Adatvédelmi szabályzat

1. INFORMÁCIÓ A SZABÁLYZATRÓL

1.1. Szervezet

1.1.1. A HTTPOOL Hungary Kft. (a továbbiakban: ‘HTTPOOL’) egy magyar törvények szerint bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, amelynek központja és bejegyzett székhelye: Magyarország, 1082 Budapest, Leonardo da Vinci u. 41., cégjegyzékszáma: 01-09-287649, adószáma: 25760237-2-42, és amely az Ön személyes adatainak a kezelője.

1.1.2. Ezen adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: (‘ Szabályzat’) vonatkozásában a ‘HTTPOOL’ azon vállalkozáscsoportot jelenti, amelyet a HTTPOOL Hungary mint irányító vállalkozás, valamint az általa ellenőrzött vállalkozások alkotnak, ideértve a leányvállalatokat és fiókvállalkozásokat, valamint az olyan társaságokat, amelyek ellenőrzött vállalkozásként vagy a szabályzat betartására kapcsolódnak hozzá. A HTTPOOL hivatkozás vagy annak ‘ Mi’ vagy ‘Bennünket’ formájában történő említése jelentheti a vállalkozások csoportját vagy azon belül valamelyik vállalkozást, amelyik az adott esetben az Ön adatainak kezelését végzi.

1.1.3. A HTTPOOL szolgáltatókkal – pl. reklámozókkal, kiadókkal és más partnerekkel, könyvelési és IT-szolgáltatókkal működik együtt, amelyek ezen üzleti együttműködés keretében bizonyos személyes adatokat gyűjthetnek, továbbíthatnak és dolgozhatnak fel. A HTTPOOL csak olyan szolgáltatókkal működik együtt, amelyek megfelelnek az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglaltaknak.

1.1.4. Ez a szabályzat vonatkozik azokra az információkra, amelyeket akkor gyűjtünk, amikor Ön a HTTPOOL weboldalait, az AdPlatform-ot (ideértve az AdNetwork-öt), használja, vagy más, az alábbiakban részletezett módon kommunikál velünk. Megfelelünk azon országok jogi előírásainak, amelyekben működünk. Szolgáltatásaink igénybevételével, illetve az alább részletezett módon velünk folytatott kommunikációval Ön egyúttal megerősíti, hogy ismeri ezt a szabályzatot.

1.1.5. A szabályzatot időről időre módosíthatjuk a jogszabályok változása vagy saját belső szabályzataink és gyakorlatunk aktualizálása miatt. Amennyiben módosítást hajtunk végre, értesíteni fogjuk Önt a jelen szabályzat dátumának frissítésével, illetve bizonyos esetekben további tájékoztatást is adunk, ideértve például egy nyilatkozat elhelyezését a HTTPOOL weboldalán (weboldalain) vagy e-mail értesítés küldését. Javasoljuk, hogy minden alkalommal, amikor használja szolgáltatásainkat, nézze át a szabályzatot annak érdekében, hogy pontosan tájékozott legyen adatvédelmi gyakorlatunkat, valamint saját adatvédelmi jogait és lehetőségeit illetően.

1.1.6. Ez a szabályzat a HTTPOOL-t alkotó vállalkozások együttműködésével készült, és 2018. május 25-én hagyta jóvá Timotej Gala, a HTTPOOL Hungary ügyvezető igazgatója.

2. BEVEZETÉS

2.1. Fogalom-meghatározások

2.1.1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.1.2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.1.3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

2.1.4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.1.5. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

2.1.6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2.1.7. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

2.1.8. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

2.1.9. „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;

2.1.10. „Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR): az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;

2.2. A szabályzat célja

2.2.1. E szabályzat célja, hogy tájékoztassa Önt arról, milyen személyes adatokat gyűjtünk és milyen céllal tesszük ezt, hogyan gyűjtjük, használjuk és hozzuk nyilvánosságra a ezeket a személyes adatokat, melyek az adatkezelés jogi alapjai, és Ön milyen jogokkal rendelkezik saját személyes adatai vonatkozásában.

2.2.2. A HTTPOOL azért fogadta el ezt a szabályzatot, hogy alapvető jogként biztosítsa az Ön jogait saját személyes adatainak kezelését illetően, valamint azért, hogy a személyes adatok kezelése a továbbiakban is az Ön, a HTTPOOL ügyfelei, munkatársai, alkalmazottai és egyéb partnerei érdekeit szolgálja, és hogy védelmet biztosítson a HTTPOOL-nak.

2.2.3. A HTTPOOL kifejezetten arra törekszik, hogy a szabályzat kialakításával azt kötelező erejű vállalati szabályként fogadtassa el, összhangban az Általános Adatvédelmi Rendelet 47. cikkével.

2.3. Üzleti tevékenységek

2.3.1. A HTTPOOL hirdetési szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek. A hirdetőket, kiadókat és más partnereket az AdNetwork hálózaton összekapcsoló AdPlatform-fiók létrehozását követően Ön megadja nekünk kapcsolattartási és üzletkezelési adatait. Az AdPlatform-ot az ügyfelek a végfelhasználók felé történő hirdetésekre használják, mi pedig az AdPlatform mögötti szolgáltatásokkal biztosítjuk, hogy ügyfeleink hirdetni tudjanak a végfelhasználók felé. Így a HTTPOOL üzleti tevékenysége során csupán a személyes adatok igen korlátozott körét kezeli, nevezetesen a Végfelhasználói adatokat, miközben az ügyfeleink részére nyújtott szolgáltatásaink során általunk fogadott információk többsége vállalati adatnak, azaz Üzleti menedzsment adatnak minősül.

2.4. Az adatok típusai

2.4.1. A HTTPOOL a következő kategóriákba tartozó személyes adatokat kezeli:

2.4.1.1. Kapcsolattartási adatok: személynév, cégnév, telefonszám és e-mail cím; annak érdekében, hogy válaszolni tudjunk az Öntől hozzánk érkező megkeresésekre;

2.4.1.2. Végfelhasználói adatok: a HTTPOOL szolgáltatásainak felhasználásával generált hirdetések és a végfelhasználók közötti interakciók révén, ügyfeleink – hirdetők vagy kiadók – nevében gyűjtött adatok, ideértve azokat az internetes protokollszámokat, melyek részünkre automatikusan továbbításra kerülnek, amikor a végfelhasználók a közösségi oldalakon, plug-in vagy más alkalmazások révén információkat tesznek közzé – az adatvédelmi beállításoktól függően –, geolokációs információkat (általában a végfelhasználók szélességi és hosszúsági koordinátái) a földrajzi alapú célzáshoz, geolokációs és gyakorisági sütiket a hirdetési tevékenységhez; mindezt üzleti tevékenységünk biztosítása érdekében;

2.4.1.3. Üzleti menedzsment adatok: az ügyfél (vállalkozás) alkalmazottjának vagy munkatársának neve, cégneve, címe, e-mail címe, telefon- és faxszáma, az ügyfél fizetési adatai, például bankszámlaszám, bankszámla típusa, cégjegyzékszám, adószám, nyereségadatok, amelyeket az ügyfél egy speciális fizetési űrlapon nyújt be; szolgáltatásaink biztosítása céljából és üzleti érdekeink előmozdítására. Ezeket az információkat a HTTPOOL a fizetési tranzakciók feldolgozásához használja. Azokban az esetekben, amikor a HTTPOOL harmadik fél szolgáltatót vesz igénybe a hitelkártyás fizetési tranzakciók feldolgozásához, akkor ezeket a személyes adatokat a fizetési szolgáltató bocsátja rendelkezésre.

2.4.1.4. Emberierőforrás-adatok: alkalmazottaink és munkatársaink személyes adatai, ideértve az alkalmazottak munkavállalási engedélyeivel, munkaszerződéseivel és azok felmondásával, a munkaerő-költségekkel kapcsolatos információkat, a munkaadó által fizetendő bérekkel és kompenzációkkal kapcsolatos adatokat, az egyéb munkaerő-költségekkel, az egyes munkavállalók törvényes társadalombiztosítási járulékaival kapcsolatos információkat, a munkaidő felhasználásával, az orvosi vizsgálatokkal, az egyes munkavállalói csoportok egészségügyi szűrővizsgálataival, az elvégzett munkavédelmi tréningekkel, a munkavállalók minősítési tesztjeivel, a munkahelyi balesetekkel, tömeges sérülésekkel, veszélyes eseményekkel, kialakult foglalkozási ártalmakkal, munkahelyi betegségekkel és azok okaival kapcsolatos információkat; a törvényes előírásoknak való megfelelés érdekében és a törvény által megengedett mértékben;

2.4.1.5. Pályázók adatai: állásra pályázó jelöltek adatai, nevezetesen a név, a születési hely és ország, ideiglenes vagy állandó lakcím, tényleges vagy elvárt iskolai végzettség, munkatapasztalat, diploma és más, a pályázathoz csatolt igazolások (nyelvvizsga-bizonyítvány, erkölcsi bizonyítvány, ajánlások), illetve egyéb olyan adat, amit Ön a pályázattal és önéletrajzzal a rendelkezésünkre bocsát; hogy fel tudjuk dolgozni jelentkezését, valamint a törvényes előírásoknak való megfelelés érdekében;

2.4.1.6. Létesítmények üzemeltetési adatai: a létesítményekbe belépő, illetve az azokból kilépő személyek adatainak nyilvántartása, nevezetesen az adott személyek neve, igazolványuk száma és típusa, lakcíme, munkahelye, a jármű típusa és rendszáma, a belépés vagy kilépés dátuma, időpontja és oka; mindezt az üzleti létesítményeinkben tartózkodó emberek és az ingatlan biztonsága érdekében;

2.4.1.7. Érzékeny információk: információk alkalmazottaink és munkatársaink orvosi vizsgálatairól az egyes munkavállalóknak egy adott munkahelyen betöltött munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasságának felmérését illetően, az egyes munkavállalói csoportok egészségügyi szűrővizsgálatairól, a megvizsgált dolgozókról, a munkakörnyezet egy adott feladatához kapcsolódó speciális egészségügyi követelmények meglétének felméréséről, a megvizsgált dolgozók egészségi állapotáról, a kialakult foglalkozási ártalmakról, a munkahelyi eredetű betegségekről vagy azok gyanújáról, az alkoholfogyasztás tényéről és mértékéről, arról, hogy a munkavállaló a tiltott drogok vagy más pszichoaktív szerek tesztelésekor ezek hatása alatt volt-e, a munkahelyi balesetekkel, tömeges sérülésekkel, veszélyes eseményekkel, kialakult foglalkozási ártalmakkal, kialakult munkahelyi betegségekkel és azok okaival kapcsolatos információk; a törvényes előírásoknak való megfelelés érdekében és a törvény által megengedett mértékben;

2.4.1.8. Kérjük, hogy kerülje a különleges kategóriába tartozó személyes adatok – ideértve az egészségügyi adatok és az érzékeny adatok – hozzánk való eljuttatását, kivéve, ha ez jogszabályi előírás és/vagy ha azt a HTTPOOL kéri Öntől.

2.4.1.9. A HTTPOOL minden észszerű lépést megtesz a személyes adatok pontosságának és naprakészségének biztosítása, illetve a pontatlan személyes adatok törlése vagy haladéktalan javítása érdekében, azonban nem tud felelősséget vállalni az Öntől kapott információ esetleges hamis, hiányos és/vagy félrevezető voltáért.

2.5. A feldolgozás jogalapja

2.5.1. A HTTPOOL csak az Általános Adatvédelmi Rendelet által engedélyezett esetekben dolgoz fel személyes adatokat.

2.5.2. A HTTPOOL a leggyakrabban azért kezeli az Ön adatait, mert ez szükséges ahhoz, for a HTTPOOL megfeleljen a rá vonatkozi jogi kötelezettségeknek . A különleges kategóriába tartozó személyes adatok kezelése kizárólag ezen jogalappal történik, a HTTPOOL semmilyen más jogalappal nem kezel ilyen jellegű adatokat. Az Emberierőforrás-adatok – ideértve az Érzékeny adatokat is – kezelésére szinte teljesen ez a jogalap vonatkozik.

2.5.3. A HTTPOOL továbbá olyan esetekben dolgoz fel személyes adatokat, amikor a feldolgozás az Önnel kötöttszerződés teljesítéséhez, illetve azÖn által még a szerződés megkötése előtt kért intézkedések megtételéhez szükséges. A munkaszerződések kezelésére (Emberierőforrás-adatok), illetve a Pályázók adatainak kezelésére ezen a jogalapon kerül sor.

2.5.4. Ezen kívül olyan esetekben dolgozunk fel személyes adatokat, amikor erre a HTTPOOL (vagy egy harmadik fél) jogos érdekeinek gyakorlása céljából van szükség, és az Ön érdekei és alapvető jogai nem írják felül ezeket az érdekeket. Például a HTTPOOL-nak belső üzleti célból jogos érdeke fűződik a személyes adatok vállalkozás-csoporton belüli továbbításához és feldolgozásához, ideértve az adatfeldolgozási tevékenységek központosítását, a törvényi előírásoknak megfelelő, hatékony és működőképes üzleti folyamatok kialakítását, a különböző országokra kiterjedő csoportok együttműködésének lehetővé tételét, az üzleti folyamatok hatékonyabbá és költséghatékonyabbá tételét. Emellett, amikor a HTTPOOL automatikusan megkapja az Ön internetes protokollszámát, akkor jogos érdekünk alapján végezzük a végfelhasználóknak szóló hirdetések földrajzi alapú célzását, ami hasznos a felhasználó számára annak a közösségi oldalnak, plug-in programnak vagy alkalmazásnak az integrált részeként, amelynek használatához hozzájárult.

2.5.5. A HTTPOOL azokban az esetekben is feldolgozhatja az Ön személyes adatait, amikor Ön egy vagy több konkrét okból hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez. A HTTPOOL arra törekedett és törekszik, hogy megszerezze az Ön hozzájárulását, amelynek során Ön szabad elhatározásából, konkrét céllal, tájékozottan, az Ön akaratának egyértelmű kifejezésével, nyilatkozatával vagy egyértelmű beleegyező aktusával, megállapodás aláírásával hozzájárul személyes adatainak feldolgozásához.

2.5.6. Azokban az esetekben, amikor a HTTPOOL adatfeldolgozása az Ön hozzájárulásán alapul, Ön jogosult bármikor visszavonni hozzájárulását, amikor pedig jogos érdekeken alapul, akkor Ön jogosult ez ellen tiltakozni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőzően történő adatkezelés törvényességét.

2.6. Az adatok felhasználása

2.6.1. Az Ön adatainak feldolgozását a következő célokkal végezzük:

2.6.1.1. Munkaerő-gazdálkodás: különös tekintettel az Emberierőforrás-adatokra, a Pályázók adataira és az Érzékeny információkra;

2.6.1.2. Kommunikáció: a Kapcsolattartási adatok vonatkozásában az Önnek adott válasz lehetővé tétele és a kommunikáció megkönnyítése érdekében;

2.6.1.3. Megfelelés a jogi előírásoknak, például a kötelezettségek nyilvántartása és jelentése, auditálás, megfelelés az állami ellenőrzések során, állami vagy más hatóságok kéréseinek teljesítése, jogi eljárásokra – pl. idézések – való reagálás, joggyakorlás, jogorvoslat, védekezés, belső panaszok és követelések kezelése, vizsgálatok folytatása, a belső szabályzatoknak, előírásoknak és folyamatleírásoknak való megfelelés.

2.6.1.4. Szolgáltatások: A HTTPOOL az Üzleti menedzsment adatok és a Végfelhasználói adatok feldolgozását az ügyfelei számára történő szolgáltatások nyújtása érdekében végzi.

2.6.2. Adott körülmények között egynél több indokból eredően is kezelhetjük az Ön személyes adatait.

2.6.3. Csak arra a célra használhatjuk az Ön személyes adatait, amelyre az adatgyűjtés vonatkozott. Amennyiben észszerű igényünk keletkezik az Ön személyes adatainak más célra történő felhasználására, akkor Önt értesítjük erről és tájékoztatjuk a jogi kötelezettségről, illetve arról, hogy az adott feldolgozás összeegyeztethető-e az eredeti céllal, mely esetben lehetővé válik számunkra az adott célra történő felhasználás. Ha az Ön hozzájárulása egy konkrét célra vonatkozott, amely egy vagy több feldolgozási tevékenységet tartalmazott, akkor nem dolgozhatjuk fel az Ön személyes adatait az adatgyűjtés eredeti célján kívüli más célra. Amennyiben az Ön eredeti hozzájárulásán kívüli más célra is fel kívánjuk használni az Ön személyes adatait, akkor csak egy új hozzájárulás alapján tehetjük ezt.

2.6.4. Munkaerő-gazdálkodás és megfelelés

2.6.4.1. A HTTPOOL az Ön Üzleti menedzsment adatait, Emberierőforrás-adatait, Pályázó-adatait és Érzékeny információit saját ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftverével végzi. A szoftvert a „szükséges ismeret” elve alapján tervezték. Ezen túlmenően belső adatkezelési és biztonsági szabályainkról minden alkalmazottunkat és munkatársunkat tájékoztattuk, és utasítottuk őket, hogy a személyes adatok feldolgozását a vonatkozó jogi előírásoknak, belső szabályoknak és a legszigorúbb biztonsági normáknak megfelelően végezzék a munkaerő-gazdálkodás, illetve a törvényes előírásoknak való megfelelés során.

2.6.5. Szolgáltatások:

2.6.5.1. A HTTPOOL az Ön adatait a törvényes és hatékony működés érdekében használja fel, hogy a lehető legjobb tapasztalatokat biztosíthassa szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

2.6.5.2. Az Ön adatainak felhasználásával hozzáférést biztosítunk az AdPlatform rendszerhez, melynek révén ügyfél-, technikai és üzemeltetési támogatást nyújtunk az Ön fiókjának/fiókjainak működtetéséhez, technikai értésítéseket, frissítéseket, biztonsági figyelmeztetéseket, támogatási és adminisztratív üzeneteket küldünk, vitarendezést folytatunk, érvényt szerzünk jogainknak, felismerjük a hibákat és védekezünk az üzemzavarok, csalások és más illegális tevékenységek ellen, valamint érvényt szerzünk az ügyfélszerződésekben foglaltaknak. Ez magában foglalhatja az AdPlatform elemzését, testreszabását és javítását az AdPlatform használatával kapcsolatos információknak és kimutatásoknak az ügyfelek rendelkezésére bocsátása céljából, valamint az ügyfeleink számára a szolgáltatásaik kialakításában és bővítésében a marketing és a kimutatások terén nyújtott támogatás céljából.

2.6.5.3. Ön egy azonosítási űrlap („Csatlakozzon hozzánk”) kitöltésével kaphat hozzáférést az AdPlatform-hoz, amelyben bizonyos szolgáltatásokhoz egy felhasználói fiók nyitása szükséges, mely lehetővé teszi a felhasználó számára bizonyos alkalmazások használatát. Ezekben az esetekben Önnek adatokat – többek között Üzleti menedzsment adatokat – kell megadnia. Ez az információ szükséges ahhoz, hogy az ügyfelek számára szolgáltatásokat tudjunk biztosítani, ideértve az alkalmazásokhoz való hozzáférést, a testreszabott tartalmak és hirdetések megjelenítését, a kommunikációt, a digitális hirdetésekből származó nyereség átruházását, a hálózat technikai működésének biztosítását, a szolgáltatások fenntartása és védelme érdekében végzett kutatásokat és elemzéseket.

2.6.5.4. Az Ön adatait arra is felhasználjuk, hogy interferenciákat hozzunk létre a földrajzi alapon kategorizált végfelhasználók között annak érdekében, hogy lehetővé tegyük a HTTPOOL vállalkozásai számára, hogy ügyfeleik hirdetéseket helyezzenek el az adott földrajzi területen. Például amennyiben a Végfelhasználói adatok szerint egy végfelhasználó egy adott földrajzi területen vagy országban tartózkodik, akkor az AdPlatform lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy hirdetéseket helyezzen el azon a területen vagy országban. A folyamat végeztével a végfelhasználó internetes protokollszáma anonimizálódik annak érdekében, hogy a más régiókban vagy országokban levő HTTPOOL-vállalkozások, ügyfelek vagy harmadik felek ne ismerhessék vagy fejthessék meg a végfelhasználó internetes protokollszámát. Ez a folyamat kiterjed az internetes protokollszámok statisztikai célú anonimizálására is.

2.6.5.5. Az Ön adatait akkor is felhasználhatjuk, amikor az AdPlatform közösségimédia-oldalakkal, plug-in programokkal vagy a hirdetők, kiadók vagy más partnerek által rendelkezésre bocsátott más alkalmazásokkal interferál. Például amennyiben egy ügyfél alkalmazottja vagy munkatársa az AdPlatform-on keresztül szándékozik a Facebook-on hirdetni, akkor össze kell kötnie személyes Facebook-fiókját az AdPlatform-mal, mivel a Facebook nem teszi lehetővé céges Facebook-fiók nyitását. Az összekötést követően mi elmentjük a felhasználó nevét, Facebook azonosítószámát és mindazon Facebook hirdetési fiókok listáját, amelyekhez az adott személy hozzáféréssel rendelkezik, mely adatokat mi Üzleti menedzsment adatoknak tekintünk – mivel az adott személy az ügyfél (vállalkozás) számára nyitotta az AdPlatform fiókot –, hogy számlázni tudjuk az AdPlatform révén biztosított szolgáltatásokat. Amennyiben az adott személy visszavonja AdPlatform-ját a Facebook-fiókján keresztül, akkor az ügyféllel kötött szerződésünk teljesítéséig még szükséges tárolnunk az adatait.

2.6.6. Sütik

2.6.6.1. Mikor egy végfelhasználó meglátogat egy oldalt vagy megtekint egy AdPlatform-hoz kötött hirdetést, akkor on-line sütit (cookie) rendelhetünk hozzá annak érdekében, hogy jobban vagy pontosabban célozhassuk a végfelhasználó részére releváns hirdetéseket a földrajzi elhelyezkedésre vagy a hirdetések gyakoriságára való tekintettel. A sütik kisméretű szöveges fájlok, amelyeket a meglátogatott oldal helyez el az Ön számítógépén. A sütiket széles körben használják a weboldalak működésének vagy hatékonyabb működésének biztosítására, valamint a weboldal tulajdonosának a tájékoztatására. A sütik általában a számítógép merevlemezén tárolódnak.

2.6.6.2. Az ilyen sütik elengedhetetlenek a weboldalak normál funkcióihoz, és nem kapcsolhatók ki, mert nélkülük nem működne megfelelően az oldal, ugyanakkor nem tárolnak semmilyen személyes adatot.

2.6.6.3. Annak érdekében, hogy a megjelenített hirdetések a lehető legrelevánsabbak legyenek, a HTTPOOL adatokat gyűjt saját AdNetwork hálózatán keresztül. Ez lehetővé teszi számára a vásárlók valószínű érdeklődési köreinek azonosítását. Mindazonáltal az adatok gyűjtése csak összesített formában történik. Sütik használatával javítjuk szolgáltatásaink minőségét a felhasználói preferenciák tárolása és a felhasználói trendek figyelése révén, hogy a lehető legrelevánsabb hirdetéseket tudjuk biztosítani. Sütiket használunk arra is, hogy segítsük a hirdetőket és a kiadókat hirdetéseiknek a világhálón való közzétételében és azok kezelésében. Használjuk a Google Analytics sütijeit, melyek segítenek bennünket a weboldalaink által nyújtott felhasználói élmény javításában. Segítségükkel megérthetjük, hogyan használják felhasználóink az oldalt, és dönthetünk azokról a funkcionális és fizikai módosításokról, amelyek révén a lehető leghasznosabb tartalmakat jeleníthetjük meg.

2.6.6.4. Ön szabadon letilthatja sütijeink többségét, amennyiben azt böngészője vagy annak kiegészítője lehetővé teszi, azonban a sütik eltávolításának vagy letiltásának választása akadályozhatja a HTPPOOL szolgáltatásainak elérhetőségét vagy használhatóságát. A sütijeinkre vonatkozó beállításokat a következő linkre kattintva módosíthatja: süti beállítások.

2.6.6.5. A többi sütit a következőképpen törölheti:

2.6.6.5.1. Google Chrome – a menü ikonra való kattintás után keresse meg a beállításokat. Az oldal alján kattintson a „Speciális” fülre. Az „Adatvédelem és biztonság” panelban kattintson a „Tartalombeállítások”, majd a „Cookie-k” opcióra. A beállítást elérheti úgy is, hogy a böngésző címsorába beírja a „chrome://settings/content/cookies” szöveget;

2.6.6.5.2. Mozilla Firefox – kattintson a „Menü” hamburger-ikonra, és keresse meg a beállításokat. Az „Adatvédelem és biztonság” panelban keresse meg a Előzmények részt, majd kattintson a „Cookie-k eltávolítása” linkre;

2.6.6.5.3. Safari – az „Adatbiztonság” menüpontnál található az összes süti blokkolására, illetve eltávolítására vonatkozó opció. A „Részletek”-re kattintva az egyes sütik külön-külön is eltávolíthatók;

2.6.6.5.4. Edge – kattintson a 3 pontos ikonra, válassza ki a „Beállítások” opciót. Itt az „Előzmények és adatok törlése”, valamint a „Speciális beállítások” pontokban tudja törölni, illetve letiltani / engedélyezni a sütiket.

2.6.7. Kommunikáció:

2.6.7.1. Az Ön Kapcsolattartási adatait elsősorban arra használjuk, hogy válaszoljunk az Öntől érkező megkeresés esetén.

2.6.7.2. Emellett arra is használhatjuk az Ön Kapcsolattartási adatait és/vagy Üzleti menedzsment adatait, hogy e-mail útján promóciós üzeneteket vagy hírleveleket küldjünk Önnek, amennyiben Ön ehhez hozzájárult. A HTTPOOL marketing- és egyéb jellegű üzeneteire weboldalunkon iratkozhat fel.

2.6.7.3. Az általunk küldött promóciós üzenetek és/vagy hírlevelek fogadásáról Ön az ezekben az üzenetekben található utasítások követésével iratkozhat le (a minden egyes e-mail alján található Leiratkozás gombra való kattintással). Amennyiben Ön leiratkozik a promóciós üzenetek és/vagy hírlevelek fogadásáról, akkor mi továbbra is küldhetünk Önnek tranzakciós vagy kapcsolattartási jellegű üzeneteket, például az Ön fiókjával kapcsolatos vagy a folyamatban levő üzleti kapcsolatunkra vonatkozó információkat, mindaddig, amíg ez az üzleti kapcsolat fennáll.

2.6.7.4. Közvetlen üzletszerzési tevékenység végzése során legkésőbb az első kommunikáció alkalmával azonosítjuk magunkat Ön felé, tájékoztatjuk Önt cégünk és adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségeiről, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról, valamint más, az Általános Adatvédelmi Rendelet 14. bekezdésében foglalt információkról. Amennyiben az adatok feldolgozása közvetlen üzletszerzési céllal történik, akkor ezt az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell végeznünk, azaz Önnek joga van kérni adatai helyesbítését, tiltakozni azok kezelése ellen és kérni tőlünk személyes adatai közvetlen üzletszerzési célú felhasználásának vagy bármilyen feldolgozásának állandó vagy ideiglenes jellegű beszüntetését. Ezeket a személyes adatokat nem bocsáthatjuk más felhasználók rendelkezésére.

2.7. Adatok közzététele

2.7.1. Szolgáltatásaink biztosítása céljából az alábbi független harmadik személy szolgáltatókkal osztjuk meg a személyes adatokat:

2.7.1.1. Program-integrációk a következőkhöz:AppNexus, Viber,Bidswitch és LG smart TV-k – az adott programintegráción és hirdetéseknél rendelkezésre álló kampánybeállításokat és a hirdetések csoportcélzási beállításait;

2.7.1.2. Közösségi integrációk a Facebook -hoz és a Twitterhez – a kampánybeállításokat és a hirdetések csoportcélzási beállításait, a Snapchat és a LinkedIn esetében csak a jelenlegi kampánystatisztikák importját;

2.7.1.3. Egyéb szolgáltatók, például hirdetők, kiadók és egyéb partnerek, könyvelési és IT-szolgáltatók;

2.7.1.4. Állami és kormányzati hatóságok: a HTTPOOL-t szabályozó vagy felette joghatósággal rendelkező szervezetek, például szabályozó hatóságok, köztestületek, közigazgatási szervek, bíróságok, ideértve a nemzetbiztonsági és bűnüldözési szerveket.

2.8. Személyes adatok továbbítása

2.8.1. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 45. (1) bekezdésével összhangban hozott megfelelő határozat esetén a HTTPOOL a jelen szabályzatban részletezett célokból külön engedély nélkül harmadik országba vagy egy nemzetközi szervezet részére továbbíthatja a személyes adatokat. Megfelelő határozat hiányában a Vállalkozásnak az Általános Adatvédelmi Rendelet 46. bekezdésével összhangban garantálni kell a megfelelő biztosítékokat. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 45. (3) bekezdése szerinti megfelelőségi határozat és az Általános Adatvédelmi Rendelet 46. bekezdése szerinti megfelelő garanciák hiánya esetén – ideértve a kötelező erejű vállalati szabályokat is –, a személyes adatok harmadik országba vagy egy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vagy továbbítás-sorozatára csak az Általános Adatvédelmi Rendelet 49. (1) bekezdésében foglalt valamelyik feltétel fennállása esetén kerülhet sor.

2.9. Adatok megőrzése

2.9.1. A személyes adatokat általában addig őrizzük meg, amíg az a – jogi, illetve a hatóságok által előírt kötelezettségeinknek alávetett – jelen szabályzatban leírt célok megvalósításához szükséges.

2.9.2. A személyes adatokat feldolgozó alkalmazottaink és munkatársaink az adatfeldolgozás során kötelesek ellenőrizni az adatok megőrzésére vonatkozó megfelelő nemzeti jogszabályokat.

2.9.3. A szükségtelenné vált személyes adatokat vagy visszafordíthatatlanul anonimizáljuk (és az anonimizált információt továbbra is megőrizhetjük és felhasználhatjuk), vagy biztonságosan megsemmisítjük.

2.10. Az Ön jogai

2.10.1. A HTTPOOL biztosítja, hogy Ön gyakorolhassa az Általános Adatvédelmi Rendeletben és a vonatkozó nemzeti jogszabályokban meghatározott következő jogokat:

2.10.1.1. Hozzáférési jog: Önnek joga van visszaigazolást kapni a HTTPOOL-tól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, akkor jogosult ezekhez hozzáférni, illetve ezekről tájékoztatást kapni;

2.10.1.2. A helyesbítéshez való jog: Ön kérheti a HTTPOOL-tól hibás személyes adatainak helyesbítését és hiányos személyes adatainak kiegészítését;

2.10.1.3. A törléshez való jog: Ön kérheti az általunk adatkezelőként birtokolt személyes adatainak törlését;

2.10.1.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön kérheti a HTTPOOL-tól az adatkezelés korlátozását;

2.10.1.5. A tájékoztatáshoz való jog: kötelesek vagyunk tájékoztatni minden olyan címzettet valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére tájékoztatjuk Önt e címzettekről.

2.10.1.6. Az adathordozhatósághoz való jog: Ön kérheti a HTTPOOL-tól, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat akadályoztatás nélkül egy másik adatkezelőnek továbbítsuk;

2.10.1.7. A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak törvényes érdekeinken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igényeink előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak;

2.10.1.8. A közvetlen üzletszerzés elleni tiltakozás joga: Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatokat közvetlen üzletszerzési célokra használjuk fel. Amennyiben Ön tiltakozik a közvetlen üzletszerzési célú adatfeldolgozás ellen, akkor személyes adatait a továbbiakban nem használhatjuk ilyen célokra;

2.10.1.9. Garantáljuk az Ön jogát arra, hogy ne terjedjen ki Önre kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya ;

2.10.1.10. Az adatvédelmi incidensről való tajékoztatás joga: adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén kötelesek vagyunk arról tájékoztatni Önt, amennyiben az Ön adatainak védelmét érintő incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve;

2.10.1.11. Panasz benyújtásának joga: Ön jogosult panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz címezve. Reméljük azonban, hogy először hozzánk fordul, hogy együttműködhessünk Önnel esetleges panaszának vagy problémájának megoldása érdekében.

2.10.2. Fenti jogait Ön a következő elérhetőségen keresztül gyakorolhatja: gdpr@httpool.com. Továbbá ezen az e-mail címen kérheti az adott HTTPOOL-vállalkozás esetében illetékes felügyeleti hatóság elérhetőségeit és léphet kapcsolatba a HTTPOOL vállalkozáscsoport illetékes adatvédelmi tisztviselőjével.

2.11. Biztonság

2.11.1. Az adatvédelmi elvek – pl. az adatminimalizálás – gyakorlati alkalmazására észszerű és hatékony technikai és szervezeti intézkedéseket és folyamatokat vezettünk be, valamint a feldolgozási folyamatba integráltuk a szükséges adatfeldolgozási biztosítékokat az Általános Adatvédelmi Rendeletnek való megfelelés érdekében.

2.11.2. Az Ön adatait észszerű fizikai, technikai és adminisztratív biztonsági intézkedésekkel védjük, ideértve az Ön adataihoz az alkalmazottak és munkatársak részére történő hozzáférésének a szükséges ismeret elvén való korlátozását. Az Ön személyes adatainak védelme érdekében minden alkalmazottunkat és munkatársunkat tájékoztatjuk belső adatvédelmi és biztonsági előírásainkról, a HTTPOOL-nál szigorúan megköveteljük az adatbiztonsági óvintézkedések betartását, és belső szoftverünket is úgy alakítottuk ki, hogy megfeleljen az adatfeldolgozásra vonatkozó magas biztonsági normáinknak.

2.11.3. Javasoljuk, hogy védje saját AdPlatform fiókadatait – ideértve a felhasználónevet és a jelszót –, és ezeket az információkat senkivel se ossza meg.

2.12. Kapcsolat

2.12.1. Ha e szabályzattal, a sütik használatával, illetve az Ön személyes adatainak általunk történő gyűjtésével, felhasználásával, feldolgozásával, megőrzésével és/vagy közzétételével kapcsolatban bármilyen kérdése vagy aggálya lenne, a következő elérhetőségeken fordulhat hozzánk vagy adatvédelmi tisztviselőnkhöz:

HTTPOOL, Internet Marketing, d.o.o.

Tacenska cesta 26

1210 Ljubljana – Šentvid

Slovenia

Adatvédelmi tisztviselő: Matic Turk

E-Mail: gdpr@httpool.com

Telefon: +386 1 479 04 81

Fax: +386 1 256 73 37