Polityka ochrony danych osobowych

Data Protection Policy

Polityka ochrony danych osobowych

 1. Informacje na temat polityki ochrony danych osobowych
  1. Organizacja
   1. HTTPOOL POLSKA z o.o. (HTTPOOL) z siedzibą w Warszawie (00-528) przy ul. Krucza 16/22, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428754, NIP 527-26-81-749, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł ponosi odpowiedzialność jako administrator Pana(i) danych osobowych.
   2. Ponadto niniejszą Politykę ochrony danych osobowych (‘polityka’) stosuje się w odniesieniu do spółki ‘HTTPOOL’ oznaczającej grupę przedsiębiorstw składających się z HTTPOOL Słowenia jako przedsiębiorstwa kontrolującego oraz jego przedsiębiorstw kontrolowanych obejmujących spółki zależne i stowarzyszone podmioty gospodarcze oraz inne podmioty gospodarcze mające być ustanowione jako przedsiębiorstwo kontrolowane lub stosujące się do postanowień niniejszej polityki. Odniesienie do spółki HTTPOOL, określanej także jako ‘my’ lub ‘nas, nam, nami’ może oznaczać odniesienie do grupy przedsiębiorstw lub pojedynczego podmiotu gospodarczego w ramach grupy, która(y) ponosi odpowiedzialność jako administrator Pana(i) danych osobowych, w zależności od okoliczności.
   3. HTTPOOL współpracuje z usługodawcami takimi jak: podmioty reklamujące (ogłoszeniodawcy), wydawcy i innymi partnerami, dostawcami usług księgowych i informatycznych, a w ramach tej współpracy gospodarczej określone dane osobowe mogą być gromadzone, przekazywane i przetwarzane przez tych usługodawców. HTTPOOL współpracuje wyłącznie z usługodawcami, którzy działają zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
   4. Niniejszą politykę stosuje się do informacji (danych), które gromadzimy, gdy wchodzi Pan(i) na lub korzysta ze stron internetowych HTTPOOL, platformy AdPlatform, w tym Ad Network, lub też w inny sposób komunikuje się z nami, jak opisano poniżej. W krajach, w których prowadzimy działalność postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Korzystając z naszych usług lub komunikując się z nami na zasadach opisanych poniżej, potwierdza Pan(i), że jest Pan(i) świadomy(a) postanowień niniejszej polityki.
   5. Możemy okresowo zmieniać niniejszą politykę ze względu na zmiany w ustawodawstwie lub aktualizację naszej wewnętrznej polityki i stosowanych praktyk. Jeśli dokonamy zmian, wówczas powiadomimy Pana(ią) o dacie zmianie niniejszej polityki (zasad), a w niektórych przypadkach możemy przesłać Panu(i) dodatkowe powiadomienie, w tym na przykład przez dodanie oświadczenia na stronach internetowych HTTPOOL lub wysłanie do Pana(i) powiadomienia pocztą elektroniczną. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z polityką ochrony danych osobowych za każdym razem, gdy uzyskuje Pan(i) dostęp do lub korzysta z naszych usług, aby posiadał(a) Pan(i) bieżące wiadomości na temat naszych praktyk informacyjnych oraz Pana(i) praw i alternatywnych możliwości dotyczących ochrony Pana(i) prywatności.
   6. Niniejsza polityka została opracowana we współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi tworzącymi HTTPOOL i została zatwierdzona dnia 25 maja 2018 roku przez Sylwię Chada, prezesa Httpool Polska.
 1. WSTĘP
  1. Definicje
   1. dane osobowe’ oznaczają wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do identyfikacji osoba fizyczną (‘osoba, której dane podlegają przetwarzaniu’); możliwa do identyfikacji osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora takiego jak na przykład imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator online bądź do jednego lub więcej z czynników charakterystycznych dla tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej takiej osoby fizycznej;
   2. przetwarzanie’ oznacza wszelkie działania (operacje) lub zbiór działań (operacji) których dokonuje się na danych osobowych lub zbiorach danych osobowych, niezależnie od tego, czy odbywają się one w sposób automatyczny, jak np. gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, dostosowanie lub zmiana, odzyskiwanie, wgląd, korzystanie, ujawnienie w drodze przekazu (transmisji), rozpowszechniania lub udostępnienie w inny sposób, zestawienie lub połączenie, ograniczenie, wykasowanie lub zniszczenie;
   3. administrator’ oznacza osobę fizyczną lub prawną, podmiot publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub łącznie z innymi, określa cele i środki przetwarzania danych osobowych; w przypadkach, gdy cele i środki przetwarzania danych określane są przez prawo unijne lub prawo państwa członkowskiego, administrator lub szczegółowe kryteria jego wyznaczania mogą być określane przez prawo unijne lub prawo państwa członkowskiego;
   4. osoba przetwarzająca dane’ oznacza osobę fizyczną lub prawną, podmiot publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
   5. osoba trzecia’ oznacza osobę fizyczną lub prawną, podmiot publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane podlegają przetwarzaniu, administrator, osoba przetwarzająca dane oraz osoby, które na podstawie bezpośredniego upoważnienia przez administratora, osobę przetwarzającą dane, są upoważnione do przetwarzania danych osobowych;
   6. zgoda’ osoby, której dane podlegają przetwarzaniu oznacza wyrażone dobrowolnie, konkretnie, świadomie i jednoznacznie przyzwolenie osoby, której dane podlegają przetwarzaniu, w którym osoba ta przez złożenie oświadczenia lub jednoznaczną czynność potwierdzającą, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących;
   7. dane osobowe dotyczące zdrowia’ oznaczają dane osobowe dotyczące stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego osoby fizycznej, w tym dotyczące udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, które ujawniają informacje o stanie zdrowia takiej osoby;
   8. podmiot gospodarczy’ oznacza osobę fizyczną lub prawną prowadzącą działalność gospodarczą, bez względu na jej formę prawną, w tym spółki cywilne lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą;
   9. grupa przedsiębiorstw’ oznacza przedsiębiorstwo kontrolujące i jego przedsiębiorstwa kontrolowane;
   10. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych’ oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  2. Cel niniejszej polityki
   1. Celem niniejszej polityki jest przekazanie Panu(i) informacji o tym, jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego je gromadzimy, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe, o podstawie prawnej przetwarzania danych oraz o Pana(i) prawach dotyczących Pana(i) danych osobowych.
   2. HTTPOOL przyjęła niniejsze zasady w celu zapewnienia ochrony Pana(i) praw związanych z przetwarzaniem Pana(i) danych osobowych jako prawa podstawowego, w zamyśle z zamiarem przetwarzania danych osobowych tak, by służyło ono zarówno Panu(i), klientom HTTPOOL, współpracownikom, osobom zatrudnionym i innym osobom, a także w celu ochrony HTTPOOL.
   3. Zamiarem HTTPOOL w szczególności było także opracowanie niniejszej polityki w celu przyjęcia jej jako wiążących zasad firmy zgodnie z Artykułem 47 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  3. Opis działalności gospodarczej
   1. HTTPOOL świadczy swoim klientom usługi w zakresie technologii reklamowych. Z chwilą otwarcia konta na platformie AdPlatform łączącej ogłoszeniodawców, wydawców i innych partnerów przez sieć Ad Network, przekazuje nam Pan(i) Dane kontaktowe i Dane związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą. Klienci korzystają z platformy AdPlatform do reklamowania się wśród użytkowników końcowych a my zaś dostarczamy usługi w ramach platformy AdPlatform, które pomagają klientom w dotarciu z ich reklamą do użytkowników końcowych. W ten sposób w ramach działalności gospodarczej HTTPOOL przetwarza jedynie bardzo ograniczony zakres danych osobowych, zwłaszcza Danych użytkowników końcowych, przy czym większość danych, które otrzymujemy w trakcie świadczeniu usług naszym klientom można uznać za dane podmiotów gospodarczych, to jest Dane związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą.
  4. Rodzaje danych
   1. HTTPOOL przetwarza następujące kategoria danych osobowych:
    1. Dane kontaktowe: imię i nazwisko osoby, nazwę spółki, numer telefonu i adres e-mail, w celu udzielenia odpowiedzi, jeśli będzie się Pan(i) z nami kontaktować;
    2. Dane użytkowników końcowych: dane zgromadzone w trakcie komunikacji użytkowników końcowych z ogłoszeniodawcami wygenerowane przy pomocy usług HTTPOOL świadczonych w imieniu naszych klientów, m.in.: ogłoszeniodawców lub wydawców, w tym także numery protokołów internetowych dostarczone nam automatycznie w momencie, gdy użytkownik końcowy umieszcza informacje za pośrednictwem stron mediów społecznościowych, wtyczek programowych plug-in lub innych aplikacji w zależności od ustawień prywatności, dane geolokalizacyjne (zazwyczaj dane o szerokości i długości geograficznej użytkownika końcowego) w celu określenia geotargetowania i dane o częstotliwości w celu dostarczania reklam; wszystkie te dane gromadzone są w celu realizacji przez nas działalności gospodarczej;
    3. Dane związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą: imię i nazwisko osoby zatrudnionej lub współpracownika klienta (podmiotu gospodarczego), nazwa spółki, adres, adres e-mail, numer telefonu i faxu, dane klienta dotyczące płatności jak np. numer rachunku bankowego i rodzaj rachunku bankowego, numer rejestracji i numer identyfikacji podatkowej, dane o zyskach przekazywane za pomocą specjalnej aplikacji do płatności, którą wypełnia klient – wszystkie te dane gromadzone są w celu realizacji usług i interesów gospodarczych. HTTPOOL wykorzystuje te dane do przetwarzania płatności. W sytuacjach, gdy w celu realizacji transakcji kartami kredytowymi HTTPOOL korzysta z usług świadczonych przez osoby trzecie, dane osobowe pozyskiwane są od usługodawców obsługujących płatności.
    4. Dane dotyczące zasobów ludzkich: dane osobowe osób u nas zatrudnionych i współpracowników w tym dane na temat pozwolenia na pracę dla osób zatrudnionych, umowy o pracę i jej rozwiązania, kosztach pracy, dane o wynagrodzeniu i kwotach naliczonych osobie zatrudnionej oraz dane o innych kosztach pracy jak i dane o ustawowych składkach na ubezpieczenie społeczne dla konkretnego pracownika, dane o wykorzystaniu czasu pracy, badaniach lekarskich, lekarskich badaniach okresowych konkretnych grup pracowników, ukończeniu szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badaniach kwalifikujących pracownika, wypadkach przy pracy, wypadkach zbiorowych, niebezpiecznych zdarzeniach, stwierdzonych chorobach zawodowych i schorzeniach związanych z wykonywaną pracą oraz ich przyczynach – wszystkie te dane gromadzone są w celu spełnienia wymogów zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i w zakresie w jakim prawo tego dopuszcza;
    5. Dane związane z zarządzaniem kandydatami: dane osobowe kandydatów na zatrudnianych pracowników, tj. imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce i kraj urodzenia, adres stałego lub czasowego zamieszkania, posiadane i wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dyplomy i inne rozmaite świadectwa dołączane do podania o pracę (świadectwa znajomości języków obcych, zaświadczenia o niekaralności, referencje) bądź inne dane szczegółowe, które przekaże nam Pan(i), a które zawarte są w listach motywacyjnych i życiorysach – wszystkie te dane gromadzone są w celu przetwarzania przez nas Pana(i) podania o pracę i spełnienia wymogów zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
    6. Dane związane z zarządzaniem lokalem firmy: dane osobowe osób przechowywane w związku z rejestracją wejść i wyjść z lokalu firmy, tj. imię i nazwisko, numer i rodzaj dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, zatrudnienie, rodzaj i numer rejestracyjny pojazdu i data, godzina i powód wejścia lub wyjścia z lokalu firmy – wszystkie te dane gromadzone są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie lokalu naszej firmy;
    7. Dane wrażliwe: dane osób zatrudnionych i współpracowników dotyczące badań lekarskich wraz z oceną spełniania przez pracownika zgodności ze szczegółowymi wymogami zdrowotnymi dla konkretnego rodzaju wykonywanej pracy, lekarskich badań okresowych konkretnych grup pracowników wraz z listą badanych pracowników i oceną spełniania przez pracowników zgodności ze szczegółowymi wymogami zdrowotnymi dla konkretnej pracy wykonywanej w środowisku roboczym, stanu zdrowia grupy badanych pracowników, stwierdzonych chorób zawodowych, schorzeń związanych z pracą oraz podejrzeń wystąpienia choroby zawodowej, dane o stwierdzeniu faktu nietrzeźwości i jej stopnia, dane o tym, czy pracownik znajdował się, czy nie pod wpływem niedozwolonych leków i innych substancji psychoaktywnych w przypadku badania pod kątem zażycia leków niedozwolonych i innych substancji psychoaktywnych; dane dotyczące wypadków przy pracy, wypadków zbiorowych, niebezpiecznych zdarzeń, stwierdzonych chorób zawodowych i schorzeń związanych z wykonywaną pracą oraz ich przyczynach – wszystkie te dane gromadzone są w celu spełnienia wymogów zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i w zakresie w jakim prawo tego dopuszcza;
    8. Prosimy o unikanie przekazywania nam szczególnych kategorii danych osobowych, w tym także danych wrażliwych i danych osobowych dotyczących zdrowia, o ile nie ma wymogu prawnego przekazywania tego rodzaju danych i/ lub HTTPOOL nie zwróci sie do Pana(i) o podanie tego rodzaju danych.
    9. HTTPOOL podejmuje wszelkie uzasadnione działania zapewniające, aby dane osobowe były poprawne i aktualne oraz aby niepoprawne dane osobowe zostały niezwłocznie usunięte lub poprawione, ale jednocześnie nie przyjmuje odpowiedzialności, jeśli przekazane przez Pana(ią) dane są nieprawdziwe, niekompletne i/ lub mylące.
  5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
   1. HTTPOOL przetwarza dane osobowe wyłącznie, jeśli zezwala na to Ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
   2. HTTPOOL przetwarza najczęściej Pana(i) dane osobowe, ponieważ przetwarzanie ich jest konieczne do spełnienia wymogów zgodności z obowiązkami prawnymi, którym podlega HTTPOOL. Szczególne kategorie danych osobowych przetwarzane są wyłącznie na tej podstawie prawnej i HTTPOOL nie przetwarza tego rodzaju danych na żadnej innej podstawie prawnej. Przetwarzanie Danych dotyczących zasobów ludzkich w tym Danych wrażliwych prawie całkowicie podlega tej podstawie prawnej.
   3. Ponadto HTTPOOL przetwarza niektóre dane osobowe, których przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, której jest Pan(i) stroną lub w celu podjęcia działań na Pana(i) żądanie przed zawarciem umowy. Większość przetwarzania danych z umów zatrudnienia i umów o pracę (Dane dotyczące zasobów ludzkich) a także Dane związane z zarządzaniem kandydatami odbywa się na tej podstawie prawnej.
   4. Oprócz tego przetwarzamy niektóre dane osobowe, gdy jest to konieczne dla prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez HTTPOOL (lub osobę trzecią) a Pana(i) interesy i prawa podstawowe nie przeważają nad interesem firmy. Na przykład HTTPOOL posiada prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu i przekazywaniu danych osobowych w ramach grupy swoich przedsiębiorstw do wewnętrznych celów biznesowych, w tym centralizacji czynności przetwarzania danych osobowych, w celu opracowania efektywnych pod względem prawnym i skutecznie działających procesów biznesowych, w celu umożliwienia współpracy międzynarodowym zespołom oraz zwiększenia skuteczności i efektywności kosztowej procesów biznesowych. Ponadto, gdy HTTPOOL automatycznie otrzyma Pana(i) numer protokołu internetowego, wówczas działamy w oparciu o prawnie uzasadniony interes przez geotargetowanie reklam dla użytkowników końcowych, co jest korzystne dla użytkownika, jako integralna część strony mediów społecznościowych, wtyczki plug-in lub innej aplikacji, na korzystanie z której użytkownik wyraził zgodę.
   5. HTTPOOL może także przetwarzać Pana(i) dane osobowe, jeśli wyraził(a) Pan(i) zgodę na przetwarzanie Pana(i) danych osobowych w konkretnym celu lub celach. HTTPOOL dąży i dążyć będzie nadal do uzyskania zgód udzielonych dobrowolnie, konkretnie, świadomie i jednoznacznie wyrażających Pana(i) przyzwolenie, w którym przez złożenie oświadczenia lub jednoznaczną czynność potwierdzającą, wyraża Pan(i) zgodę na przetwarzanie Pana(i) danych osobowych.
   6. Jeśli HTTPOOL będzie powoływać się na Pana(i) zgodę na przetwarzanie Pana(i) danych osobowych, wówczas ma Pan(i) prawo wycofania lub odmowy udzielenia zgody w dowolnym momencie, a jeśli będziemy powoływać się na prawnie uzasadniony interes, wówczas ma Pan(i) prawo do sprzeciwu. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie tejże zgody do czasu jej wycofania.
  6. Wykorzystanie danych
   1. Przetwarzamy Pana(i) dane osobowe w poniższych celach:
    1. Zarządzania zasobami pracowników szczególnie w odniesieniu do Danych dotyczących zasobów ludzkich, Danych związanych z zarządzaniem kandydatami i Danych wrażliwych;
    2. Komunikacji: umożliwienia udzielenia odpowiedzi i ułatwienia komunikacji z Panem(ią) w odniesieniu do Danych kontaktowych;
    3. Spełnienia wymogów zgodności z obowiązkami wynikającymi z prawa, jak np.: prowadzenie ksiąg i rejestrów i zgłaszanie zobowiązań, przeprowadzanie kontroli, spełnienie wymogów inspekcji ze strony podmiotów państwowych i innych żądań i wymogów ze strony organów państwowych lub innych instytucji publicznych, udzielanie odpowiedzi w ramach procesów prawnych jak np.: pozwy, dochodzenie swoich praw i korzystanie ze środków prawnych, obrona w trakcie postępowania sądowego, postępowanie z wewnętrznymi reklamacjami i zażaleniami, prowadzenie dochodzenia i spełnienie wymogów zgodności postępowania z wewnętrznymi regulaminami, zasadami i procedurami.
    4. Realizacji usług: HTTPOOL przetwarza Dane związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą i Dane użytkowników końcowych w celu świadczenia usług klientom.
   2. Może być więcej niż jeden cel, który uzasadnia wykorzystywanie przez nas Pana(i) danych osobowych w danych okolicznościach.
   3. Pana(i) dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do celów, do jakich zostały one przez nas zgromadzone. Jeśli w sposób uzasadniony konieczne będzie dla nas wykorzystanie Pana(i) danych osobowych do celów nieokreślonych, wówczas powiadomimy Pana(ią) o tym i wyjaśnimy obowiązek prawny bądź to, czy tego rodzaju przetwarzanie danych jest zgodne z głównym celem przetwarzania, co upoważnia nas do wykorzystania danych z innego powodu. Jeśli Pana(i) zgoda została udzielona w konkretnym celu, który może obejmować jedną lub wiele czynności przetwarzania danych, wtedy nie będziemy przetwarzali Pana(i) danych osobowych do celów innych niż cel, do jakiego zostały początkowo zgromadzone. Jeśli będziemy zamierzać przetwarzać dane osobowe w innym celu na podstawie wstępnie udzielonej przez Pana(ią) zgody, wówczas przetwarzać będziemy Pana(i) dane osobowe wyłącznie na podstawie wyrażonej nowej zgody.
   4. Zarządzanie zasobami pracowników i spełnianie wymogów zgodności
    1. HTTPOOL zarządza Pana(i) Danymi związanymi z zarządzaniem działalnością gospodarczą, Danymi dotyczącymi zasobów ludzkich, Danymi związanymi z zarządzaniem kandydatami i Danymi wrażliwymi w ramach swojego oprogramowania przeznaczonego do zarządzania relacjami z klientami. Oprogramowanie to zostało opracowane na zasadzie ograniczonego dostępu tylko w zakresie niezbędnym do wykonania zadania (tak zwanej ‘need-to-know’). Ponadto nasze wewnętrzne zasady zachowania prywatności i bezpieczeństwa podawane są do wiadomości wszystkich naszych pracowników i współpracowników, nakazując im przetwarzanie danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, wewnętrznymi zasadami i najwyższymi standardami bezpieczeństwa przetwarzania danych w trakcie zarządzania zasobami pracowników lub spełnienia wymogów zgodności z przepisami prawa.
   5. Usługi:
    1. HTTPOOL wykorzystuje Pana(i) dane osobowe do realizacji przez nas usług w sposób zgodny z prawem, skuteczny i pozwalający na uzyskanie najlepszych rezultatów.
    2. Pana(i) dane osobowe wykorzystujemy do umożliwienia dostępu do platformy AdPlatform, w celu zapewnienia obsługi klienta, wsparcia technicznego i operacyjnego, w celu zarządzania Pana(i) kontem (kontami), w celu przesyłania Panu(i) komunikatów technicznych, aktualizacji, alarmowych powiadomień o bezpieczeństwie i wsparcia dotyczącego bezpieczeństwa, wiadomości administracyjnych a także w celu rozwiązywania sporów i egzekucji naszych praw, wykrywania i zapobiegania błędom, oszustwom bądź innym karalnym lub bezprawnym czynnościom oraz w celu egzekucji naszych umów zawartych z klientami. Cele te mogą obejmować także analizowanie, dostosowanie i ulepszenie platformy AdPlatform, przekazywania naszym klientom danych i analiz dotyczących wykorzystania platformy AdPlatform, pomoc naszym klientom w stworzeniu lub ulepszeniu ich usług związanych z marketingiem lub analizami.
    3. Dostęp do platformy AdPlatform może Pan(i) uzyskać przesyłając formularz identyfikacyjny (tzw. formularz ‘Join us’), w którym w przypadku określonych usług konieczne jest utworzenie konta użytkownika, umożliwiającego użytkownikowi korzystanie z określonych aplikacji. W takich przypadkach konieczne jest przesłanie danych zawierających Dane związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą. Dane te są wymagane w celu świadczenia usług klientom, w tym do udzielenia dostępu do aplikacji, wyświetlania spersonalizowanych treści i reklam, komunikacji, przesyłu zysków pochodzących z reklamy cyfrowej, zapewnienia technicznego działania sieci, badań i analiz mających na celu utrzymanie i ochronę naszych usług.
    4. Pana(i) dane osobowe wykorzystujemy także do przewidywania potencjalnej lokalizacji użytkowników końcowych w kategoriach geograficznych, aby przedsiębiorstwa w ramach grupy HTTPOOL pomagały klientom w umieszczaniu reklam w odpowiednim regionie geograficznym. Na przykład, jeśli Dane użytkownika końcowego wskazują, że użytkownik ten zlokalizowany jest w określonym regionie geograficznym lub kraju, platforma AdPlatform stwarza klientowi możliwość umieszczenia reklam w tym regionie lub kraju. Po zakończeniu tego procesu numer protokołu internetowego użytkownika końcowego zostaje zanonimizowany po to, aby dostęp do lub pobranie numeru protokołu internetowego przez przedsiębiorstwa z grupy HTTPOOL z innych regionów lub krajów, klientów i osoby trzecie było niemożliwe. Proces ten obejmuje także anonimizację numerów protokołów internetowych do celów statystycznych.
    5. Pana(i) dane osobowe możemy także wykorzystywać, gdy działanie platformy AdPlatform koliduje ze stronami mediów społecznościowych, wtyczkami plug-in lub innymi aplikacjami dostarczanymi przez ogłoszeniodawców, wydawców lub innych partnerów. Na przykład, w sytuacji, gdy współpracownik lub pracownik klienta zamierza umieścić reklamę na Facebook’u za pośrednictwem platformy AdPlatform, wówczas musi on połączyć swoje osobiste konto w serwisie Facebook z platformą AdPlatform, z uwzględnieniem, że Facebook nie aktywuje firmowych kont na swoim serwisie. Gdy połączenie zostanie utworzone my zapisujemy jego/jej imię i nazwisko, numer identyfikacyjny z serwisu Facebook oraz listę wszystkich kont reklamowych na Facebook’u, do których osoba ta ma dostęp, a które my traktujemy jako Dane związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, ponieważ osoba ta otworzyła konto na platformie AdPlatform dla lub w imieniu klienta (podmiotu gospodarczego), abyśmy my mogli wystawiać faktury za usługi świadczone przez platformę AdPlatform. Jeśli osoba ta następnie zrezygnuje z platformy AdPlatform za pośrednictwem swojego konta w serwisie Facebook, my nadal przechowujemy jej dane niezbędne do momentu zakończenia realizacji umowy z naszym klientem.
   6. Pliki cookies
    1. Gdy użytkownik końcowy odwiedza stronę internetową lub przegląda reklamę połączoną z platformą AdPlatform możemy włączyć (uruchomić) pliki online cookies dla użytkowników końcowych w celu lepszej lub dokładniejszej kontroli częstotliwości pojawiania się reklam. Pliki cookies to małe pliki tekstowe umieszczane na Pana(i) komputerze przez strony internetowe, które Pan(i) odwiedza. Ich stosowanie jest szeroko rozpowszechnione po to, by strony internetowe działały lub działały sprawniej, a także w celu dostarczania informacji właścicielom stron internetowych. Zazwyczaj pliki te przechowywane są na dysku twardym Pana(i) komputera.
    2. Pliki cookies są niezbędnie konieczne do normalnego działania stron internetowych i nie można ich wyłączyć, gdyż dana strona internetowa nie działałaby wówczas poprawnie. Pliki te nie przechowują także żadnych danych osobowych.
    3. Pliki cookies stosuje się w celu ułatwienia ogłoszeniodawcom i wydawcom obsługi i zarządzania reklamami w internecie. My stosujemy pliki cookies Google Analytics, umożliwiające nam poprawę walorów użytkowych naszych stron internetowych. Są one nam pomocne w zrozumieniu tego, jak nasi użytkownicy korzystają ze strony internetowej i w podejmowaniu decyzji o dostosowywaniu funkcji i treści, aby udostępniać możliwie jak najwięcej treści użytkowych.
    4. Może Pan(i) zrezygnować z korzystania z większości z naszych plików cookies, jeśli Pana(i) przeglądarka lub moduł add-on przeglądarki na to pozwala, lecz decyzja o usunięciu lub wyłączeniu naszych plików cookies może spowodować zakłócenia w korzystaniu przez Pana(ią) z funkcjonalności usług świadczonych przez HTPPOOL. Może Pan(i) zmienić ustawienia naszych plików cookies klikając na link.
    5. Może Pan(i) usunąć inne pliki cookies w następujący sposób:
     1. Google Chrome – po kliknięciu na ikonę menu przejść do ustawień. Na dole strony rozwinąć ustawienia klikając ‘Zaawansowane’. Na pasku ‘Prywatność i bezpieczeństwo kliknąć na ‘Ustawienia treści’ a następnie ‘Cookies’. Można także wpisać chrome://settings/content/cookies w pasku adresowym przeglądarki;
     2. Mozila Firefox – kliknąć na ikonę hamburgera ‘Menu’ i przejść do preferencji. W zakładce ‘Prywatność & Bezpieczeństwo’ przejść do sekcji historia i kliknąć na link ‘usuń poszczególne pliki cookies’;
     3. Safari – w zakładce menu ‘Prywatność’ znajduje się opcja ‘Zablokuj wszystkie pliki cookies’ i skasowania wszystkich plików. Może Pan(i) także kliknąć na ‘Szczegóły’ w celu usuwania poszczególnych plików cookies
     4. Edge – kliknąć na ikonę 3 kropek i wybrać ‘Ustawienia’. Wybrać klawisze ze strzałkami obok ‘Ustawień zaawansowanych’ na górze. Pojawi się opcja ‘Wyczyść dane przeglądania’ przy pomocy, której można wykasować pliki cookies.
   7. Komunikacja z klientem:
    1. Pana(i) Dane kontaktowe wykorzystujemy przede wszystkim do udzielania odpowiedzi, gdy się Pan(i) z nami skontaktuje.
    2. Ponadto możemy wykorzystywać Pana(i) Dane kontaktowe i/ lub Dane związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą w celu przesyłania Panu(i) korespondencji promocyjnej lub powiadomień o nowościach (tzw. newslettery) za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli wyraził(a) Pan(i) na to zgodę. Na stronie internetowej HTTPOOL może Pan(i) zarejestrować się, aby otrzymywać korespondencję marketingową lub inne powiadomienia od nas.
    3. Może Pan(i) wyrejestrować się z otrzymywania od nas korespondencji promocyjnej i/ lub powiadomień o nowościach postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej korespondencji (klawisz wyrejestrowania się u dołu każdej wiadomości email). Jeśli wyrejestruje się Pan(i) z otrzymywania korespondencji promocyjnej i/ lub powiadomień o nowościach, możliwe, że nadal będziemy przesyłać Panu(i) wiadomości o transakcjach lub podtrzymujące kontakt, jak np. dotyczące Pana(i) konta lub naszej bieżącej współpracy tak długo jak będą istniały nasze wzajemne relacje biznesowe.
    4. W przypadku stosowania marketingu bezpośredniego, najpóźniej w chwili pierwszego kontaktu, podamy Panu(i) naszą nazwę, dane kontaktowe oraz dane naszego inspektora ochrony danych, cel przetwarzania danych osobowych a także podstawę prawną przetwarzania, kategorie danych osobowych, odbiorców lub kategorie danych osobowych i inne informacje określone w Artykule 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Jeśli będziemy przetwarzać dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, odbywać się to będzie zgodnie z Artykułem 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a Pan(i) będzie mógł(a) skorzystać z przysługujących Panu(i) praw do żądania poprawek, wniesienia sprzeciwu oraz zażądania od nas trwałego lub czasowego zaprzestania wykorzystywania lub przetwarzania w inny sposób Pana(i) danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Nie udostępnimy tych danych osobowych innym użytkownikom.
  7. Udostępnianie danych
   1. W celu świadczenia naszych usług udostępniamy dane osobowe następującym niepowiązanym z nami osobom trzecim:
    1. Platformom technologicznym AppNexus, Viber, Bidswitch i LG smart TV do celów ustawień kampanii, ustawień targetowania grup odbiorców reklamy dostępnych na danej platformie technologicznej oraz do celów reklamowych;
    2. Platformom społecznościowym Facebook, Twitter, Snapchat i LinkedIn do celów ustawień kampanii, ustawień targetowania grup odbiorców reklamy dla reklam;
    3. Innym usługodawcom, jak np. ogłoszeniodawcom, wydawcom i innym partnerom, usługodawcom z dziedziny księgowości i technologii informatycznych (IT);
    4. Podmiotom władzy publicznej i państwowej: podmiotom regulującym lub kompetentnych do orzekania w sprawach HTTPOOL jak np. władze regulacyjne, podmioty publiczne i władzy sądowniczej, w tym także w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa państwa lub egzekucji prawa.
  8. Przekazywanie danych osobowych
   1. Do celów opisanych w niniejszej polityce ochrony danych osobowych, HTTPOOL może bez specjalnej zgody przekazywać dane osobowe do krajów trzecich lub organizacjom międzynarodowym w przypadku wydania odpowiedniego orzeczenia zgodnie z Artykułem 45(1) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku braku odpowiedniego orzeczenia Spółka zapewni odpowiednie środki bezpieczeństwa zgodnie z Artykułem 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku braku odpowiedniego orzeczenia w myśl Artykułu 45(3) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub odpowiednich środków bezpieczeństwa w myśl Artykułu 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w tym wiążących zasad firmy, przekazanie danych osobowych lub więcej procesów przekazania danych osobowych do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych może odbyć się wyłącznie na jednym z warunków wymienionych w Artykule 49(1) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  9. Przechowywanie danych
   1. Ogólnie przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce ochrony danych osobowych zgodnie z naszymi obowiązkami wynikającymi z prawa i przepisów regulacyjnych.
   2. Podczas przetwarzania danych osobowych zatrudnieni przez nas pracownicy i współpracownicy przetwarzający dane osobowe mają obowiązek stosowania się do odnośnych krajowych przepisów prawa dotyczących przechowywania danych osobowych.
   3. Gdy dane osobowe nie będą już potrzebne, wówczas nieodwracalnie zanonimizujemy dane osobowe (i nadal będziemy mogli przechowywać i wykorzystywać zanonimizowane dane osobowe) bądź też w sposób bezpieczny zniszczymy dane osobowe.
  10. Pana(i) prawa
   1. HTTPOOL umożliwia Panu(i) korzystanie z następujących praw przysługujących w myśl Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz odpowiednich przepisów prawa krajowego:
    1. Prawo do dostępu do danych osobowych: może Pan(i) otrzymać od HTTPOOL potwierdzenie czy Pana(i) dane osobowe są przetwarzane, a jeśli są przetwarzane, wówczas może Pan(i) mieć dostęp do Pana(i) danych osobowych i informacji na Pana(i) temat;
    2. Prawo do żądania wprowadzenia poprawek: może Pan(i) zażądać od HTTPOOL wprowadzenia poprawek do Pana(i) danych osobowych, które są błędne lub uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne;
    3. Prawo do usunięcia danych: może Pan(i) zażądać usunięcia Pana(i) danych osobowych, które posiadamy jako administrator danych;
    4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: może Pan(i) zażądać od HTTPOOL ograniczenia zakresu przetwarzania Pana(i) danych osobowych;
    5. Prawo do informacji: do wiadomości każdego odbiorcy, któremu udostępnione zostały dane osobowe przekażemy informacje o wszelkich wprowadzonych poprawkach lub usunięciu danych osobowych bądź ograniczeniu zakresu ich przetwarzania, o ile będzie to możliwe lub będzie się wiązać z poniesieniem proporcjonalnych do tego nakładów. Na Pana(i) żądanie powiadomimy Pana(ią) o takich odbiorcach.
    6. Prawo do przenoszenia danych: może Pan(i) zażądać od HTTPOOL przekazania Panu(i) danych Pana(ią) dotyczących, które nam Pan(i) dostarczył(a), w sposób ustrukturyzowany w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz może Pan(i) także zażądać abyśmy przesłali te dane do innego administratora bez przeszkód z naszej strony;
    7. Prawo do sprzeciwu: z powodów związanych z Pana(i) konkretną sytuacją może Pan(i) wnieść sprzeciw w dowolnym momencie przetwarzaniu danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. W takiej sytuacji nie będziemy już przetwarzać Pana(i) danych osobowych, o ile nie wskażemy istotnych uzasadnionych prawnie powodów przetwarzania danych, które przeważają nad Pana(i) interesami, prawami i wolnościami, bądź są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń w świetle prawa.;
    8. Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego: w dowolnym momencie może Pan(i) sprzeciwić się przetwarzaniu Pana(i) danych osobowych do celów marketingowych. Jeśli wyrazi Pan(i) sprzeciw wobec przetwarzania Pana(i) danych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas nie będziemy już przetwarzać Pana(i) danych osobowych do tego celu;
    9. Gwarantujemy Pan(i) zachowanie prawa by nie podlegał(a) Pan(i) decyzji opartej wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym;
    10. Prawo do informacji w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych: powiadomimy Pana(ią) o zaistniałym naruszeniu ochrony Pana(i) danych osobowych, jeśli naruszenie to mogłoby skutkować powstaniem wysokiego zagrożenia dla Pana(i) praw i wolności;
    11. Prawo wniesienia skargi: ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mamy jednak nadzieję, że najpierw skonsultuje się Pan(i) z nami, abyśmy wspólnie wypracowali rozwiązanie reklamacji, uwag bądź wątpliwości, jakie może Pan(i) do nas mieć.
   2. Z wymienionych powyżej praw może Pan(i) korzystać za pośrednictwem poczty elektronicznej: gdpr@httpool.com. Na ten adres może się Pan(i) także kontaktować z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat organów nadzorczych poszczególnych podmiotów gospodarczych HTTPOOL lub skierowania do odpowiedniego inspektora ochrony danych grupy przedsiębiorstw HTTPOOL.
  11. Bezpieczeństwo
   1. Wdrożyliśmy uzasadnione i skuteczne środki techniczne i organizacyjne oraz procedury zaprojektowane w celu realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, po to, by spełnić wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
   2. Pana(i) dane osobowe chronimy stosując uzasadnione fizyczne, techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenie dostępu do Pana(i) danych osobowych dla osób zatrudnionych lub współpracowników tylko w zakresie niezbędnym do wykonania zadania (tak zwanym ‘need-to-know’). W celu zapewnienia zabezpieczenia Pana(i) danych osobowych podajemy do wiadomości wszystkich osób przez nas zatrudnionych i współpracowników nasze wewnętrzne zasady dotyczące bezpieczeństwa i ochrony prywatności, ściśle przestrzegamy zabezpieczeń służących ochronie prywatności w ramach grupy HTTPOOL a także opracowaliśmy nasze wewnętrzne oprogramowanie z zamiarem spełnienia wysokich standardów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
   3. Zalecamy Panu(i) ochronę danych do swojego konta na platformie AdPlatform, w tym Pana(i) nazwy użytkownika oraz hasła i nieudostępniania ich żadnym innym osobom.
  12. Możliwości kontaktu
   1. Jeśli ma Pan(i) pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej polityki ochrony danych osobowych, stosowania przez nas plików “cookies” lub naszej polityki dotyczącej gromadzenia, wykorzystania, przetwarzania, przechowywania i/ lub ujawniania Pana(i) danych osobowych, może Pan(i) skontaktować się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych jak podano poniżej:

HTTPOOL POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-528) przy ul. Krucza 16/22, info@httpool.pl