Politika zaštite osobnih podataka

1. PODACI O POLITICI

1.1. Organizacija

1.1.1. Noovo Internet d.o.o. (‘HTTPOOL Hrvatska’), društvo s ograničenom odgovornošću koje je osnovano u skladu s pravom Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Zahara 9, 10000 Zagreb, Hrvatska, matični broj 2443635 i OIB 62790516285, odgovorno je kao voditelj obrade vaših osobnih podataka.

1.1.2. Nadalje, ova Politika zaštite osobnih podataka (‘politika’) primjenjuje se na ‘HTTPOOL’ odnosno grupu poduzetnika koja se sastoji od HTTPOOL Hrvatska kao vladajućeg poduzetnika i njegovih ovisnih poduzetnika koji obuhvaćaju društva kćeri i povezana društva, te bilo koje drugo poduzeće koje će biti osnovano kao vladajući poduzetnik ili će se pridržavati ove politike. Upućivanje na HTTPOOL, koji se u daljnjem tekstu također naziva ‘mi’ ili ‘nas’, može značiti upućivanje na grupu poduzetnika ili na pojedinačno poduzeće unutar te grupe koje je odgovorno kao voditelj obrade vaših osobnih podataka, ovisno o slučaju.

1.1.3. HTTPOOL surađuje s pružateljima usluga, kao što su oglašivači, izdavači i drugi partneri, pružatelji računovodstvenih i IT usluga, pri čemu u sklopu ove poslovne suradnje navedeni pružatelji usluga mogu prikupljati, prenositi i obrađivati određene osobne podatke. HTTPOOL surađuje isključivo s onim pružateljima usluga koji se pridržavaju Opće uredbe o zaštiti podataka.

1.1.4. Ova se politika primjenjuje na podatke koje prikupljamo kad pristupite ili koristite internetsku stranicu (stranice) HTTPOOL-a, AdPlatform, uključujući Ad Network, ili na drugi način komunicirate s nama kako je opisano u daljnjem tekstu. Mi se pridržavamo važećih propisa u zemljama u kojima poslujemo. Korištenjem naših usluga ili komuniciranjem s nama kako je opisano u daljnjem tekstu, potvrđujete da ste svjesni ove politike.

1.1.5. Povremeno možemo izmijeniti ovu politiku zbog izmjena zakonodavstva ili našeg ažuriranja naših internih politika i praksi. U slučaju bilo kakvih izmjena s naše strane, obavijestit ćemo vas izmjenom datuma ove politike, a u određenim okolnostima možemo vam dostaviti i dodatnu obavijest uključujući, na primjer, dodavanjem izjave na internetsku stranicu (stranice) HTTPOOL-a ili na način da vam pošaljemo obavijest elektroničkom poštom. Savjetujemo vam da pregledate politiku prilikom svakog pristupa ili korištenja naših usluga kako biste uvijek bili obaviješteni o našim praksama informiranja te vašim pravima i odabirima u vezi s privatnošću.

1.1.6. Ova je polica sastavljena zajedničkom suradnjom poduzeća od kojih se sastoji HTTPOOL, a odobrio ju je 25. svibnja 2018. Saša Škorić, direktor Noovo Internet d.o.o. / HTTPOOL Hrvatska.

2. UVOD

2.1. Definicije

2.1.1. ‘osobni podaci’ znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (‘ispitanik‘); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;

2.1.2. ‘obrada’ znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

2.1.3. ‘voditelj obrade’ znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice;

2.1.4. ‘izvršitelj obrade’ znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;

2.1.5. ‘treća strana’ znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade;

2.1.6. ‘privola’ ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;

2.1.7. ‘podaci koji se odnose na zdravlje’ znači osobni podaci povezani s fizičkim ili mentalnim zdravljem pojedinca, uključujući pružanje zdravstvenih usluga, kojima se daju informacije o njegovu zdravstvenom statusu;

2.1.8. ‘poduzeće’ znači fizička ili pravna osoba koja se bavi gospodarskom djelatnošću, bez obzira na pravni oblik te djelatnosti, uključujući partnerstva ili udruženja koja se redovno bave gospodarskom djelatnošću;

2.1.9. ‘grupa poduzetnika’ znači poduzetnik u vladajućem položaju te njemu podređeni poduzetnici;

2.1.10. ‘Opća uredba o zaštiti podataka’ znači Uredba (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ;

2.2. Svrha politike

2.2.1. Svrha ove politike je pružiti vam informacije o tome kakve osobne podatke prikupljamo i zašto to činimo, kako prikupljamo, koristimo i otkrivamo navedene osobne podatke, kao i o pravnoj osnovi za obradu i vašim pravima u odnosu na vaše osobno informiranje.

2.2.2. HTTPOOL je usvojio ovu politiku kako bi osigurao zaštitu vaših osobnih podataka u vezi s obradom vaših osobnih podataka kao vaše temeljno pravo, kao i radi daljnjeg osmišljavanja obrade vaših osobnih podataka kako bi služila vama, klijentima, radnicima i zaposlenicima HTTPOOL-a, te drugim pojedincima, kao i radi zaštite HTTPOOL-a.

2.2.3. HTTPOOL poglavito teži daljnjem osmišljavanju ove politike radi odobrenja iste kao obvezujućih korporativnih pravila u skladu s člankom 47. Opće uredbe o zaštiti podataka.

2.3. Poslovne djelatnosti

2.3.1. HTTPOOL svojim klijentima pruža usluge tehnologije oglašavanja. Prilikom otvaranja računa na AdPlatform koja spaja oglašivače, izdavače i druge partnere pomoću Ad Network, od vas dobivamo Kontakt podatke i Podatke o poslovnom upravljanju. Klijenti koriste AdPlatform radi oglašavanja krajnjim korisnicima, a mi zauzvrat pružamo usluge pomoću naše AdPlatform kako bi klijentima pomogli u oglašavanju krajnjim korisnicima. Tako, u sklopu svojih poslovnih djelatnosti, HTTPOOL obrađuje samo vrlo ograničeni opseg osobnih podataka, poglavito Podatke o krajnjim korisnicima, dok se većina podataka koje zaprimimo tijekom pružanja usluga našim klijentima smatra podacima o poduzećima, poglavito Podacima o poslovnom upravljanju.

2.4. Vrste podataka

2.4.1. HTTPOOL obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka:

2.4.1.1. Kontakt podaci: osobno ime, tvrtka društva, broj telefona i adresa elektroničke pošte, kako bismo vam mogli odgovoriti kad nas kontaktirate;

2.4.1.2. Podaci o krajnjim korisnicima: podaci prikupljeni kroz interakcije krajnjih korisnika s oglasima koji su nastali korištenjem usluga HTTPOOL-a u ime naših klijenata, koji mogu biti oglašivači ili izdavači, uključujući IP brojeve koje automatski dobivamo kad neki krajnji korisnik objavi određene podatke na stranicama društvenih medija, priključcima ili drugim aplikacijama ovisno o vašim postavkama privatnosti, kao i podatke o geolokaciji (to su obično podaci o zemljopisnoj širini i duljini krajnjeg korisnika) radi određivanja oglašavanja na ciljanim područjima i učestalosti oglašavanja, a kako bismo mogli obavljati svoje poslovanje;

2.4.1.3. Podaci o poslovnom upravljanju: osobno ime zaposlenika ili radnika klijenta (poduzeća), tvrtka društva, adresa, adresa elektroničke pošte, broj telefona i faksa, klijentovi podaci za plaćanje kao što su broj bankovnog računa i vrsta bankovnog računa, matični broj i porezni broj, podaci o dobiti, podneseni pomoću posebne aplikacije za plaćanje koju popunjava klijent, a u svrhu pružanja usluga i unapređenja naših poslovnih interesa. HTTPOOL koristi ove podatke radi obrade plaćanja. Ukoliko HTTPOOL koristi treće osobe kao pružatelje usluga radi upravljanja obradom kreditnih kartica, navedeni osobni podaci dobivaju se od pružatelja usluga plaćanja.

2.4.1.4. Podaci o ljudskim resursima: osobni podaci o našim zaposlenicima i radnicima uključujući podatke o radnoj dozvoli radnika, ugovoru o radu i raskidu istog, troškovima rada, podatke o plaćama i naknadama koje su obračunate poslodavcu, te podatke o ostalim troškovima rada i podatke o obveznim doprinosima socijalnog osiguranja za pojedine radnike, podatke o korištenju radnog vremena, liječničkim pregledima, provjerama zdravstvenog stanja pojedinih skupina radnika, provedenim obukama iz sigurnosti na radu i provjerama kvalifikacija radnika, ozljedama na radu, kolektivnim nezgodama, opasnim situacijama, utvrđenim profesionalnim bolestima i bolestima koje su povezane s poslom te njihovim uzrocima, a u svrhu poštivanja zakonskih odredbi i u mjeri u kojoj je to zakonom dopušteno;

2.4.1.5. Podaci o upravljanju kandidatima: osobni podaci kandidata za radno mjesto, odnosno osobno ime, datum rođenja, mjesto i zemlja rođenja, adresa prebivališta ili boravišta, stvarno i traženo obrazovanje, radno iskustvo, diploma i razne druge potvrde koje se prilažu molbi za posao (potvrda o znanju stranog jezika, uvjerenje o nekažnjavanju, preporuke) ili drugi podaci koje nam dostavite i koji su navedeni u molbama za posao i životopisima, a u svrhu obrade vaše molbe za posao kod nas i u svrhu poštivanja zakonskih odredbi;

2.4.1.6. Podaci o upravljanju prostorom: osobni podaci pojedinaca koji se vode u vezi s ulascima u prostor i izlascima iz prostora, odnosno osobno ime, broj i vrsta osobne isprave, adresa prebivališta, radno mjesto, vrsta i registracija vozila, te datum, vrijeme i razlog za ulazak u prostor ili izlazak iz prostora, a u svrhu osiguranja sigurnosti ljudi i imovine u našem poslovnom prostoru;

2.4.1.7. Osjetljivi podaci: podaci o zaposlenicima i radnicima u vezi s liječničkim pregledom s procjenom radnikovog pridržavanja posebnih zdravstvenih uvjeta za rad na određenom radnom mjestu, provjerama zdravstvenog stanja pojedinih skupina radnika s popisom pregledanih radnika i procjenom ispunjavanja posebnih zdravstvenih uvjeta za određeno radno mjesto u radnom okruženju, u vezi sa zdravstvenim stanjem skupine pregledanih radnika, u vezi s utvrđenim profesionalnim bolestima ili sumnjom na profesionalnu bolest, podaci o činjenici i razini intoksikacije, podaci o tome je li radnik bio pod utjecajem nezakonitih droga i drugih psihoaktivnih tvari u slučaju testiranja na nezakonite droge i druge psihoaktivne tvari, u vezi s kolektivnim nezgodama, opasnim situacijama, utvrđenim profesionalnim bolestima i bolestima koje su povezane s poslom te njihovim uzrocima; a u svrhu poštivanja zakonskih odredbi i u mjeri u kojoj je to zakonom dopušteno;

2.4.1.8. Molimo da nam ne šaljete posebne kategorije osobnih podataka uključujući osjetljive podatke i podatke u vezi sa zdravstvenim stanjem, osim ukoliko bi takvi podaci bili zakonom propisani i/ili ukoliko bi HTTPOOL od vas zatražio slanje takvih podataka.

2.4.1.9. HTTPOOL je poduzeo sve razumne korake kako bi osigurao da su osobni podaci točni i da se redovito ažuriraju, kao i da se netočni osobni podaci izbrišu ili isprave bez odlaganja, ali ne može preuzeti odgovornost ako su vaši podaci koje smo dobili neistiniti, nepotpuni i/ili obmanjujući.

2.5. Pravna osnova za obradu

2.5.1. HTTPOOL obrađuje osobne podatke isključivo ako je to dopušteno Općom uredbom o zaštiti podataka.

2.5.2. HTTPOOL najčešće obrađuje osobne podatke o vama zbog toga što je obrada neophodna za poštivanje zakonske obveze HTTPOOL-a. Posebne kategorije osobnih podataka obrađuju se isključivo na ovoj pravnoj osnovi i HTTPOOL ne obrađuje takve podatke ni na kojoj drugoj pravnoj osnovi. Obrada Podataka o ljudskim resursima uključujući Osjetljive podatke se gotovo isključivo temelji na ovoj pravnoj osnovi.

2.5.3. Nadalje, HTTPOOL obrađuje određene osobne podatke ukoliko je obrada neophodna za izvršenje ugovora zaključenog s vama ili za poduzimanje koraka na vaš zahtjev prije zaključenja ugovora. Većina obrade ugovora o radu (Podaci o ljudskim resursima), kao i Podataka o upravljanju kandidatima, vrši se na ovoj pravnoj osnovi.

2.5.4. Nadalje, određene osobne podatke obrađujemo ukoliko je to neophodno za legitimne interese čijem ostvarenju teži HTTPOOL (ili treća osoba), a vaši interesi i temeljna prava ne nadvladavaju te interese. Na primjer, HTTPOOL ima legitimni interes za obradu i prijenos osobnih podataka unutar njegove grupe poduzetnika za interne poslovne svrhe, uključujući centralizaciju aktivnosti obrade podataka, kao i za osmišljavanje zakonski učinkovitih i ostvarivih poslovnih procesa, za omogućavanje suradnje prekograničnih jedinica te radi omogućavanja veće učinkovitosti i isplativosti poslovnih procesa. Kad HTTPOOL automatski zaprimi vaš IP broj, mi se oslanjamo na naš legitimni interes na način da oglašavamo krajnjim korisnicima na ciljanim područjima, što je korisno za korisnika kao sastavni dio stranica društvenih medija, priključka ili druge aplikacije koju je korisnik pristao koristiti.

2.5.5. HTTPOOL također može obrađivati vaše osobne podatke ukoliko ste dali privolu za obradu vaših osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha. HTTPOOL uvijek nastoji dobiti privole kojima se izražava dobrovoljan, poseban, informiran i nedvosmislen pristanak putem izjave ili jasne potvrdne radnje kojom se odobrava obrada vaših osobnih podataka.

2.5.6. Ukoliko se HTTPOOL oslanja na vašu privolu za obradu osobnih podataka, imate pravo u svakom trenutku povući ili odbiti svoju privolu a, ukoliko se oslanjamo na legitimne interese, imate pravo na prigovor. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

2.6. Korištenje podataka

2.6.1. Vaše podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

2.6.1.1. Upravljanje radnom snagom, poglavito u odnosu na Podatke o ljudskim resursima, Podatke o upravljanju kandidatima i Osjetljive podatke;

2.6.1.2. Komunikacija: omogućavanje odgovora i olakšavanje komunikacije s vama u vezi s Kontakt podacima;

2.6.1.3. Poštivanje zakonskih uvjeta, kao što su obveze vođenja evidencije i izvješćivanja, provođenja revizija, usklađenost s državnim inspekcijama i drugim zahtjevima tijela državne vlasti ili drugih tijela javne vlasti, odgovaranje na pravne postupke kao na primjer na sudske pozive, ostvarenje zakonskih prava i pravnih lijekova, odgovor na tužbe i rješavanje eventualnih internih pritužbi ili zahtjeva, provođenje istraga i poštivanje internih pravila, politika i postupaka.

2.6.1.4. Usluge: HTTPOOL obrađuje Podatke o poslovnom upravljanju i Podatke o krajnjim korisnicima u svrhu pružanja usluga klijentima.

2.6.2. Može postojati više od jedne svrhe koja opravdava naše korištenje vaših osobnih podataka u bilo kojoj određenoj okolnosti.

2.6.3. Vaše ćemo osobne podatke koristiti isključivo u svrhe u koje smo ih prikupili. Ukoliko bismo opravdano zatražili korištenje vaših osobnih podataka u neku nepovezanu svrhu, obavijestit ćemo vas o tome i objasniti navedenu zakonsku obvezu ili da je takva obrada usklađena s prvobitnom svrhom, što nam omogućuje da ih koristimo iz drugog razloga. Ako je vaša privola dana za određenu svrhu, koja može obuhvaćati jednu ili više aktivnosti obrade, nećemo obrađivati vaše osobne podatke ni u koju drugu svrhu osim svrhe za koju su oni prvobitno prikupljeni. Ukoliko namjeravamo izvršiti obradu u neku drugu svrhu na temelju vaše prvotne privole, obrađivat ćemo vaše osobne podatke isključivo na temelju nove privole.

2.6.4. Upravljanje radnom snagom i sukladnost

2.6.4.1. HTTPOOL upravlja vašim Podacima o poslovnom upravljanju, Podacima o ljudskim resursima, Podacima o upravljanju kandidatima i Osjetljivim podacima pomoću svog softvera za upravljanje odnosima s klijentima. Softver je osmišljen na način da se informacije o njemu daju samo onima kojima je to neophodno. Nadalje, naša interna pravila privatnosti i sigurnosti dostavljaju se svim našim zaposlenicima i radnicima, te im se nalaže da obrađuju osobne podatke u skladu s odgovarajućim zakonodavstvom, internim pravilima i standardima obrade na najvišoj razini sigurnosti prilikom upravljanja radnom snagom ili postupanja u skladu sa zakonskim odredbama.

2.6.5. Usluge:

2.6.5.1. HTTPOOL koristi vaše podatke za potrebe zakonitog i učinkovitog poslovanja, te za omogućavanje najboljeg mogućeg iskustva s našim uslugama.

2.6.5.2. Vaše podatke koristimo da bismo omogućili pristup AdPlatform, kao i radi pružanja korisničke, tehničke i operativne podrške, radi upravljanja vašim računom (računima), da bismo vam slali tehničke obavijesti, ažuriranja, sigurnosna upozorenja i administrativne poruke, kao i radi rješavanja sporova i ostvarenja vaših prava, radi otkrivanja i zaštite od pogreški, prijevare, odnosno drugih kaznenih ili nezakonitih radnji, te radi izvršenja ugovora s našim klijentima. To također može obuhvaćati i analizu, prilagođavanje i poboljšanje AdPlatform, davanje informacija i analitike klijentima o korištenju AdPlatform, kako bismo svojim klijentima pomogli u stvaranju ili poboljšanju njihovih usluga u vezi s marketingom ili analitikom.

2.6.5.3. AdPlatform možete pristupiti slanjem identifikacijskog obrasca (obrasca Pridružite nam se), dok je za neke usluge potrebno otvoriti korisnički račun koji korisniku omogućuje korištenje određenih aplikacija. U tim slučajevima, od vas se zahtijeva slanje podataka uključujući Podatke o poslovnom upravljanju. Navedeni su podaci potrebni za pružanje usluga klijentima, uključujući pristup aplikaciji, prikaz prilagođenog sadržaja i oglašavanja, komunikaciju, prijenos dobiti ostvarene digitalnim oglašavanjem, osiguravanje tehničkog rada mreže, te za istraživanje i analizu u svrhu održavanja i zaštite naših usluga.

2.6.5.4. Vaše podatke koristimo i za izvođenje zaključaka o krajnjim korisnicima koji su zemljopisno kategorizirani kako bi se poduzećima unutar HTTPOOL-a omogućilo da pomognu klijentima s oglašavanjem u predmetnom zemljopisnom području. Na primjer, ako iz Podataka o krajnjim korisnicima proizlazi da se neki krajnji korisnik nalazi na određenom zemljopisnom području ili u određenoj zemlji, AdPlatform omogućuje klijentu oglašavanje na navedenom području ili u navedenoj zemlji. Nakon što taj postupak završi, IP broj krajnjeg korisnika se učini anonimnim kako bi se poduzećima unutar HTTPOOL-a iz drugih područja ili zemalja, kao i klijentima i trećim osobama, onemogućio pristup ili dobivanje IP broja krajnjeg korisnika. U sklopu navedenog postupka, IP brojevi su učinjeni anonimnima i u statističke svrhe.

2.6.5.5. Vaše podatke također možemo koristiti kad AdPlatform posreduje na stranicama društvenih medija, priključcima ili drugim aplikacijama koje omogućuju oglašivači, izdavači ili drugi partneri. Na primjer, ukoliko neki radnik ili zaposlenik klijenta želi oglašavati na Facebooku putem AdPlatform, on mora povezati svoj osobni Facebook račun s AdPlatform, s obzirom da Facebook ne nudi mogućnost poslovnih Facebook računa. Nakon što se veza uspostavi, mi pohranjujemo njegovo osobno ime, Facebook identifikacijski broj i popis svih Facebook oglašivačkih računa kojima navedeni pojedinac ima pristup, a što smatramo Podacima o poslovnom upravljanju budući da je pojedinac otvorio AdPlatform račun za klijenta (poduzeće), kako bismo mogli fakturirati usluge pružene od strane AdPlatform. Ako pojedinac tada otkaže svoj AdPlatform putem svog Facebook računa, mi ćemo čuvati njegove podatke sve dok ugovor s našim klijentom ne bude izvršen.

2.6.6. Kolačići

2.6.6.1. Kad krajnji korisnik posjeti internetske stranice ili pogleda oglas povezan s AdPlatform, mi možemo postaviti krajnjim korisnicima kolačiće kako bismo bolje ili točnije kontrolirali učestalost oglasa. Kolačići su male tekstualne datoteke koje internetske stranice koje posjećujete postavljaju na vaše računalo. Njihova je upotreba vrlo raširena a služe za funkcioniranje internetskih stranica ili njihov bolji rad, kao i za pružanje informacija vlasnicima stranica. Uglavnom se pohranjuju na tvrdom disku vašeg računala.

2.6.6.2. Kolačići obuhvaćaju one koji su strogo neophodni za pravilan rad internetskih stranica i koji se ne mogu isključiti jer internetske stranice u tom slučaju ne bi više mogle pravilno funkcionirati, te koji ne pohranjuju nikakve osobne podatke.

2.6.6.3. Kolačići služe da bi se oglašivačima i izdavačima omogućilo postavljanje i upravljanje oglasima širom interneta. Mi koristimo Google Analytics kolačiće koji nam omogućuju poboljšanje iskustva korisnika na našim internetskim stranicama. Oni nam pomažu da shvatimo kako naši korisnici koriste internetske stranice i da donesemo odluku o funkcionalnim i materijalnim prilagodbama kako bismo prikazali što više moguće korisnog sadržaja.

2.6.6.4. Slobodni ste odbiti većinu naših kolačića ako vaš preglednik ili dodatak za preglednik to dopušta, ali ukoliko odlučite ukloniti ili onesposobiti naše kolačiće, to može omesti vaše korištenje i funkcionalnost usluga HTPPOOL-a. Naše postavke kolačića možete izmijeniti tako da kliknete na sljedeću poveznicu: cookie settings.

2.6.6.5. Ostale kolačiće možete izbrisati na sljedeći način:

2.6.6.5.1. Google Chrome – Nakon što kliknete na ikonu izbornika, odete na postavke. Na dnu stranice, proširite postavke tako da kliknete na ‘Napredne’. U odjeljku ‘Privatnost i sigurnost’ kliknite na ‘Postavke sadržaja’ a zatim ‘Kolačići’. Možete također upisati chrome://settings/content/cookies u adresnu traku u pregledniku;

2.6.6.5.2. Mozila Firefox – Kliknete na hamburger ikonu ‘Izbornik’ i odete na postavke. Kliknete na ‘Privatnost i sigurnost’ a zatim odete u povijest i kliknete na poveznicu ‘brisanje pojedinih kolačića’;

2.6.6.5.3. Safari – U stavci izbornika ‘Privatnost’ postoji opcija ‘Blokiraj sve kolačiće’ i brisanje svih kolačića. Možete također kliknuti na ‘Pojedinosti’ da biste obrisali pojedine kolačiće;

2.6.6.5.4. Edge – Kliknite na ikonu 3 točkice i odaberite ‘Postavke’. Odaberite tipke sa strelicama pored ‘Napredne postavke’ na gornjoj strani. Vidjet ćete opciju ‘obriši podatke pregledanja’ pomoću koje možete obrisati kolačiće.

2.6.7. Komunikacija:

2.6.7.1. Vaše Kontakt podatke koristimo prvenstveno da bismo vam odgovorili kad nas kontaktirate.

2.6.7.2. Nadalje, vaše Kontakt podatke i/ili Podatke o poslovnom upravljanju možemo koristiti i da bismo vam slali promidžbene poruke ili biltene putem elektroničke pošte ako ste za to dali svoju privolu. Možete odlučiti prijaviti se za marketinške ili druge poruke HTTPOOL-a na našim internetskim stranicama.

2.6.7.3. Možete odlučiti prestati primati promidžbene poruke i/ili biltene od nas tako da slijedite upute u navedenim porukama (link za odjavu na dnu svake elektroničke poruke). Ukoliko odlučite prestati primati promidžbene poruke i/ili biltene, mi vam i dalje možemo slati poruke u vezi s transakcijama ili odnosima, poput onih koje se odnose na vaš račun ili naše tekuće poslovne odnose dokle god traje poslovni odnos.

2.6.7.4. U slučaju izravnog marketinga, najkasnije prilikom prve komunikacije mi ćemo vas obavijestiti o našem identitetu i kontakt podacima, kao i podacima o našem službeniku za zaštitu podataka, svrhama obrade kojima su namijenjeni osobni podaci, te pravnoj osnovi za obradu, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka i drugim podacima koji su navedeni u članku 14. Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako budemo obrađivali osobne podatke za potrebe izravnog marketinga, to ćemo činiti u skladu s člankom 21. Opće uredbe o zaštiti podataka, pri čemu možete ostvariti svoja prava na ispravljanje, na prigovor te da od nas zatražite da trajno ili privremeno prestanemo koristiti ili na drugi način obrađivati vaše osobne podatke za potrebe izravnog marketinga. Mi nećemo otkrivati navedene osobne podatke drugim korisnicima.

2.7. Otkrivanje podataka

2.7.1. Za potrebe pružanja naših usluga, osobne podatke dijelimo sa sljedećom nepovezanom trećom osobom:

2.7.1.1. Programske integracije s AppNexus, Viber, Bidswitch i LG smart televizorima za postavke kampanje, postavke za pronalaženje ciljanih skupina za oglašavanje, a koje su dostupne na predmetnoj programskoj integraciji, te za oglašavanje;

2.7.1.2. Društvene integracije s Facebook, Twitter, Snapchat i LinkedIn za postavke kampanje, postavke za pronalaženje ciljanih skupina za oglašavanje;

2.7.1.3. Ostalim pružateljima usluga, kao što su oglašivači, izdavači i drugi partneri, pružatelji računovodstvenih i IT usluga;

2.7.1.4. Tijelima javne vlasti i Tijelima državne vlasti: tijela koja imaju nadležnost u odnosu na HTTPOOL kao što su regulatorna tijela, javna tijela i tijela sudbene vlasti, uključujući u svrhu ispunjenja uvjeta nacionalne sigurnosti ili provođenja zakona.

2.8. Prijenos osobnih podataka

2.8.1. U svrhe koje su objašnjene u ovoj politici, HTTPOOL može prenositi osobne podatke trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji na temelju odluke o primjerenosti u skladu s člankom 45, stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, i to bez posebnog odobrenja. Ako ne postoji odluka o primjerenosti, Društvo će osigurati odgovarajuće zaštitne mjere u skladu s člankom 46. Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako ne postoji odluka o primjerenosti u skladu s člankom 45, stavkom 3. Opće uredbe o zaštiti podataka ili odgovarajuće zaštitne mjere u skladu s člankom 46. Opće uredbe o zaštiti podataka, što uključuje obvezujuća korporativna pravila, prijenos ili skup prijenosa osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju ostvaruje se samo pod jednim od uvjeta navedenih u članku 49, stavku 1. Opće uredbe o zaštiti podataka.

2.9. Zadržavanje podataka

2.9.1. Načelno zadržavamo osobne podatke onoliko dugo koliko je to potrebno za ostvarenje svrha opisanih u ovoj politici u skladu s našim zakonskim i regulatornim obvezama.

2.9.2. Našim je zaposlenicima i radnicima koji obrađuju osobne podatke naloženo da prilikom obrade podataka provjere odgovarajuće nacionalne zakonske odredbe u vezi sa zadržavanjem podataka.

2.9.3. Kad osobni podaci više nisu potrebni, mi ih nepovratno učinimo anonimnima (te možemo nadalje zadržati i koristiti podatke učinjene anonimnima) ili ih na siguran način uništimo.

2.10. Vaša prava

2.10.1. HTTPOOL vam omogućuje ostvarenje sljedećih prava kako je određeno Općom uredbom o zaštiti podataka i odgovarajućim nacionalnim zakonodavstvom:

2.10.1.1. Pravo na pristup: od HTTPOOL-a možete dobiti potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci ili ne, a ukoliko se obrađuju, možete dobiti pristup osobnim podacima i informacijama;

2.10.1.2. Pravo na ispravak: od HTTPOOL-a možete zatražiti da ispravi netočne osobne podatke i dopuni nepotpune osobne podatke;

2.10.1.3. Pravo na brisanje: imate pravo ishoditi brisanje vaših osobnih podataka kojima raspolažemo kao voditelj obrade;

2.10.1.4. Pravo na ograničenje obrade: od HTTPOOL-a možete ishoditi ograničenje obrade;

2.10.1.5. Pravo na obavijest: priopćit ćemo svaki ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade svakom primatelju kojem su otkriveni osobni podaci, osim ako se to pokaže nemogućim ili zahtijeva nerazmjeran napor. Obavijestit ćemo vas o tim primateljima ako to zatražite.

2.10.1.6. Pravo na prenosivost podataka: od HTTPOOL-a možete zatražiti da zaprimite osobne podatke koji se odnose na vas, a koje ste nam pružili, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te možete također od nas zatražiti da prenesemo te podatke drugom voditelju obrade bez našeg ometanja;

2.10.1.7. Pravo na prigovor: imate pravo, na temelju svoje posebne situacije, u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas na temelju naših legitimnih interesa. U tom slučaju više nećemo obrađivati navedene osobne podatke osim ako dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrade naših pravnih zahtjeva;

2.10.1.8. Pravo na prigovor na izravni marketing: u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na vas odnose za potrebe marketinga. Ako se protivite obradi za potrebe izravnog marketinga, više nećemo obrađivati vaše osobne podatke u takve svrhe;

2.10.1.9. Jamčimo da se na vaše pravo ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi;

2.10.1.10. Pravo na obavijest o povredi: obavijestit ćemo vas da je došlo do povrede zaštite vaših osobnih podataka ako je vjerojatno da bi povreda zaštite osobnih podataka mogla predstavljati rizik za vaša prava i slobode;

2.10.1.11. Pravo na podnošenje pritužbe: Imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu. Međutim, nadamo se da ćete se prvo posavjetovati s nama, kako bismo mogli u suradnji s vama riješiti bilo kakvu vašu eventualnu pritužbu ili zabrinutost.

2.10.2. Gore navedena prava možete ostvariti putem: gdpr@httpool.com. Također se možete javiti na ovu adresu elektroničke pošte kako biste dobili podatke o nadzornim tijelima odgovarajućeg poduzeća HTTPOOL-a odnosno da biste bili upućeni na odgovarajućeg službenika za zaštitu podataka HTTPOOL-ove skupine poduzeća.

2.11. Sigurnost

2.11.1. Provodimo razumne i učinkovite tehničke i organizacijske mjere i postupke za omogućavanje primjene načela zaštite podataka, kao što je smanjenje količine podataka, te uključenje zaštitnih mjera u obradu kako bi se ispunili zahtjevi iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

2.11.2. Vaše podatke štitimo provođenjem razumnih fizičkih, tehničkih i administrativnih sigurnosnih mjera, uključujući ograničavanje pristupa vašim podacima na način da isti daju samo onim zaposlenicima i radnicima kojima je to neophodno. Da bismo osigurali zaštitu vaših osobnih podataka, naša interna pravila privatnosti i sigurnosti dostavljaju se svim našim zaposlenicima i radnicima, strogo provodimo zaštitne mjere u vezi privatnosti unutar HTTPOOL-a te smo također osmislili naš interni softver radi zadovoljenja naših standarda obrade na najvišoj razini sigurnosti.

2.11.3. Savjetujemo vam da zaštitite podatke o svom AdPlatform računu, uključujući vaše korisničko ime i zaporku, te da navedene podatke ne dijelite s drugim pojedincima.

2.12. Kontakt

2.12.1. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili zabrinutosti u vezi s ovom politikom, našim korištenjem kolačića ili našim politikama u vezi s prikupljanjem, korištenjem, obradom, zadržavanjem i/ili otkrivanjem vaših osobnih podataka, možete kontaktirati nas ili našeg službenika za zaštitu podataka kako je navedeno u daljnjem tekstu:

HTTPOOL Hrvatska, Zaharova 9, 10000 Zagreb info@httpool.hr

ili

HTTPOOL, Internet Marketing, d.o.o. , Tacenska cesta 26, 1210 Ljubljana – Šentvid, Slovenija

Službenik za zaštitu podataka: Matic Turk, E-Mail: gdpr@httpool.com, Telefon: +386 1 479 04 81, Faks: +386 1 256 73 37