Politika ochrany údajů

1. informace o zásadách

1.1. Organizace

1.1.1. HTTPOOL, Internet Marketing, d.o.o. („HTTPOOL Slovinsko“), společnost s ručením omezeným založená podle práva Slovinské republiky, s hlavní provozovnou a sídlem v Lublani, Tacenska cesta 26, 1210 Lublaň – Šentvid, Slovinsko, registrační číslo 1554301000 a daňové identifikační číslo SI 81931247, nese jako správce údajů odpovědnost vůči vašim osobním údajům.

1.1.2. Dále se tyto Zásady ochrany údajů („Zásad y“) vztahují na „HTTPOOL“, čímž se rozumí skupina společností zahrnující HTTPOOL Slovinsko jakožto řídící společnost a společnosti jí řízené, tedy dceřiné a přidružené společnosti, a veškeré další společnosti, ať jsou začleněny jako řízené společnosti, nebo proto, aby dodržovaly tyto zásady. Odkazem na společnost HTTPOOL, označovanou také jako „my“ nebo „nás“, se rozumí odkaz na skupinu společností nebo popřípadě na jednotlivou společnost v rámci této skupiny, která nese jako správce údajů odpovědnost vůči vašim osobním údajům.

1.1.3. HTTPOOL spolupracuje s poskytovateli služeb, jako jsou zadavatelé reklamy, vydavatelé a další partneři, poskytovatelé účetních a IT služeb, a v rámci této obchodní spolupráce může docházet ke shromažďování, předávání a zpracovávání určitých údajů těmito poskytovateli služeb. Společnost HTTPOOL spolupracuje pouze s poskytovateli služeb, kteří dodržují obecné nařízení o ochraně údajů.

1.1.4. Tyto Zásady se vztahují na informace, které shromažďujeme, pokud vstoupíte na webové stránky společnosti HTTPOOL, pokud používáte platformu AdPlatform včetně reklamní sítě Ad Network, nebo pokud s námi komunikujete jiným způsobem popsaným níže. V zemích, v nichž působíme, dodržujeme platné právní předpisy. Používáním našich služeb nebo kontaktem s námi, jak je popsáno níže, potvrzujete, že jste s těmito zásadami obeznámeni.

1.1.5. Tyto zásady můžeme kdykoliv pozměnit z důvodu změny právních předpisů nebo aktualizace naší vnitřní politiky či postupů. Pokud provedeme změny, upozorníme vás úpravou data v těchto zásadách a za určitých okolností vás můžeme informovat i jiným způsobem, například ve formě prohlášení na webových stránkách HTTPOOL nebo zasláním e-mailového oznámení. Důrazně doporučujeme, abyste si zásady prošli při každém přístupu nebo použití našich služeb, abyste byli informováni o našich postupech v oblasti nakládání s informacemi a o svých právech a možnostech ochrany osobních údajů.

1.1.6. Tyto zásady byly vypracovány v rámci spolupráce podniků, které tvoří HTTPOOL, a dne 25. května 2018 je schválil Timotej Gala, ředitel HTTPOOL Slovinsko.

2. SEZNÁMENÍ SE ZÁSADAMI

2.1. Definice

2.1.1. „Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („ subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

2.1.2. „Zpracováním“ se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

2.1.3. „Správcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování stanoveny zákony/legislativou Evropské unie či členského státu, může být na základě tohoto zákona stanoven správce či určena kritéria pro jeho stanovení.;

2.1.4. „Zpracovatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;

2.1.5. „Třetí stranou“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů;

2.1.6. „Souhlasem“ subjektu údajů se rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů uděluje prohlášením či jiným zjevným potvrzením svolení ke zpracování svých osobních údajů;

2.1.7. „Údaji o zdravotním stavu“ se rozumí osobní údaje týkající se tělesného nebo duševního zdraví fyzické osoby, včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb, které vypovídají o jejím zdravotním stavu;

2.1.8. „Podnikem“ se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba vykonávající hospodářskou činnost bez ohledu na její právní formu, včetně osobních obchodních společností nebo sdružení, která běžně vykonávají hospodářskou činnost;

2.1.9. „Skupinou podniků“ se rozumí skupina zahrnující řídící podnik a jím řízené podniky;

2.1.10. „Obecným nařízením o ochraně údajů” se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES;

2.2. Účel zásad

2.2.1. Účelem těchto zásad je poskytnout vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme a proč to děláme, jak je shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme, jaké jsou právní důvody pro jejich zpracování a jaká jsou vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům.

2.2.2. Společnost HTTPOOL přijala tyto zásady s cílem zajistit ochranu vašich práv týkajících se zpracování vašich osobních údajů jakožto vašich základních práv, s cílem nastavit zpracování osobních údajů tak, aby sloužilo jak vám, tak zákazníkům, zaměstnancům a pracovníkům společnosti HTTPOOL a dalším osobám, a zároveň s cílem ochránit společnost HTTPOOL.

2.2.3. Cílem společnosti HTTPOOL je vytvořit dané zásady v takové podobě, aby mohly být schváleny jako závazná podniková pravidla v souladu s článkem 47 obecného nařízení o ochraně údajů.

2.3. Obchodní činnost

2.3.1. Společnost HTTPOOL poskytuje svým klientům služby reklamních technologií. Při otevření účtu na platformě AdPlatform, která spojuje zadavatele reklamy, vydavatele a další partnery prostřednictvím reklamní sítě Ad Network, nám poskytujete kontaktní údaje a údaje o řízení vašeho podniku. Klienti používají platformu AdPlatform k poskytování reklamy koncovým uživatelům a my jim za to poskytujeme v rámci naší platformy AdPlatform služby, které jim v poskytování reklamy koncovým uživatelům pomáhají. V rámci své obchodní činnosti proto společnost HTTPOOL zpracovává osobní údaje pouze ve velmi omezeném rozsahu, zejména pak údaje o koncových uživatelích, přičemž většina těchto informací, které obdržíme při poskytování služeb našim klientům, je považována za údaje o podnicích, zejména údaje o řízení podniku.

2.4. Typy údajů

2.4.1. Společnost HTTPOOL zpracovává následující kategorie osobních údajů:

2.4.1.1. Kontaktní údaje: Jméno, název společnosti, telefonní číslo a e-mailovou adresu, abychom vám mohli odpovědět, pokud nás kontaktujete;

2.4.1.2. Údaje o koncových uživatelích: údaje shromážděné v rámci kontaktu koncových uživatelů s reklamou generovanou prostřednictvím služeb společnosti HTTPOOL jménem našich klientů, jimiž mohou být zadavatelé reklamy nebo vydavatelé, včetně čísel internetového protokolu, která nám jsou automaticky poskytnuta, když koncový uživatel sděluje informace prostřednictvím sociálních médií, zásuvných modulů nebo jiných aplikací v závislosti na vašem nastavení ochrany osobních údajů, informací o zeměpisné poloze (obvykle údaje o zeměpisné šířce a délce místa, na němž se koncový uživatel nachází) pro zeměpisně cílené poskytování reklam, souborů cookies určujících zeměpisnou polohu a frekvence pro poskytování reklam, které nám umožňuje provozovat svou obchodní činnost;

2.4.1.3. Údaje o řízení podniku: jméno zaměstnance nebo pracovníka klienta (podniku), název společnosti, adresa, e-mailová adresa, telefonní a faxové číslo, platební údaje klienta, například číslo bankovního účtu a typ bankovního účtu, registrační a daňové číslo, informace o zisku předkládané prostřednictvím speciální platební aplikace vyplněné klientem, vše za účelem poskytování služeb a dosahování našich obchodních zájmů. Společnost HTTPOOL tyto informace používá ke zpracování plateb. Pokud spolčenost HTTPOOL využívá ke správě zpracování kreditních karet služeb poskytovatelů služeb – třetích stran, jsou tyto osobní údaje získávány od poskytovatelů platebních služeb.

2.4.1.4. Údaje o lidských zdrojích: osobní údaje našich zaměstnanců a pracovníků, včetně informací o pracovním povolení zaměstnance, pracovní smlouvě a jejím ukončení, mzdových nákladech, údajích o platech a náhradách účtovaných zaměstnavateli a údaje o ostatních nákladech práce, jakož i informace o zákonných příspěvcích na sociální zabezpečení jednotlivých pracovníků, informace o využití pracovní doby, lékařských prohlídkách, zdravotních prohlídkách jednotlivých skupin pracovníků, absolvovaném školení bezpečnosti práce a zkouškách kvalifikace pracovníků, pracovních úrazech, kolektivní újmě, nebezpečných událostech, zjištěných nemocích z povolání a o nemocích souvisejících s prací a jejich příčinách, to vše za účelem dodržení zákonných ustanovení a v míře povolené zákonem;

2.4.1.5. Údaje o účastnících výběrových řízení: osobní údaje uchazečů o zaměstnání, zejména jméno, datum narození, místo a země narození, adresa trvalého nebo přechodného pobytu, dosažené a požadované vzdělání, pracovní zkušenosti, diplom či různé další certifikáty, které jsou k žádosti připojeny (osvědčení o znalosti cizího jazyka, prohlášení o beztrestnosti, doporučení) nebo jiné údaje, které nám poskytnete v dopisech s žádostí o pracovní místo a v životopisech, to vše za účelem zpracování vaší žádosti o pracovní místo v naší společnosti a za účelem dodržení zákonných ustanovení;

2.4.1.6. Informace o správě prostor: osobní údaje fyzických osob ukládané v souvislosti s jejich vstupem do provozovny a odchodem z ní, zejména jméno, číslo a typ osobního dokladu, adresa bydliště, zaměstnání, typ a registrační číslo vozidla a datum, čas a důvod vstupu nebo odchodu z provozovny, to vše za účelem zajištění bezpečnosti osob a majetku v našich obchodních prostorách;

2.4.1.7. Citlivé informace: informace o zaměstnancích a pracovnících v souvislosti s lékařským vyšetřením s posouzením, zda pracovník splňuje zvláštní zdravotní požadavky na konkrétní práci na pracovišti, zdravotní prohlídky jednotlivých skupin pracovníků se seznamem vyšetřovaných pracovníků a posouzením splnění zvláštních zdravotních požadavků na konkrétní práci v daném pracovním prostředí, informace o zdravotním stavu skupiny vyšetřovaných pracovníků, zjištěné nemoci z povolání, nemoci související s prací nebo podezření na nemoc z povolání, informace o intoxikaci, případně jejím stupni, v případě testů na nedovolené drogy a jiné psychoaktivní látky informace o tom, zda byl či nebyl pracovník pod vlivem nedovolených drog a jiných psychoaktivních látek, informace o pracovních úrazech, kolektivní újmě, nebezpečných událostech, zjištění nemoci z povolání či nemoci související s prací a jejich příčin; to vše výhradně za účelem dodržení zákonných ustanovení a v rozsahu povoleném právními předpisy;

2.4.1.8. Žádáme vás, abyste nám neposkytovali osobní údaje ze zvláštních kategorií, včetně citlivých informací a údajů týkajících se zdraví, pokud tyto informace nejsou vyžadovány zákonem a/nebo pokud HTTPOOL o předložení takových informací nepožádá.

2.4.1.9. Společnost HTTPOOL přijala všechna přiměřená opatření, aby zajistila, že osobní údaje budou přesné a aktuální a že případné nepřesné osobní údaje budou neprodleně vymazány nebo opraveny; nemůže však nést odpovědnost, pokud vaše informace, která nám budou poskytnuty, nebudou pravdivé či budou neúplné a/nebo zavádějící.

2.5. Právní základ pro zpracování

2.5.1. Společnost HTTPOOL zpracovává osobní údaje pouze v případě, že je to povoleno obecným nařízením o ochraně údajů.

2.5.2. Nejčastěji HTTPOOL zpracovává vaše osobní údaje proto, že je jejich zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, kterou je společnost HTTPOOL vázána . Zvláštní kategorie osobních údajů jsou zpracovávány pouze na základě tohoto právního základu a společnost HTTPOOL nezpracovává žádné takové údaje z jakéhokoliv jiného právního důvodu. Zpracování údajů o lidských zdrojích, včetně citlivých informací, téměř zcela vychází z tohoto právního základu.

2.5.3. Dále společnost HTTPOOL zpracovává některé osobní údaje, pokud je jejich zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, v níž jste smluvní stranou, nebo za účelem provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy. Většina zpracování zaměstnaneckých a pracovních smluv (údaje o lidských zdrojích), jakož i zpracování údajů o řízení kandidátů probíhá na základě tohoto právního základu.

2.5.4. Dále zpracováváme některé osobní údaje, pokud je to nezbytné pro oprávněné zájmy, které společnost HTTPOOL (nebo třetí strana) sleduje, pokud vaše zájmy a základní práva nad těmito zájmy nepřeváží. Společnost HTTPOOL má například oprávněný zájem na zpracovávání a předávání osobních údajů v rámci své skupiny podniků pro interní obchodní účely, včetně centralizace činností v oblasti zpracování údajů, na nastavení právně účinných a proveditelných obchodních procesů, aby byla umožněna spolupráce týmů v různých zemích a aby byly obchodní procesy efektivnější a nákladově přiměřené. Dále platí, že pokud společnost HTTPOOL automaticky obdrží číslo vašeho internetového protokolu, bude se spoléhat na svůj oprávněný zájem týkající se geografického zacílení reklamy na koncové uživatele, což je prospěšné pro uživatele jako nedílná součást sociálních médií, zásuvných modulů či dalších aplikací, s jejichž užitím uživatel souhlasil.

2.5.5. Dále může společnost HTTPOOL zpracovávat vaše osobní údaje, pokud jste poskytli svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů. Společnost HTTPOOL vždy usilovala a i nadále bude usilovat o získání dobrovolného souhlasu, který je poskytnut konkrétně a informovaně a který představuje jednoznačný výraz vaší vůle ve formě prohlášení nebo jasného souhlasného jednání, které vyjadřuje souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

2.5.6. Pokud společnost HTTPOOL zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat nebo odmítnout; a pokud tak činíme na základě svých oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním.

2.6. Použití údajů

2.6.1. Vaše údaje zpracováváme pro následující účely:

2.6.1.1. Řízení pracovních sil, zejména ve vztahu k údajům o lidských zdrojích, údajům o účastnících výběrových řízení a citlivým informacím;

2.6.1.2. Komunikace: možnost reagovat a umožnit komunikaci s vámi, ve vztahu ke kontaktním údajům;

2.6.1.3. Splnění právních požadavků, jako je povinnost vést záznamy a podávat zprávy a výkazy, provádět audity, dodržovat požadavky státních inspekcí a další požadavky státních nebo dalších veřejných orgánů, reakce na kroky v rámci právních řízení, například na předvolání, využívání zákonných práv a opravných prostředků, obhajoba v soudních sporech a vyřizování veškerých interních stížností nebo nároků, vedení vyšetřování a dodržování interních pravidel, zásad a postupů.

2.6.1.4. Služby: Společnost HTTPOOL zpracovává údaje o řízení podniku a údaje o koncových uživatelích za účelem poskytování služeb klientům.

2.6.2. Může existovat více než jeden účel, který v dané zvláštní situaci odůvodňuje používání vašich osobních údajů z naší strany.

2.6.3. Vaše osobní údaje použijeme pouze pro účely, pro které jsme je shromáždili. Pokud bychom byli nuceni přiměřeně použít vaše osobní údaje k nesouvisejícímu účelu, budeme vás o tom informovat a vysvětlíme vám danou zákonnou povinnost nebo to, že uvedené zpracování je slučitelné s původním účelem, což nám umožňuje použít údaje z jiného důvodu. Pokud byl váš souhlas udělen pro určitý účel, který může zahrnovat jednu nebo více zpracovatelských činností, nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro jaký byly původně získány. Budeme-li mít v úmyslu provádět zpracování za jiným účelem, než pro jaký byl udělen váš původní souhlas, budeme vaše osobní údaje zpracovávat výhradně na základě nového souhlasu.

2.6.4. Řízení pracovních sil a dodržování zákonných požadavků

2.6.4.1. Společnost HTTPOOL spravuje vaše údaje o řízení podniku, lidských zdrojích, údaje o účastnících výběrových řízení a citlivé informace v rámci svého softwaru pro řízení vztahů se zákazníky. Tento software je navržen v souladu se zásadou poskytování údajů pouze osobám, které je potřebují znát. Dále jsou všichni naši zaměstnanci a pracovníci seznámeni s našimi interními pravidly ochrany osobních údajů a zabezpečení a jsou poučeni o tom, že zpracování osobních údajů musejí provádět v souladu s příslušnými právními předpisy, interními předpisy a při dodržení těch nejvyšších standardů zabezpečení při zpracování, jak pokud jde o řízení pracovních sil, tak o dodržování zákonných ustanovení.

2.6.5. Služby:

2.6.5.1. Společnost HTTPOOL používá vaše údaje ke svému zákonnému a efektivnímu provozu s cílem poskytnout svým zákazníků co nejlepší zkušenosti s našimi službami.

2.6.5.2. Vaše údaje používáme k zajištění přístupu k platformě AdPlatform a k tomu, abychom mohli poskytovat zákaznickou, technickou a provozní podporu, spravovat váš účet (účty), posílat vám technická oznámení, aktualizace, bezpečnostní výstrahy a zprávy o podpoře a správě a řešit spory a vymáhat svá práva, odhalovat a chránit se proti chybám, podvodům nebo jiné trestné či nezákonné činnosti a plnit naše smlouvy s klienty. To může zahrnovat také analýzy, přizpůsobení a zlepšování platformy AdPlatform s cílem poskytovat klientům informace a analýzy týkající se používání AdPlatform a pomoci klientům vytvářet nebo zlepšovat jejich služby v oblasti marketingu nebo analytiky.

2.6.5.3. K platformě AdPlatform získáte přístup odesláním identifikačního formuláře (formulář „Přidejte se k nám“). Pro určité služby je nutné vytvořit uživatelský účet, který uživateli umožní používat určité aplikace. V těchto případech je nutné odesílat údaje, včetně údajů o řízení podniku. Tyto informace jsou potřebné k poskytování služeb klientům, včetně přístupu k aplikaci, zobrazení personalizovaného obsahu a reklamy, komunikaci, převodu zisku plynoucího z digitální reklamy, k zajištění technického fungování sítě a pro průzkumy a analýzy, a to s cílem udržovat a chránit naše služby.

2.6.5.4. Vaše údaje používáme také k vytváření vzájemnému propojení informací o koncových uživatelích, geograficky rozdělených do kategorií tak, aby podniky v rámci skupiny HTTPOOL mohly svým klientům pomáhat s umisťováním reklamy do příslušných zeměpisných oblastí. Například pokud údaje o koncových uživatelích naznačují, že koncový uživatel se nachází v určité zeměpisné oblasti nebo zemi, platforma AdPlatform klientovi umožní umístit reklamu do tohoto regionu nebo země. Po dokončení tohoto procesu se číslo internetového protokolu tohoto koncového uživatele anonymizuje, aby se podnikům v rámci skupiny HTTPOOL z jiných regionů nebo zemí, klientům a třetím stranám zabránilo v přístupu k číslu internetového protokolu koncového uživatele nebo jeho načtení. Tento proces zahrnuje také anonymizaci čísla internetového protokolu pro statistické účely.

2.6.5.5. Vaše údaje můžeme použít také v případě, kdy platforma AdPlatform komunikuje se sociálními médií, zásuvnými moduly nebo jinými aplikacemi poskytovanými zadavateli reklamy, vydavateli nebo jinými partnery. Pokud například pracovník nebo zaměstnanec klienta hodlá inzerovat na Facebooku prostřednictvím platformy AdPlatform, musí svůj osobní účet na Facebooku propojit s platformou AdPlatform, vzhledem k tomu, že Facebook nepovoluje podnikové facebookové účty. Po navázání spojení uložíme jeho vlastní jméno, facebookové identifikační číslo a seznam všech reklamních facebookových účtů, k nimž má tato osoba přístup. Tyto údaje považujeme za údaje o řízení podniku, vzhledem k tomu, že si fyzická osoba otevřela účet na platformě AdPlatform pro klienta (podnik), abychom mohli fakturovat služby poskytované platformou AdPlatform. Pokud fyzická osoba posléze svou platformu AdPlatform prostřednictvím svého účtu na Facebooku zruší, stále uchováváme její nezbytné údaje, a to do doby, než bude naplněna smlouva s naším klientem.

2.6.6. Soubory cookies

2.6.6.1. Pokud koncový uživatel navštíví webovou stránku nebo si zobrazí reklamu spojenou s platformou AdPlatform, můžeme u koncových uživatelů ukládat online cookies s cílem lépe nebo přesněji zacílit příslušnou reklamu na koncové uživatele s ohledem na jejich zeměpisnou polohu a četnost reklamy. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které webové stránky, jež navštívíte, ukládají ve vašem počítači. Běžně se používají k zajištění funkčnosti webových stránek nebo ke zvýšení efektivity jejich fungování a k poskytování informací vlastníkům stránky. Obvykle se ukládají na pevný disk počítače.

2.6.6.2. Některé soubory cookies jsou nezbytně nutné pro běžné fungování webových stránek a nelze je vypnout, protože by webové stránky nemohly fungovat správně. V souborech cookies se neukládají žádné osobní údaje.

2.6.6.3. Abyste dostávali co nejrelevantnější reklamu, shromažďuje společnost HTTPOOL data v rámci své reklamní sítě Ad Network. To jí umožňuje identifikovat pravděpodobné segmenty spotřebitelů na základě jejich zájmů. Všechna tato data se však poskytují ve zcela agregované podobě. Soubory cookies používáme ke zvýšení kvality našich služeb – ukládáme si uživatelské preference a sledujeme uživatelské trendy. Díky tomu můžeme poskytovat tu nejrelevantnější reklamu. Soubory cookies také pomáhají zadavatelům reklamy a vydavatelům obsluhovat a spravovat reklamu na celém webu. Používáme soubory cookies služby Google Analytics, které nám umožňují zkvalitňovat uživatelskou zkušenost na našich webových stránkách. Pomáhají nám pochopit, jak naši uživatelé webové stránky používají, a rozhodovat se o funkčních a materiálových úpravách tak, aby se zobrazoval ten nejužitečnější obsah.

2.6.6.4. Většinu našich cookies můžete odmítnout, pokud váš prohlížeč nebo rozšíření prohlížeče takové odmítnutí povoluje. Rozhodnete-li se však odstranit nebo zakázat naše cookies, může to negativně ovlivnit používání a funkčnost služeb společnosti HTPPOOL. Nastavení cookies můžete změnit kliknutím na následující odkaz: nastavení souborů .

2.6.6.5. Ostatní soubory cookies můžete mazat následujícím způsobem:

2.6.6.5.1. Google Chrome – po kliknutí na ikonku menu přejděte na nastavení. V dolní části stránky rozbalte možnosti nastavení kliknutím na „Rozšířená nastavení“. Na panelu „Ochrana soukromí a zabezpečení“ klikněte na „Nastavení obsahu“ a potom na „ Soubory cookie “. Můžete také zadat chrome://settings/content/cookies v adresovém řádku prohlížeče;

2.6.6.5.2. Mozilla Firefox – klikněte na čárkovou ikonku „Menu“ a přejděte na možnosti. V záložce „Soukromí a zabezpečení“ jděte do sekce historie a klikněte na odkaz „Odstranit jednotlivé soubory cookies“.

2.6.6.5.3. Safari – v položce menu „Ochrana soukromí“ najdete možnost „Blokovat všechny soubory cookies“ a „Odstranit všechny“. Můžete také kliknout na „Podrobnosti“, chcete-li odstranit jednotlivé soubory cookies.

2.6.6.5.4. Edge – Klikněte na ikonku tří teček a vyberte „Nastavení“. V horní části vyberte tlačítka se šipkami vedle možnosti „Pokročilá nastavení“. Zobrazí se možnost „Vymazat údaje o prohlížení“, pomocí které můžete soubory cookies vymazat.

2.6.7. Komunikace:

2.6.7.1. Vaše kontaktní údaje používáme především k tomu, abychom vám mohli odpovědět, pokud nás kontaktujete.

2.6.7.2. Kromě toho můžeme vaše kontaktní údaje a/nebo údaje o řízení podniku použít k tomu, abychom vám zasílali reklamní sdělení nebo naše newslettery, a to prostřednictvím e-mailu, pokud jste k tomu udělili souhlas. Na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat pro marketingovou nebo jinou komunikaci společnosti HTTPOOL.

2.6.7.3. Ze zasílání reklamních sdělení a/nebo newsletterů se můžete odhlásit. Postupujte podle pokynů uvedených v těchto sděleních (tlačítko pro zrušení odběru v dolní části každého e-mailu). Pokud se odhlásíte ze zasílání reklamních sdělení a/nebo newsletterů, můžeme vám i nadále posílat sdělení o transakcích nebo o našem vztahu, například informace o vašem účtu nebo o našich obchodních vztazích, a to po dobu existence obchodního vztahu.

2.6.7.4. V případě přímého marketingu vás nejpozději při první komunikaci budeme informovat o naší totožnosti a kontaktních údajích a poskytneme vám kontakt na našeho inspektora ochrany údajů, sdělíme vám účel zpracování, pro který jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování, kategorie osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů a další informace uvedené v článku 14 obecného nařízení o ochraně údajů. Budeme-li osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu, budeme tak činit v souladu s článkem 21 obecného nařízení o ochraně údajů, přičemž vy můžete uplatnit své právo na opravu, právo vznést námitku a právo požadovat, abychom trvale nebo dočasně přestali používat nebo jinak zpracovávat vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. Tyto osobní údaje nebudeme sdělovat jiným uživatelům.

2.7. Sdělování údajů

2.7.1. Při poskytování služeb sdílíme osobní údaje s následujícími třetími stranami, které nejsou našimi přidruženými osobami:

2.7.1.1. Integrace programů s aplikacemiAppNexus, Viber a Bidswitch a s chytrými televizory LG pro nastavení kampaní a nastavení cílení reklamy na požadovanou skupinu, které je k dispozici pro integraci příslušného programu a pro reklamu;

2.7.1.2. Sociální integrace s Facebookem a Twitterem pro nastavení kampaní a nastavení cílení reklamy na požadovanou skupinu a s aplikacemi Snapchat a LinkedIn – v současné době pouze pro import statistik kampaní;

2.7.1.3. Ostatní poskytovatelé služeb, jako jsou zadavatelé reklamy, vydavatelé a další partneři, poskytovatelé účetních a IT služeb;

2.7.1.4. Veřejné a státní orgány: subjekty, které regulují nebo do jejichž jurisdikce HTTPOOL spadá společností HTTPOOL, například regulační orgány, veřejné orgány a soudní orgány, včetně plnění požadavků souvisejících s národní bezpečností nebo uplatňováním práva.

2.8. Předávání osobních údajů

2.8.1. Pro účely vysvětlené v těchto zásadách může společnost HTTPOOL předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, je-li přijato rozhodnutí o odpovídající ochraně v souladu s čl. 45 odst. 1 obecného nařízení o ochraně údajů, a to bez zvláštního povolení. Nebylo-li přijato rozhodnutí o odpovídající ochraně, společnost poskytne odpovídající záruky v souladu s článkem 46 obecného nařízení o ochraně údajů. Nebylo-li přijato rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 odst. 3 obecného nařízení o ochraně údajů ani poskytnuty odpovídající záruky podle článku 46 obecného nařízení o ochraně údajů, včetně závazných podnikových pravidel, převod nebo soubor převodů osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci lze uskutečnit pouze na základě některé z podmínek stanovených v čl. 49 odst. 1 obecného nařízení o ochraně údajů.

2.9. Uchovávání údajů

2.9.1. Obecně platí, že osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelů popsaných v těchto zásadách a v souladu s našimi vlastními zákonnými a regulačními povinnostmi.

2.9.2. Naši zaměstnanci a pracovníci, kteří zpracovávají osobní údaje, mají pokyn ověřovat si při zpracování údajů příslušné vnitrostátní právní předpisy týkající se uchovávání údajů.

2.9.3. Pokud již osobní údaje nepotřebujeme, buď provedeme jejich nevratnou anonymizaci (a takto anonymizované informace můžeme dále uchovávat a používat), nebo údaje bezpečným způsobem zničíme.

2.10. Vaše práva

2.10.1. HTTPOOL vám umožňuje využívat následujících práv stanovených na základě obecného nařízení o ochraně údajů a příslušné vnitrostátní legislativy:

2.10.1.1. Právo na přístup: od společnosti HTTPOOL můžete získat potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, či nikoliv, a pokud tomu tak je, také přístup ke svým osobním údajům a informacím;

2.10.1.2. Právo na opravu: můžete požadovat, aby společnost HTTPOOL provedla opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, a doplnění neúplných osobních údajů;

2.10.1.3. Právo na výmaz: můžete dosáhnout vymazání vašich osobních údajů, které přechováváme jako správce údajů;

2.10.1.4. Právo na omezení zpracování: můžete dosáhnout omezení zpracování společností HTTPOOL;

2.10.1.5. Právo na informace: o veškerých opravách nebo výmazech osobních údajů nebo o omezení zpracování informujeme každého příjemce, jemuž byly osobní údaje sděleny, ledaže je to nemožné nebo pokud by to vyžadovalo neúměrné úsilí. O těchto příjemcích vás budeme informovat, pokud o to požádáte.

2.10.1.6. Právo na přenositelnost údajů: můžete společnost HTTPOOL požádat, aby vám poskytla vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, vestrukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a také nás můžete požádat o předání těchto údajů jinému správci, aniž bychom vám v tom jakkoliv bránili;

2.10.1.7. Právo vnést námitku: Z důvodů souvisejících s vaší zvláštní situací máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu. V tomto případě nebudeme dále vaše osobní údaje zpracovávat, pokud přesvědčivé neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, anebo pokud nejde o určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků;

2.10.1.8. Právo vznést námitku proti přímému marketingu: máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely. Vznesete-li námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje pro tyto účely;

2.10.1.9. Zaručujeme vám vaše právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování ;

2.10.1.10. Právo být informován o porušení: oznámíme vám, že došlo k porušení ochrany vašich osobních údajů, pokud by porušení ochrany osobních údajů mohlo představovat vysoké riziko pro vaše práva a svobody;

2.10.1.11. Právo podat stížnost: Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Doufáme však, že ji budete nejprve konzultovat s námi, abychom mohli společně vyřešit případné stížnosti či obavy.

2.10.2. Výše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictvím: gdpr@httpool.com. Tento e-mail můžete použít rovněž v případě, že chcete získat podrobné informace o orgánech dozoru příslušného podniku HTTPOOL nebo kontakt na příslušného inspektora ochrany osobních údajů daného podniku ze skupiny HTTPOOL.

2.11. Zabezpečení

2.11.1. Zavedli jsme přiměřená a účinná technická a organizační opatření a postupy určené k zavedení zásad ochrany údajů, jako je minimalizace údajů, a do zpracování údajů jsme zakomponovali nezbytné záruky tak, abychom splnili požadavky obecného nařízení o ochraně údajů.

2.11.2. Vaše informace chráníme pomocí přiměřených fyzických, technických a administrativních bezpečnostních opatření, včetně omezení přístupu k vašim informacím pouze na ty zaměstnance a pracovníky, kteří je potřebují znát. Abychom zajistili bezpečnost vašich osobních údajů, seznámili jsme všechny své zaměstnance a pracovníky s našimi interními pravidly ochrany soukromí a zabezpečení osobních údajů, v rámci skupiny HTTPOOL přísně uplatňujeme opatření na ochranu soukromí a také jsme nastavili svůj interní software tak, aby splňoval naše vysoké nároky na zabezpečení při zpracování údajů.

2.11.3. Doporučujeme vám chránit si údaje o svém účtu na platformě AdPlatform, včetně uživatelského jména a hesla, a tyto informace nesdílet s žádnou jinou osobou.

2.12. Kontaktní informace

2.12.1. Budete-li mít jakékoli otázky nebo obavy týkající se těchto zásad, používání souborů cookies nebo našich zásad týkajících se shromažďování, používání, zpracování, uchovávání a/nebo zveřejňování vašich osobních údajů, můžete se obrátit nás nebo na našeho inspektora ochrany osobních údajů na níže uvedených kontaktech:

HTTPOOL, Internet Marketing, d.o.o.

Tacenska cesta 26

1210 Lublaň – Šentvid

Slovinsko

Inspektor ochrany osobních údajů: Matic Turk

E-mail: gdpr@httpool.com

Telefon: + 386 1 479 04 81

Fax: + 386 1 256 73 37