Datu aizsardzības politika

1. POLITIKAS INFORMĀCIJA

1.1. Organizācija

1.1.1. HTTPOOL BALTICS OU, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras juridiskais statuss noformēts saskaņā ar Igaunijas likumiem un kuras juridiskā adrese ir Harjumaa (Harjumā), Kolmiku tn 11-2, 76905, Igaunijā, kuras reģistrācijas numurs ir 12513561 un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs ir EE101659868, atbild kā Jūsu personas datu pārzinis.

1.1.2. Šī Datu aizsardzības politika („politika”) attiecas uz „HTTPOOL” kā uzņēmumu grupu, kas sastāv no HTTPOOL Slovenia kā kontrolējošā uzņēmuma un tā kontrolētajiem uzņēmumiem, kas sastāv no filiāles un saistītiem uzņēmumiem, un jebkura cita uzņēmuma, vai tas būtu kā kontrolējošais uzņēmums, vai kā uzņēmums, kas ievēro šo politiku. Norāde uz HTTPOOL, kas būtu minēts arī kā „mēs” vai „mums”, var nozīmēt norādi uz uzņēmumu grupu vai atsevišķu uzņēmumu šajā grupā, kas atbilstoši situācijai atbild kā Jūsu personas datu pārzinis.

1.1.3. HTTPOOL sadarbojas ar tādiem pakalpojumu sniedzējiem kā reklāmdevēji, mediju aģentūras vai citi partneri, grāmatvedības un IT pakalpojumu sniedzēji, kur šīs komercsadarbības ietvaros šādi pakalpojumu sniedzēji var savākt, nosūtīt un apstrādāt noteiktus personas datus. HTTPOOL sadarbojas vienīgi ar tādiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri rīkojas saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

1.1.4. Šī politika attiecas uz informāciju, ko ievācam, kad Jūs piekļūstat HTTPOOL tīmekļa vietnei(ēm), AdPlatform, tai skaitā Ad Network, vai lietojat tās, vai kā citādi mijiedarbojaties ar mums, kā aprakstīts turpmāk. Mēs ievērojam tās valsts likumdošanu, kurā darbojamies. Izmantojot mūsu pakalpojumus vai mijiedarbojoties ar mums, kā aprakstīts turpmāk, Jūs apliecināt, ka esiet iepazinies ar šo politiku.

1.1.5. Mēs drīkstam periodiski labot šo politiku likumdošanas izmaiņu dēļ vai tādēļ, ka atjauninām savu iekšējo politiku un praksi. Ja veiksim izmaiņas, paziņosim Jums, mainot šīs politikas datumu, un, dažos gadījumos, mēs varam Jums nosūtīt papildu paziņojumu, tai skaitā, piemēram, pievienojot HTTPOOL tīmekļa vietnei(ēm) paziņojumu vai nosūtot Jums paziņojumu e-pastā. Mēs iesakām Jums izskatīt politiku, kad vien piekļūstat mūsu pakalpojumiem vai lietojat tos, lai būtu informēts par mūsu informācijas praksi un Jūsu individuālajām tiesībām un izvēles iespējām.

1.1.6. Šī politika sagatavota, kopīgi sadarbojoties uzņēmumiem, kas veido HTTPOOL, un to 2018.gada 25.maijā apstiprināja apstiprināja Httpool Baltics Valdes loceklis Arnis Ozols.

2. IEVADS

2.1. Definīcijas

2.1.1. „personas dati” nozīmē jebkuru informāciju, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu („datu subjektu”); identificējama fiziska persona ir persona, kuru var identificēt, tieši vai netieši, sevišķi, atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, vārdu, identifikācijas numuru, lokācijas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem faktoriem, kas specifiski konkrētās fiziskās personas fiziskajai, fizioloģiskajai, ģenētiskajai, garīgajai, ekonomiskajai, kulturālajai vai sociālajai identitātei;

2.1.2. „apstrāde” nozīmē jebkuru operāciju vai operāciju kopumu, kas veiktas ar personas datiem vai personas datu kopām, vai nu izmantojot, vai neizmantojot automātiskus līdzekļus, tādus kā vākšana, ierakstīšana, organizācija, strukturēšana, glabāšana, adaptācija vai pārveide, izguve, konsultācija, lietošana, atklāšana, pārraidot, izplatot vai kā citādi darot pieejamu, līdzināšana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana;

2.1.3. „pārzinis” nozīmē fizisku vai juridisku personu, valsts iestādi, aģentūru vai citu institūciju, kas atsevišķi vai kopā ar citiem, nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus; kur šādas apstrādes mērķi un līdzekļi noteikti Savienības vai Dalībvalsts likumdošanā, pārzinis vai specifiski kritēriji tā iecelšanai var būt noteikti Savienības vai Dalībvalsts likumdošanā;

2.1.4. „datu apstrādātājs” nozīmē fizisku vai juridisku personu, valsts iestādi, aģentūru vai citu institūciju, kas apstrādā personas datus pārziņa vārdā;

2.1.5. „trešā persona” nozīmē fizisku vai juridisku personu, valsts iestādi, aģentūru vai institūciju, kas nav datu subjekts, pārzinis, datu apstrādātājs, un personas, kas, saskaņā ar pārziņa vai datu apstrādātāja tiešu pilnvarojumu, ir pilnvarotas apstrādāt personas datus;

2.1.6. „piekrišana”, ko devis datu subjekts, nozīmē jebkuru brīvi dotu, specifisku, apzinātu un nepārprotamu datu subjekta vēlmju norādi, ar ko viņš vai viņa ar paziņojumu vai skaidri apstiprinošu darbību vēsta piekrišanu uz viņu attiecināmu personas datu apstrādei;

2.1.7. „dati par veselības stāvokli” nozīmē personas datus, kas attiecas uz fiziskas personas fizisko vai garīgo veselību, tai skaitā veselības aprūpes pakalpojumu nodrošinājumu, kas atklāj informāciju par personas veselības stāvokli;

2.1.8. „uzņēmums” nozīmē saimnieciskā darbībā iesaistītu fizisku vai juridisku personu, neskatoties uz tās juridisko statusu, tai skaitā līgumsabiedrības vai apvienības, kas iesaistītas regulārā saimnieciskā darbībā;

2.1.9. „uzņēmumu grupa” nozīmē kontrolējošo uzņēmumu un tā kontrolētos uzņēmumus;

2.1.10. „Vispārīgā datu aizsardzības regula” nozīmē Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK;

2.2. Politikas mērķis

2.2.1. Šīs politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to, kādus personas datus mēs vācam un kāpēc mēs to darām, kā mēs vācam, izmantojam un atklājam personas datus, informāciju par apstrādes juridisko pamatojumu un Jūsu tiesībām attiecībā uz Jūsu personas datiem.

2.2.2. HTTPOOL pieņēmusi politiku, lai nodrošinātu Jūsu tiesību aizsardzību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi kā Jūsu pamattiesībām, veicinātu personas datu apstrādes plānošanu tā, lai tā kalpotu gan Jums, HTTPOOL klientiem, gan strādniekiem un darbiniekiem, un citiem indivīdiem, kā arī, lai aizsargātu HTTPOOL.

2.2.3. HTTPOOL īpaši cenšas veicināt šīs politikas plānošanu, lai apstiprinātu to kā saistošus korporatīvos noteikumus saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 47.pantu.

2.3. Uzņēmējdarbība

2.3.1. HTTPOOL nodrošina saviem klientiem reklāmas tehnoloģiju pakalpojumus. Atverot kontu AdPlatform, kas, izmantojot Ad Network, savieno reklāmdevējus, mediju aģentūras un citus partnerus, Jūs sniedzat mums Kontaktinformāciju un Uzņēmuma pārvaldes datus. Klienti izmanto AdPlatform, lai nodrošinātu reklāmu galalietotājiem, un mēs, savukārt, sniedzam pakalpojumus mūsu AdPlatform, lai palīdzētu klientiem nodrošināt reklāmu galalietotājiem. Tādējādi, savas uzņēmējdarbības ietvaros, HTTPOOL apstrādā tikai ļoti ierobežotu personas datu apjomu, sevišķi – Galalietotāja datus, kur lielākā daļa informācijas, ko saņemam, sniedzot pakalpojumus saviem klientiem, tiek uzskatīta par uzņēmumu datiem, sevišķi – Uzņēmuma pārvaldes dati.

2.4. Datu veidi

2.4.1. HTTPOOL apstrādā šādas personas datu kategorijas:

2.4.1.1. Kontaktinformāciju: personas vārdu, uzņēmuma nosaukumu, telefona numuru un e-pasta adresi, lai atbildētu Jums, kad sazināsities ar mums;

2.4.1.2. Galalietotāja datus: datus, kas iegūti galalietotāju mijiedarbībā ar reklāmu, kas izveidota, izmantojot HTTPOOL pakalpojumus, mūsu klientu vārdā, kuri var būt reklāmdevēji vai mediju aģentūras, tai skaitā mums automātiski sniegtus interneta protokola skaitļus, kad galalietotājs ievieto informāciju, izmantojot sociālo mediju vietnes, spraudņus vai citas aplikācijas, atkarībā no Jūsu privātuma iestatījumiem, ģeolokācijas informācijas (parasti – galalietotāja ģeogrāfiskie platuma un garuma dati), lai noteiktu ģeotrajektorijas programmēšanu un reklāmu sniegšanas biežumu, visu – lai mēs īstenotu uzņēmējdarbību;

2.4.1.3. Uzņēmuma pārvaldes datus: klienta (uzņēmuma) darbinieka vai strādnieka vārdu, uzņēmuma nosaukumu, adresi, e-pasta adresi, telefona un faksa numuru, klienta maksājuma informāciju, piemēram, bankas konta numuru un veidu, reģistrācijas un nodokļu maksātāja numuru, informāciju par peļņu, kas iesniegta, izmantojot klienta aizpildītu speciālu maksājuma veidlapu, visu, lai nodrošinātu pakalpojumus un sekmētu mūsu uzņēmuma intereses. HTTPOOL izmanto šo informāciju, lai apstrādātu maksājumus. Kur HTTPOOL izmanto trešās personas kā pakalpojumu sniedzējus, lai apstrādātu kredītkartes, šādi personas dati tiek iegūti no maksājuma pakalpojuma nodrošinātājiem.

2.4.1.4. Personāla datus: mūsu darbinieku un strādnieku personas datus, tai skaitā informāciju par darbinieka darba atļauju, darba līgumu un tā izbeigšanu, darba izmaksas, datus par algām un kompensācijām, kas ieskaitītas darbiniekam, un datus par citām darba izmaksām, un informāciju par obligātajām sociālās apdrošināšanas iemaksām par konkrēto strādnieku, informāciju par darba laika izmantošanu, konkrētu strādnieku grupu medicīniskajiem izmeklējumiem, veselības pārbaudi, pabeigtu darba drošības apmācību un strādnieku kvalifikācijas pārbaudēm, negadījumiem darbā, kolektīva zaudējumiem, bīstamiem notikumiem, konstatētām arodslimībām un ar darbu saistītām slimībām un to cēloņiem, visu, lai izpildītu ar likumu noteiktās prasības un ar likumiem pieļautā apmērā;

2.4.1.5. Kandidātu pārvaldes datus: darba kandidātu personas datus, proti, personas vārdu, dzimšanas datumu, dzimšanas vietu un valsti, pastāvīgās un pagaidu dzīves vietas adresi, reālo un prasīto izglītību, darba pieredzi, diplomu un citus sertifikātus, ko kandidāts pievienojis pieteikumam (sertifikātu par svešvalodu zināšanām, izziņu par nesodāmību, rekomendācijas), vai citas ziņas, ko sniedzat mums pieteikuma vēstulēs un autobiogrāfijās, visu, lai apstrādātu Jūsu pieteikumu darbā pie mums un lai izpildītu ar likumu noteiktus nosacījumus;

2.4.1.6. Informāciju par telpu pārvaldi: indivīdu personas datus par viņu ieiešanu un iziešanu no telpām, proti, personas vārdu, personu apliecinoša dokumenta numuru un veidu, dzīves vietas adresi, nodarbošanos, transporta līdzekļa veidu un reģistrācijas numuru un ieiešanas telpās vai iziešanas no tām datumu, laiku un iemeslu, visu, lai nodrošinātu mūsu uzņēmuma telpās esošo cilvēku un īpašuma drošību;

2.4.1.7. Sensitīvu informāciju: darbinieku un strādnieku informāciju saistībā ar medicīniskajiem izmeklējumiem, lai izvērtētu strādnieka atbilstību specifiskām veselības prasībām konkrētam darbam darba vietā, saistībā ar atsevišķu strādnieku veselības pārbaudēm ar veselības pārbaudei pakļauto strādnieku sarakstu un specifisku veselībai izvirzītu prasību izpildes izvērtējumu konkrētam darbam darba vidē, saistībā ar pārbaudīto strādnieku grupas veselības stāvokli, konstatētajām arodslimībām, ar nelabumu saistītām saslimšanām vai aizdomām uz arodslimību, informāciju par intoksikācijas faktu un līmeni, informāciju, vai strādnieks bijis vai nav bijis aizliegtu narkotisko vai citu psihotropo vielu ietekmē, ja tiek pārbaudīta aizliegtu narkotisko vielu un citu psihotropo vielu klātbūtne, saistībā ar negadījumiem darbā, kolektīva zaudējumiem, bīstamiem notikumiem, konstatētām arodslimībām un ar darbu saistītām slimībām un to cēloņiem, visu, lai izpildītu ar likumu noteiktās prasības un ar likumiem pieļautā apmērā;

2.4.1.8. Mēs lūdzam, lai Jūs izvairītos iesniegt mums personas datu īpašas kategorijas, tai skaitā sensitīvu informāciju un datus par veselības stāvokli, ja vien šāda informācija nav juridisku pieprasīta un/vai HTTPOOL pieprasa Jums iesniegt šādu informāciju.

2.4.1.9. HTTPOOL veicis katru saprātīgu soli, lai nodrošinātu, ka personas dati ir precīzi un atjaunināti, kā arī, ka neprecīzi personas dati tiek nekavējoties dzēsti vai laboti, tomēr, tas nevar uzņemties atbildību, ja informācija, ko sniedzat mums, ir nepatiesa, nepilnīga un/vai maldinoša.

2.5. Apstrādes juridiskais pamatojums

2.5.1. HTTPOOL apstrādā personas datus, ja to atļauj Vispārīgā datu aizsardzības regula.

2.5.2. Visbiežāk HTTPOOL apstrādā personas datus par Jums, jo apstrāde nepieciešama, lai izpildītu HTTPOOL juridisko pienākumu. Personas datu īpašas kategorijas tiek apstrādātas tikai šī juridiskā pamatojuma dēļ un HTTPOOL neapstrādā šādus datus cita juridiska pamatojuma dēļ. Personāla datu, tai skaitā Sensitīvas informācijas, apstrāde ir gandrīz pilnīgi pakļauta šim juridiskajam pamatojumam.

2.5.3. Turklāt HTTPOOL apstrādā dažus personas datus, kur apstrāde nepieciešama līguma izpildei, kur Jūs esat viena no pusēm vai lai veiktu pasākumus pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Lielāko daļu nodarbinātības un darba līgumu (Personāla datus), kā arī Kandidātu pārvaldes datus veic atbilstoši šim juridiskajam pamatojumam.

2.5.4. Bez tam mēs apstrādājam dažus personas datus, kur tas nepieciešams HTTPOOL (vai trešās personas) interešu leģitimēšanai un Jūsu intereses un pamatbrīvības nepārsniedz šīs intereses. Piemēram, HTTPOOL ir likumiska interese apstrādāt un nodot personas datus tā uzņēmumu grupas ietvaros iekšējās uzņēmējdarbības nolūkiem, ieskaitot datu apstrādes darbību centralizāciju, izstrādāt likumīgi efektīvus un funkcionējošus uzņēmējdarbības procesus, ļaut pārrobežu komandām strādāt kopā un padarīt uzņēmējdarbības procesus efektīvākus un rentablākus. Turklāt, kad HTTPOOL automātiski saņem Jūsu interneta protokola numuru, mēs balstāmies uz mūsu likumisko interesi, nosakot ģeotrajektoriju galalietotājiem paredzētām reklāmām, kas ir ieguvums lietotājam kā neatņemama sastāvdaļa sociālo mediju vietnei, spraudnim vai citai aplikācijai, ko lietotājs piekritis izmantot.

2.5.5. HTTPOOL var arī apstrādāt Jūsu personas datus, kad esat piekritis Jūsu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem specifiskiem nolūkiem. HTTPOOL centies un turpina censties iegūt piekrišanas, kas dotas brīvi, īpaši, pamatoti un kurās redzama Jūsu nepārprotama vēlme, kas izpaužas paziņojumā vai kā skaidra apstiprinoša darbība, kas vēsta piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei.

2.5.6. Kur HTTPOOL balstās uz Jūsu piekrišanu personas datu apstrādei, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt vai atteikt savu piekrišanu, un, kur mēs balstāmies uz likumiskām interesēm, Jums ir tiesības iebilst. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes, kam pamatā piekrišana līdz tās atsaukšanai, likumīgumu.

2.6. Datu izmantošana

2.6.1. Mēs apstrādājam Jūsu datus šādiem nolūkiem:

2.6.1.1. Personāla vadībai – īpaši attiecībā uz Personāla datiem, Kandidātu pārvaldes datiem un Sensitīvu informāciju;

2.6.1.2. Saziņai: lai atbildētu un sekmētu saziņu ar Jums attiecībā uz Kontaktinformāciju;

2.6.1.3. Atbilstībai juridiskām prasībām, tādām kā lietvedības un ziņojumu sagatavošanas pienākumiem, audita veikšanai, atbilstībai valdības veiktām pārbaudēm un citām valdības vai citu valsts institūciju izvirzītām prasībām, reaģējot uz juridisku procesu, tādiem kā tiesas pavēstēm, īstenojot juridiskās tiesības un līdzekļus, aizstāvoties prāvā un pārzinot jebkuras iekšējās sūdzības vai prasības, veicot izmeklēšanu un izpildot iekšējos noteikumus, politiku un procedūras.

2.6.1.4. Pakalpojumiem: HTTPOOL apstrādā Uzņēmuma pārvaldes datus un Galalietotāja datus, lai nodrošinātu klientiem pakalpojumus.

2.6.2. Var būt vairāk nekā viens nolūks, kas pamato, kāpēc izmantojam Jūsu personas datus kādos konkrētos apstākļos.

2.6.3. Mēs izmantosim Jūsu personas datus vienīgi tiem nolūkiem, kam tie savākti. Ja mums būs pamatoti nepieciešams izmantot Jūsu personas datus nesaistītam nolūkam, mēs Jums par to paziņosim un paskaidrosim juridiskās saistības vai ka šāda apstrāde ir savietojama ar oriģinālnolūku, kas ļauj mums to lietot citam nolūkam. Ja Jūsu piekrišana dota specifiskam nolūkam, kas var ietvert vienu vai vairākas apstrādes darbības, mēs neapstrādāsim Jūsu personas datus citam nolūkam, kā vien tam, kam šie dati tika sākotnēji savākti. Ja mēs paredzam veikt apstrādi ar citu nolūku, pamatojoties uz Jūsu sākotnējo piekrišanu, mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai pamatojoties uz jaunu piekrišanu.

2.6.4. Darbaspēka pārvaldība un prasību izpilde

2.6.4.1. HTTPOOL pārvalda Jūsu Uzņēmuma pārvaldes datus, Personāla datus, Kandidātu pārvaldes datus un Sensitīvo informāciju tā klientu attiecību pārvaldības programmatūrā. Programmatūra izstrādāta, pamatojoties uz zinātvajadzību. Turklāt mūsu iekšējie privātuma un drošības noteikumi tiek paziņoti visiem mūsu darbiniekiem un strādniekiem, apmācot viņus apstrādāt personas datus saskaņā ar attiecīgo likumdošanu, iekšējiem noteikumiem un visaugstākās drošības pakāpes apstrādes standartiem, kad pārvalda darbaspēku vai izpilda ar likumu noteiktās prasības.

2.6.5. Pakalpojumi:

2.6.5.1. HTTPOOL izmanto Jūsu datus, lai darbotos likumīgi, efektīvi un sniegtu ar mūsu pakalpojumu palīdzību Jums vislabāko pieredzi.

2.6.5.2. Mēs izmantojam Jūsu datus, lai dotu iespēju piekļūt AdPlatform, lai nodrošinātu atbalstu klientiem, kā arī tehnisko un operatīvo atbalstu, lai pārvaldītu Jūsu kontu(s), lai nosūtītu Jums tehniskus paziņojumus, atjaunojumus, drošības trauksmes signālus un atbalsta un administratīvos ziņojumus un lai risinātu strīdus un izmantotu savas tiesības, lai atklātu kļūmes, krāpšanu vai citas noziedzīgas vai nelegālas darbības un aizsargātu pret tām un lai īstenotu mūsu vienošanos ar klientiem. Tas var arī ietvert AdPlatform analizēšanu, pielāgošanu un pilnveidi, lai sniegtu klientiem informāciju un analīzi par AdPlatform lietojumu, lai palīdzētu mūsu klientiem radīt vai uzlabot viņu pakalpojumus saistībā ar tirgvedību un analītiku.

2.6.5.3. Jūs varat piekļūt AdPlatform, iesniedzot identifikācijas veidlapu (Join us form – Pievienošanās mums veidlapa), kur saistībā ar noteiktiem pakalpojumiem nepieciešams izveidot lietotāja kontu, dodot iespēju lietotājam izmantot konkrētas aplikācijas. Šajos gadījumos Jums tiks lūgts iesniegt datus, tai skaitā Uzņēmuma pārvaldes datus. Šī informācija nepieciešama, lai nodrošinātu klientiem pakalpojumus, ieskaitot piekļuvi aplikācijai, pielāgota satura un reklāmas rādīšanu, saziņu, no digitālās reklamēšanas gūtās peļņas nodošanu, tīkla tehniskās funkcionēšanas nodrošināšanu, izpēti un analīzi, lai uzturētu un aizsargātu mūsu pakalpojumus.

2.6.5.4. Mēs arī izmantojam Jūsu datus, lai veidotu izvedumus par galalietotājiem, kas iedalīti ģeogrāfiskās kategorijās, lai dotu iespēju uzņēmumiem HTTPOOL ietvaros palīdzēt klientiem izvietot reklāmu attiecīgā ģeogrāfiskā reģionā. Piemēram, ja Galalietotāja dati norāda, ka galalietotājs atrodas konkrētā ģeogrāfiskā reģionā vai valstī, AdPlatform dod iespēju klientam izvietot reklāmas šādā reģionā vai valstī. Kad šis process paveikts, galalietotāja interneta protokola numurs tiek anonimizēts, lai novērstu, ka uzņēmumi HTTPOOL ietvaros no citiem reģioniem vai valstīm, klienti un trešās personas piekļūst galalietotāja interneta protokola numuram vai izgūst to. Šis process ietver arī interneta protokola numuru anonimizāciju statistikas nolūkā.

2.6.5.5. Mēs varam arī lietot Jūsu datus, kad AdPlatform saistās ar sociālo mediju vietnēm, spraudņiem vai citām reklamētāju, izdevēju vai citu partneru aplikācijām. Piemēram, ja klienta strādnieks vai darbinieks nodomājis reklamēt Facebook vietnē caur AdPlatform, viņam jāsaista savs personīgais Facebook konts ar AdPlatform, pieņemot, ka Facebook nepieļauj korporatīvus Facebook kontus. Kad izveidots savienojums, mēs saglabājam viņa vārdu, Facebook identifikācijas numuru un visu Facebook reklāmu kontu sarakstu, kuriem konkrētais indivīds var piekļūt, ko mēs uzskatām par Uzņēmuma pārvaldes datiem, jo tieši indivīds atvēris AdPlatform kontu klientam (uzņēmumam), lai mēs izrakstītu faktūru par AdPlatform sniegtiem pakalpojumiem. Ja indivīds pēc tam atsauc savu AdPlatform caur savu Facebook kontu, mēs vēl aizvien uzglabājam viņa datus, kas nepieciešami, līdz līgums ar mūsu klientu izpildīts.

2.6.6. Sīkdatnes

2.6.6.1. Kad galalietotājs apmeklē tīmekļa vietni vai skata ar AdPlatform savienotu reklāmu, mēs varam izvietot sīkdatnes pie galalietotāja, lai labāk vai precīzāk kontrolētu reklāmu biežumu. Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras Jūsu datorā izvieto Jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes. Tās tiek plaši izmantotas, lai liktu tīmekļa vietnēm darboties vai darboties efektīvāk, kā arī lai sniegtu informāciju vietņu īpašniekiem. Tās parasti tiek uzglabātas Jūsu datora cietajā diskā.

2.6.6.2. Sīkdatnes ietver tādas normālai tīmekļa vietnes darbībai nepieciešamas funkcijas, kuras nevar tikt izslēgtas, jo tīmekļa vietne vairs pienācīgi nefunkcionētu, nedz arī vairs uzglabātu jebkādus personas datus.

2.6.6.3. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai palīdzētu reklamētājiem un izdevējiem piedāvāt un pārvaldīt reklāmu visā tīmeklī. Mēs izmantojam Google Analytics sīkdatnes, kas dod iespēju mums uzlabot lietotāja pieredzi mūsu tīmekļa vietnēs. Tās palīdz mums saprast, kā mūsu lietotāji izmanto tīmekļa vietni, un pieņemt lēmumus par funkcionāliem un materiāliem pielāgojumiem, lai parādītu, cik vien iespējams daudz noderīga satura.

2.6.6.4. Jums ir tiesības atteikties no lielākās daļas mūsu sīkdatņu, ja Jūsu pārlūkprogramma vai pārlūkprogrammas pielikums to atļauj, bet izvēle atcelt vai padarīt darba nespējīgas mūsu sīkdatnes var traucēt Jūsu iespējām izmantot HTPPOOL pakalpojumus un to funkcionalitātei. Jūs varat labot sīkdatņu iestatījumus, noklikšķinot uz šādu saiti: sīkfailu iestatījumi.

2.6.6.5. Jūs varat arī izdzēst citas sīkdatnes:

2.6.6.5.1. Google Chrome – pēc noklikšķināšanas uz izvēlnes ikonas pārejiet uz iestatījumiem. Lapas apakšā paplašiniet iestatījumus, noklikšķinot uz „Advanced” („Papildu”). Sarakstā „Privacy and Security” („Privātums un drošība”) noklikšķiniet uz „Content settings” („Satura iestatījumi”) un tad uz „Cookies” („Sīkdatnes”). Jūs varat arī pārlūkprogrammas adreses joslā chrome://settings/content/cookies;

2.6.6.5.2. Mozila Firefox – noklikšķiniet uz „Menu” („Izvēlne”) ikonas un pārejiet uz izvēles iespēju sarakstu. Sadaļā „Privacy & Security” („Privātums un drošība”) pārejiet uz vēstures sadaļu un noklikšķiniet uz saiti „remove individual cookies” („atcelt individuālas sīkdatnes”)

2.6.6.5.3. Safari – izvēlnes sadaļā „Privacy” („Privātums”) ir opcija „Block all cookies” („Bloķēt visas sīkdatnes”) un atcelt tās visas. Jūs varat arī noklikšķināt uz „Details” („Detaļas”), lai atceltu atsevišķas sīkdatnes

2.6.6.5.4. Edge – noklikšķiniet uz 3 punktu ikonas un izvēlieties „Settings” („Iestatījumi”). Izvēlieties bulttaustiņus blakus „Advanced settings” („Papildu iestatījumi”) augšpusē. Ieraudzīsit opciju „clear browsing data” („nodzēst pārlūkošanas datus”), ar kuras palīdzību varēsit nodzēst sīkdatnes.

2.6.7. Saziņa:

2.6.7.1. Mēs izmantojam Jūsu Kontaktinformāciju galvenokārt, lai atbildētu Jums, kad esat ar mums sazinājies.

2.6.7.2. Turklāt mēs varam izmantot Jūsu Kontaktinformāciju un/vai Uzņēmuma pārvaldes datus, lai nosūtītu Jums mūsu reklāmas informāciju vai informatīvos izdevumus, izmantojot e-pastu, ja esat tam piekritis. Jūs varat izvēlēties reģistrēties, lai saņemtu HTTPOOL informāciju par tirgvedību vai citu informāciju mūsu tīmekļa vietnē.

2.6.7.3. Jūs varat atteikties saņemt mūsu reklāmas informāciju un/vai informatīvos izdevumus, ievērojot šīs saziņas ietvaros dotos norādījumus (abonēšanas atteikuma poga katra e-pasta sūtījuma apakšā). Ja Jūs atsakāties saņemt reklāmas informāciju un/vai informatīvos izdevumus, mēs vēl aizvien varam nosūtīt Jums ziņojumus par darījumiem vai attiecībām, tādus kā par Jūsu kontu vai mūsu pastāvīgajām attiecībām, kamēr vien uzņēmējdarbības attiecības pastāvēs.

2.6.7.4. Īstenojot tiešu tirgvedību, visvēlākais – pirmās saziņas brīdī, mēs atklāsim Jums savu identitāti un mūsu datu aizsardzības amatpersonas kontaktinformāciju, apstrādes nolūkus, kam paredzēti personas dati, kā arī apstrādes juridisko pamatojumu, personas datu kategorijas, personas datu saņēmējus vai saņēmēju kategorijas un citu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 14.pantā norādīto informāciju. Ja mēs apstrādāsim personas datus tiešas tirgvedības nolūkā, mēs to darīsim atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 21.pantam, kur norādīts, ka Jūs varat izmantot tiesības labot, iebilst un pieprasīt, lai mēs pastāvīgi vai pagaidām pārtraucam izmantot vai kā citādi apstrādāt Jūsu personas datus tiešas tirgvedības nolūkā. Mēs neatklāsim šos personas datus citiem lietotājiem.

2.7. Datu atklāšana

2.7.1. Lai nodrošinātu savus pakalpojumus, mēs dalāmies ar personas datiem ar šādām patstāvīgām trešajām personām:

2.7.1.1. Programmu integrācija ar AppNexus, Viber, Bidswitch un LG smart TVs kampaņu iestatījumiem, reklāmu mērķgrupu iestatījumiem, kas pieejami attiecīgā programmu integrācijā, un reklāmai;

2.7.1.2. Sociālā integrācija ar Facebook, Twitter, Snapchat un LinkedIn kampaņu iestatījumiem, reklāmu mērķgrupu iestatījumiem reklāmām;

2.7.1.3. Citi pakalpojumu sniedzēji, tādi kā reklamētāji, izdevēji un citi partneri, grāmatvedības un IT pakalpojumu sniedzēji;

2.7.1.4. Valsts un valdības institūcijas: iestādes, kas regulē vai kuru pakļautībā ir HTTPOOL, tādas kā valdības institūcijas, valsts institūcijas un tiesas varas iestādes, tai skaitā valsts drošības un likuma piemērošanas prasību ievērošana.

2.8. Personas datu nodošana

2.8.1. Šajā politikā paskaidroto mērķu nolūkā HTTPOOL var nosūtīt personas datus uz trešām valstīm un starptautiskām organizācijām, ja ir atbilstošs lēmums saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 45(1) pantu, bez īpašas atļaujas. Ja atbilstoša lēmuma nav, Uzņēmums nodrošina piemērotus aizsardzības pasākumus saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 46.pantu. Ja nav atbilstoša lēmuma saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 45(3) pantu vai piemērotu aizsardzības pasākumu saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 46.pantu, tai skaitā saistošu korporatīvo noteikumu, personas datus uz trešām valstīm un starptautiskām organizācijām var nosūtīt tikai saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 49(1) pantā esošajiem noteikumiem.

2.9. Datu glabāšana

2.9.1. Parasti mēs glabājam personas datus, cik ilgi tas nepieciešams, lai sasniegtu šajā politikā aprakstītos mērķus atbilstoši mūsu juridiskajām un ar likumu noteiktajām saistībām.

2.9.2. Mūsu darbinieki un strādnieki, kuri apstrādā personas datus, ir apmācīti pārbaudīt attiecīgās valsts likumdošanas noteikumus par datu glabāšanu, apstrādājot datus.

2.9.3. Ja personas dati vairs nav nepieciešami, mēs vai nu neatgriezeniski padarām datus anonīmus (un mēs varam turpināt glabāt un izmantot anonīmu informāciju), vai tos droši iznīcinām.

2.10. Jūsu tiesības

2.10.1. HTTPOOL dod Jums iespējas izmantot turpmāk minētās tiesības, kā noteikts Vispārīgā datu aizsardzības regulā un attiecīgās valsts jurisdikcijā:

2.10.1.1. tiesības piekļūt: Jūs varat iegūt apstiprinājumu no HTTPOOL, vai Jūsu personas dati tiek vai netiek apstrādāti, un, attiecīgā gadījumā, piekļūt personas datiem un informācijai;

2.10.1.2. tiesības labot: Jūs varat pieprasīt HTTPOOL labot neprecīzus personas datus un papildināt nepilnīgus personas datus;

2.10.1.3. tiesības uz dzēšanu: Jūs varat panākt, ka mūsu kā pārziņa glabāšanā esošie Jūsu personas dati tiek dzēsti;

2.10.1.4. tiesības ierobežot apstrādi: Jūs varat panākt, lai HTTPOOL ierobežo apstrādi;

2.10.1.5. tiesības uz informāciju: mums jāpaziņo par jebkuriem personas datu labojumiem vai dzēsumiem vai apstrādes ierobežojumiem katram saņēmējam, kam personas dati tiek atklāti, ja vien netiek pierādīts, ka tas nav iespējams, vai ja nepieciešamas nesamērīgas pūles. Mums jāinformē Jūs par šiem saņēmējiem, ja to pieprasāt.

2.10.1.6. tiesības uz datu pārnesamību: Jūs varat pieprasīt no HTTPOOL savus personas datus, ko esat mums sniedzis, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, un Jūs varat arī pieprasīt, lai mēs minētos datus nosūtam citam pārzinim, neliekot nekādus šķēršļus;

2.10.1.7. tiesības iebilst: Jūs, balstoties uz iemesliem saistībā ar Jūsu īpašo situāciju, esat tiesīgs jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz Jūsu likumiskām interesēm. Šajā gadījumā mēs vairs neapstrādāsim personas datus, izņemot, ja norādīsim uz pārliecinošiem likumiskiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

2.10.1.8. tiesības iebilst pret tiešo tirgvedību: Jūs varat jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tirgvedības nolūkos. Ja Jūs iebilstat pret apstrādi tiešas tirgvedības nolūkos, mēs vairs neapstrādāsim Jūsu personas datus šādiem nolūkiem;

2.10.1.9. mēs garantējam Jūsu tiesības nebūt pakļautam lēmumam, kam pamatā vienīgi automātiska apstrāde;

2.10.1.10. tiesības būt informētam par pārkāpumu: mums jāinformē Jūs par Jūsu personas datu aizsardzības pārkāpumu, ja personas datu aizsardzības aizskārums var radīt augstas pakāpes risku attiecībā uz Jūsu tiesībām un brīvībām;

2.10.1.11. tiesības iesniegt sūdzību: Jums ir tiesības iesniegt sūdzību augstākai institūcijai. Tomēr mēs ceram, ka Jūs vispirms sazināsities ar mums, lai mēs varētu strādāt kopā ar Jums, atrisinot jebkuru Jūsu sūdzību vai bažas.

2.10.2. Jūs varat īstenot augstāk minētās tiesības, izmantojot gdpr@httpool.com. Jūs varat arī rakstīt uz šo e-pasta adresi, lai iegūtu attiecīgā HTTPOOL uzņēmuma vadības kontaktinformāciju vai lai Jūs pāradresētu uz attiecīgo HTTPOOL uzņēmumu grupas par privātuma politiku atbildīgo amatpersonu.

2.11. Drošība

2.11.1. Mēs esam īstenojuši pamatotus un efektīvus tehniskos un organizatoriskos pasākumus un procedūras, kas paredzētas datu aizsardzības principu īstenošanai, piemēram, datu apjoma samazināšanu līdz minimumam, un integrējuši apstrādē nepieciešamos aizsardzības pasākumus, lai mūsu darbība atbilstu Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.

2.11.2. Mēs aizsargājam Jūsu informāciju, izmantojot pamatotus fiziskus, tehniskus un administratīvus drošības pasākumus, tai skaitā darbiniekiem un strādniekiem paredzētas ierobežotas piekļuves iespējas Jūsu informācijai, pamatojoties uz to, ko viņiem nepieciešams zināt. Lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati ir drošībā, mēs informējam visus mūsu darbiniekus un strādniekus par mūsu iekšējiem privātuma un drošības noteikumiem, stingri ieviešam privātuma aizsardzības līdzekļus HTTPOOL un esam arī izstrādājuši mūsu iekšējo programmatūru, lai mūsu darbība atbilstu mūsu augstajam drošas apstrādes standartam.

2.11.3. Mēs iesakām Jums aizsargāt Jūsu AdPlatform konta datus, tai skaitā Jūsu lietotājvārdu un paroli, un nedalīties ne ar vienu ar šo informāciju.

2.12. Kontaktinformācija

2.12.1. Ja Jums rodas jautājumi vai šaubas attiecībā uz politiku, mūsu sīkdatņu pielietojumu vai mūsu īstenoto politiku saistībā ar Jūsu personas datu vākšanu, lietošanu, apstrādi, saglabāšanu un/vai atklāšanu, Jūs varat sazināties ar mums vai mūsu amatpersonu, kas atbild par privātuma politiku, kā norādīts turpmāk:

Httpool Baltics OU, Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija, info@httpool.lv