia datelor, inclusiv a regulilor corporatiste obligatorii, un transfer sau un set de transferuri de date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională se va realiza numai în condiţiile prevăzute de articolul 49(1) din Regulamentul general privind protecţia datelor.

2.9. Păstrarea datelor

2.9.1. În general, păstrăm datele cu caracter personal atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor descrise în cuprinsul prezentei politici, cu condiţia îndeplinirii obligaţiilor noastre legale şi de reglementare.

2.9.2. Angajaţii şi lucrătorii noştri care prelucrează date cu caracter personal sunt instruiţi să verifice prevederile legale naţionale privind păstrarea datelor atunci când prelucrează date.

2.9.3. În momentul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare, fie anonimizăm în mod ireversibil datele (putând păstra şi utiliza în continuare datele anonimizate), fie le distrugem în condiţii de securitate.

2.10. Drepturile dumneavoastră

2.10.1. HTTPOOL vă asigură posibilitatea de a vă exercita următoarele drepturi, conform prevederilor Regulamentului general privind protecţia datelor şi legislaţiei naţionale respective:

2.10.1.1. Dreptul de acces: puteţi obţine de la HTTPOOL confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate şi, după caz, accesul la datele şi informaţiile cu caracter personal;

2.10.1.2. Dreptul la rectificare: puteţi solicita ca HTTPOOL să rectifice datele cu caracter personal incorecte sau să le completeze pe cele incomplete;

2.10.1.3. Dreptul la ştergerea datelor: puteţi obţine ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le deţinem în calitate de operator de date;

2.10.1.4. Dreptul la restricţionarea prelucrării: puteţi obţine din partea HTTPOOL restricţionarea prelucrării;

2.10.1.5. Dreptul de a fi informat: vom comunica orice rectificare sau ştergere de date cu caracter personal sau orice restricţionare a prelucrării fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal, dacă acest lucru nu se dovedeşte imposibil sau nu presupune un efort disproporţionat. La cerere, vă vom informa cu privire la destinatarii respectivi.

2.10.1.6. Dreptul la portabilitatea datelor: puteţi solicita HTTPOOL să primiţi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care ni le-aţi furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi, de asemenea, să transmitem aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră;

2.10.1.7. Dreptul la opoziţie: vă puteţi opune în orice moment, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi, la prelucrarea în baza intereselor noastre legitime a datelor cu caracter personal care vă privesc. În acest caz, nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care demonstrăm că avem motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanţă.

2.10.1.8. Dreptul de opoziţie faţă de marketingul direct: vă puteţi opune în orice moment prelucrării în scopuri de marketing a datelor cu caracter personal care vă privesc. În cazul în care vă opuneţi prelucrării în scopul marketingului direct, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în acest scop.

2.10.1.9. Vă garantăm dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată;

2.10.1.10. Dreptul de a fi informat cu privire la încălcarea securităţii datelor cu caracter personal: vă vom informa cu privire la încălcarea securităţii datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă încălcarea respectivă este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile dumneavoastră;

2.10.1.11. Dreptul de a depune o plângere: Aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Sperăm, însă, că vă veţi consulta cu noi mai întâi, astfel încât să putem soluţiona împreună orice plângere sau orice aspect care vă îngrijorează.

2.10.2. Vă puteţi exercita drepturile de mai sus prin: gdpr@httpool.com. De asemenea, ne puteţi contacta pe această adresă de e-mail pentru a obţine detaliile autorităţii de supraveghere care corespunde întreprinderii HTTPOOL în cauză sau pentru a fi îndrumaţi către responsabilul cu confidenţialitatea al respectivei întreprinderi membre a grupului HTTPOOL.

2.11. Securitatea

2.11.1. Am implementat măsuri şi proceduri tehnice şi organizatorice adecvate şi eficace în vederea implementării principiilor de protecţie a datelor, cum ar fi reducerea la minimum a datelor şi integrarea garanţiilor necesare în prelucrare, pentru a îndeplini cerinţele Regulamentului general privind protecţia datelor.

2.11.2. Vă protejăm informaţiile prin aplicarea de măsuri fizice, tehnice şi administrative adecvate, inclusiv prin limitarea accesului la informaţiile dumneavoastră exclusiv la angajaţii şi lucrătorii al căror acces la acestea este strict necesar. Pentru a garanta securitatea datelor dumneavoastră, aducem regulile noastre interne de confidenţialitate şi securitate la cunoştinţa tuturor angajaţilor şi lucrătorilor noştri, aplicăm cu stricteţe toate garanţiile de securitate în cadrul HTTPOOL şi am creat un software propriu, care să corespundă standardului nostru ridicat de securitate a prelucrării.

2.11.3. Vă sfătuim să vă protejaţi detaliile contului de AdPlatform, incluzând numele de utilizator şi parola, şi să nu puneţi aceste informaţii la dispoziţia niciunei alte persoane.

2.12. Datele de contact

2.12.1. Dacă aveţi întrebări sau neclarităţi legate de această politică, de utilizarea modulelor cookie sau de politicile noastre privind colectarea, utilizarea, prelucrarea, păstrarea şi/sau divulgarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne puteţi contacta sau vă puteţi adresa responsabilului nostru cu confidenţialitatea, la:

HTTPOOL, Internet Marketing, d.o.o.

Tacenska cesta 26

1210 Ljubljana – Šentvid

Slovenia

Responsabil cu confidenţialitatea: Matic Turk

E-Mail: gdpr@httpool.com

Telefon: +386 1 479 04 81

Fax: +386 1 256 73 37