Политика за защита на данните

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА

1.1. Организация

1.1.1. Ейч Ти Ти Пуул България ЕООД (HTTPOOL България), дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Република България, със седалище и адрес на управление в София 1000, ул. Петър Парчевич 29, регистрационен номер 175387409 и данъчен идентификационен номер BG175387409, носи отговорност за вашите данни като администратор на лични данни.

1.1.2. Освен това настоящата Политика за защита на данните (‘политика’) се прилага за ‘HTTPOOL’, което означава групата от дружества, състоящи се от HTTPOOL България като контролиращо предприятие и неговите контролирани дружества, включващи дъщерни дружества и свързани дружества, както и всякакви други дружества, които може да се учредят като контролирано дружество или които са задължени да спазват настоящата политика. Упоменаването на HTTPOOL, както и ‘ние’ или ‘нас’ е препратка според случая към групата дружества или към отделно дружество в тази група, което отговаря като администратор на данни за вашите лични данни.

1.1.3. HTTPOOL си сътрудничи с доставчици на услуги, като рекламодатели, издатели и други партньори, доставчици на счетоводни и ИТ услуги и в рамките на това делово сътрудничество може да се събират, прехвърлят и обработват определени лични данни от такива доставчици на услуги. HTTPOOL си сътрудничи само с доставчици на услуги, които спазват Общия регламент относно защитата на данните.

1.1.4. Тази политика се отнася за информацията, която ние събираме, когато вие получавате достъп до или използвате уебсайт(ове) на HTTPOOL, AdPlatform, включително Ad Network или по друг начин взаимодействате с нас, както е описано по-долу. Ние спазваме действащото законодателство в държавите, в които работим. Като използвате нашите услуги или се свързвате с нас, както е описано по-долу, вие потвърждавате, че сте запознати с тази политика.

1.1.5. Ние можем да променяме тази политика периодично поради промяна на законодателството или когато актуализираме своите вътрешни политики и практики. Ако направим промени, ние ще ви уведомим, като редактираме датата на настоящата политика, а при някои обстоятелства може да ви изпратим допълнително известие, включително например, да добавим декларация на уебсайта(овете) на HTTPOOL или да ви изпратим уведомление по електронна поща. Ние ви препоръчваме да се запознаете с политиката, когато получавате достъп или използвате нашите услуги, за да бъдете информирани за нашите практики по отношение на информацията и вашите права за поверителност и избор.

1.1.6. Тази политика е изготвена чрез съвместното сътрудничество на дружествата от HTTPOOL и беше одобрена на 25 май 2018 г. от Венцислав Костов, директор на HTTPOOL България.

2. ВЪВЕДЕНИЕ

2.1. Определения

2.1.1. “лични данни” означава всяка информация относно идентифицирано или идентифицируемо физическо лице (“субект на данни”); идентифицируемо физическо лице е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или косвено, по-конкретно чрез препратка към идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологична, генетична, психична, икономическа, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице;

2.1.2. “обработване” означава всяка операция или набор от операции, които се извършват на лични данни или върху набори от лични данни, с помощта на автоматизирани средства или без такива, като събиране, записване, организация, структуриране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, използване, оповестяване чрез предаване, разпространение или по друг начин, който ги прави достъпни, съгласуване или комбинация, ограничаване, изтриване или унищожаване.

2.1.3. „администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

2.1.4. „обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

2.1.5. „трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

2.1.6. „съгласие” на субекта на данните означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

2.1.7. „данни за здравословното състояние“ означава лични данни, свързани с физическото или психическото здраве на физическо лице, включително предоставянето на здравни услуги, които дават информация за здравословното му състояние;

2.1.8. „дружество“ означава физическо или юридическо лице, което осъществява икономическа дейност, независимо от правната му форма, включително партньорствата или сдруженията, които редовно осъществяват икономическа дейност;

2.1.9. „група предприятия“ означава контролиращо предприятие и контролираните от него предприятия;

2.1.10. ‘Общ регламент за защитата на личните данни’ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО;

2.2. Цел на политиката

2.2.1. Целта на настоящата политика е да ви предостави информация относно това какви лични данни събираме и защо го правим, как събираме, използваме и съобщаваме тези лични данни, правните основания за обработване и вашите права по отношение на вашите лични данни.

2.2.2. HTTPOOL приема настоящата политика, за да осигури защитата на вашите права по отношение на обработването на личните ви данни като ваше основно право, за по-нататъшно планиране на обработката на лични данни, за да обслужва вас, клиентите, работниците и служителите на HTTPOOL, както и да защитава HTTPOOL.

2.2.3. HTTPOOL се стреми да оформи тази политика, за да бъде одобрена като задължителни фирмени правила съгласно член 47 на Общия регламент относно защитата на данните.

2.3. Предмет на дейност

2.3.1. HTTPOOL осигурява рекламни технологични услуги за своите клиенти. При създаване на акаунт в AdPlatform, платформа свързваща рекламодатели, издатели и други партньори чрез Ad Network, вие ни предоставяте данни за контакт и за бизнес управление. Клиентите използват AdPlatform, за да рекламират пред крайни потребители, а ние от своя страна предоставяме услугите в нашата AdPlatform, за да помогнем на клиентите да рекламират пред крайните потребители. Следователно в своята дейност HTTPOOL обработва много малък обем лични данни, по-специално данни на крайни потребители, като по-голямата част от информацията, която получаваме, когато извършваме услуги за нашите клиенти се считат фирмени данни, по-конкретно данни за бизнес управление.

2.4. Видове данни

2.4.1. HTTPOOL обработва следните категории лични данни:

2.4.1.1. Данни за контакт: лични имена, име на фирма, телефонен номер и имейл адрес, за да ви отговори, когато се свържете с нас;

2.4.1.2. Данни на крайни потребители: данни, събирани при взаимодействията на крайните потребители, генерирани с помощта на услугите на HTTPOOL от името на нашите клиенти, които може да са рекламодатели или издатели, включително номера на интернет протоколи, които ни се предоставят автоматично, когато крайният потребител публикува информация чрез сайтове на социални медии, добавки или други приложения в зависимост от вашите настройки за поверителност, информация за местоположение (като цяло данни за географска ширина и географска дължина на крайния потребител) за определяне географската цел, “бисквитки” за местоположение и честота на показване на реклами, всичко това, за да извършваме нашата дейност;

2.4.1.3. Данни за бизнес управление: лични имена на служителя или работника на клиента (дружеството), име на дружеството, адрес, имейл адрес, номер на телефон и на факс, данни за плащания на клиента, като номер на банковата сметка и вид банкова сметка, регистрационен и данъчен номер, информация за печалбата, подавани чрез специалното приложение за плащане, попълвано от клиента, всичко това с цел да се извършват услугите и за други бизнес интереси. HTTPOOL използва тази информация за обработване на плащания. Когато HTTPOOL използва трети страни – доставчици на услуги за обработване на кредитни карти, тези лични данни се получават от доставчиците на платежни услуги.

2.4.1.4. Данни за човешки ресурси: лични данни на нашите служители и работници, включително информация за работното разрешително на служителя, трудов договор и неговото прекратяване, разходи за труд, данни за заплати и възнаграждения, начислени на служителя и данни за други трудови разходи и информация за задължителните осигурителни вноски за отделен работник, информация за използването на работното време, медицински прегледи, медицински прегледи на отделни групи работници, преминато обучение за безопасна работа и тестове за квалификацията на работниците, трудови злополуки, съвкупни загуби, опасни ситуации, установени професионални заболявания и заболявания, свързани с работата и причини за тях, всичко това за спазване на законоустановените разпоредби и доколкото се разрешава от законодателството;

2.4.1.5. Данни за управление на кандидати: лични данни на кандидати за работа, по-конкретно име, дата на раждане, място и държава на раждане, постоянен и настоящ адрес, реално образование, трудов стаж, дипломи и други сертификати, които за приложени към заявлението (сертификат за владеене на език, свидетелство за съдимост, препоръки) или други данни, които ни предоставяте, съдържащи се в заявления и автобиографии, всичко това с цел обработване на вашето заявление за работа при нас и спазване на законовите разпоредби;

2.4.1.6. Информация за управление на помещения: лични данни на физически лица, събирани във връзка с влизането и излизането от помещения, а именно име, номер и вид на документа за самоличност, адрес, професия, вид и регистрационен номер на превозното средство и дата, час и причина за влизане или излизане от помещенията, всичко това, за да се гарантира безопасността на хората и имуществото в нашите служебни помещения;

2.4.1.7. Чувствителна информация: информация на служители и работници по отношение на медицински прегледи за оценка на съответствието на работника с определени здравни изисквания за конкретна работа на работното място, здравни прегледи на отделни групи работници със списък на прегледаните работници и оценка на изпълнението на специфични здравни изисквания за конкретна работа в работната среда, здравен статут на група проверени работници, установени професионални заболявания или съмнения за професионално заболяване, информация за наличие и ниво на интоксикация, информация дали работникът е бил под влиянието на незаконни и други психоактивни вещества или не в случай на тестване за незаконни и други психоактивни вещества, трудови злополуки, общи нещастни случаи, опасни ситуации, установени професионални заболявания и заболявания, свързани с работата и причини за тях; всичко това, за да можем да спазим законоустановените разпоредби и доколкото е разрешено от законодателството;

2.4.1.8. Ние ви препоръчваме да избягвате да ни предоставяте специални категории лични данни, включително чувствителна информация и данни за здравето, освен ако такава информация не е необходима по закон и/или HTTPOOL не поиска от вас да я предоставите.

2.4.1.9. HTTPOOL предприема всички разумни стъпки, за да гарантира, че личните данни са точни и актуални, както и че неточните лични данни се изтриват или поправят без забавяне, но не може да поеме отговорност, ако данните, които ни предоставяте са неверни, непълни и/или подвеждащи.

2.5. Правно основание за обработването

2.5.1. HTTPOOL обработва лични данни само ако има право да го направи съгласно Общия регламент за защитата на личните данни.

2.5.2. Най-често HTTPOOL обработва ваши лични данни, защото обработването е необходимо за спазване на законово задължение от страна на HTTPOOL. Специални категории лични данни се обработват само на това правно основание, като HTTPOOL не обработва никакви такива данни на друго правно основание. Обработването на данни за човешки ресурси, включително чувствителна информация, се извършва почти изцяло на това правно основание.

2.5.3. Освен това HTTPOOL обработва някои лични данни, когато обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който сте страна или за предприемане на стъпки по ваше искане преди сключването на договор. По-голямата част от обработването на трудови договори (данни за човешки ресурси), както и данни за управление на кандидати, се извършва на това правно основание.

2.5.4. Освен това ние обработваме някои лични данни, когато това е необходимо за легитимните интереси на HTTPOOL (или на трета страна) и ако вашите интереси и основни права нямат предимство пред тези интереси. Например, HTTPOOL има легитимен интерес в обработването и прехвърлянето на лични данни в група предприятия за вътрешни бизнес цели, включително централизация на дейностите по обработване на данни, за проектиране на законно ефикасни и работещи бизнес процеси, за създаване на трансгранични екипи с цел съвместна работа и за постигане на повече ефективност и икономичност на бизнес процесите. Освен това, когато HTTPOOL автоматично получава вашия номер на интернет протокол, ние се позоваваме на нашия легитимен интерес чрез реклами на база географско положение на крайните потребители, които са полезни за потребителя като неразделна част от уебсайта на социалните медии, добавки или друго приложение, което потребителят се е съгласил да използва.

2.5.5. HTTPOOL може също така да обработва ваши лични данни, когато сте дали съгласие за обработването им за една или повече конкретни цели. HTTPOOL се стреми и продължава да се стреми да получи съгласия, които се дават свободно, конкретно, информирано, и които недвусмислено показват вашите желания чрез заявление или чрез ясно потвърдително действие, даващо съгласие за обработването на ваши лични данни.

2.5.6. Когато HTTPOOL разчита на вашето съгласие за обработване на лични данни, вие имате право да оттеглите или откажете вашето съгласие по всяко време, а когато ние се позоваваме на легитимни интереси, вие имате право на възражение. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на база съгласието преди неговото оттегляне.

2.6. Използване на данни.

2.6.1. Ние обработваме вашите данни за следните цели:

2.6.1.1. Управление на работната сила: по-конкретно по отношение на данни за човешки ресурси, данни за управление на кандидати и чувствителна информация;

2.6.1.2. Комуникации: за да можем да ви отговаряме и да улесняваме комуникацията с вас относно данни за контакт;

2.6.1.3. Спазване на законовите изисквания като водене на записи и задължения за отчетност, провеждане на одити, спазване на държавни проверки и други искания от държавни или други публични органи, отговор на съдебен процес като призовки, преследване на законни права и средства за защита, защита при съдебни спорове и управление на вътрешни жалби или претенции, провеждане на разследвания и спазване на вътрешните правила, политики и процедури.

2.6.1.4. Услуги: HTTPOOL обработва данни за бизнес управление и данни за крайни потребители, за да извършва услуги за клиентите.

2.6.2. Може да има повече от една цел за обосноваване на използването от наша страна на вашите лични данни при конкретни обстоятелства.

2.6.3. Ние ще използваме вашите лични данни само за целите, за които ги събираме. Ако имаме основание да използваме личните ви данни за друга цел, ние ще ви уведомим за това и ще обясним законовото задължение или че такава друга обработка съответства на първоначалната цел, което ни позволява да ги използваме за друга причина. Ако вашето съгласие е дадено за конкретна цел, която може да включва една или повече дейности по обработване, ние няма да обработваме ваши лични данни за друга цел, различна от целта, за която са събрани първоначално. Когато възнамеряваме да извършим обработването за друга цел въз основа на вашето първоначално съгласие, ние следва да обработим вашите лични данни само въз основата на ново съгласие.

2.6.4. Управление на работната сила и законосъобразност

2.6.4.1. HTTPOOL управлява вашите данни за бизнес управление, човешки ресурси, управление на кандидати и чувствителна информация в рамките на своя софтуер за управление на отношенията с клиенти. Софтуерът е проектиран на базата на необходимостта от информация. Освен това нашите вътрешни правила за поверителност и сигурност се съобщават на всички наши служители и работници и те се инструктират да обработват лични данни според съответното законодателство, вътрешни правила и съгласно най-високите стандарти за защитено обработване, когато управляваме работната сила или спазваме законоустановените разпоредби.

2.6.5. Услуги:

2.6.5.1. HTTPOOL използва вашите данни, за да управлява законно, ефективно и да осигури най-висока удовлетвореност от нашите услуги.

2.6.5.2. Ние използваме вашите данни, за да разрешим достъп до AdPlatform, за да предоставяме обслужване на клиенти, техническа и оперативна поддръжка, за управление на вашите акаунти, за да ви изпращаме технически уведомления, актуализации, предупреждения за сигурност и съобщения за поддръжка и административни съобщения и за разрешаване на спорове и изпълнение на нашите права, за откриване и защита срещу грешки, измама или други криминални или незаконни дейности и за изпълнение на нашите споразумения с клиенти. Това може също така да включва анализиране, персонализиране и подобряване на AdPlatform, за предоставяне на информация и аналитични данни на клиенти за използването на AdPlatform, за подпомагане на нашите клиенти при създаването или подобряването на техните услуги по отношение на маркетинг или аналитични данни.

2.6.5.3. Когато за определени услуги е необходимо да се създаде потребителски акаунт, за да може потребителят да използва определени приложения, можете да получите достъп до AdPlatform, като подадете формуляр с идентификационни данни (формуляр Join us (присъединете се към нас)). В тези случаи вие трябва да представите данни, включително данни за бизнес управление. Тази информация е необходима, за да предоставяме услуги на клиенти, включително достъп до приложения, показване на персонализирано съдържание и реклами, комуникации, прехвърляне на печалби, произтичащи от дигиталните реклами, осигуряване на техническото функциониране на мрежата, изследване и анализ, за да се поддържат и защитават нашите услуги.

2.6.5.4. Ние също така използваме ваши данни, за да създадем интерференции за крайните потребители, категоризирани по географски признак, за да може фирмите в HTTPOOL да помогнат на клиентите да рекламират в своя географски регион. Например, ако данните на крайния потребител показват, че крайният потребител се намира в определен географски регион или страна, AdPlatform позволява на клиента да рекламира в този регион или държава. След като този процес приключи, номерът на интернет протокола на крайния потребител се анонимизира, за да не може фирми в HTTPOOL от други региони или държави, клиенти и трети страни да получават достъп или да извличат номера на интернет протокола на крайния потребител. Този процес включва също анонимизиране на номерата на интернет протоколи за статистически цели.

2.6.5.5. Ние също така използваме вашите данни, когато AdPlatform взаимодейства със сайтове на социални медии, добавки или други приложения, предоставени от рекламодатели, издатели или други партньори. Например, ако един работник или служител на клиент възнамерява да рекламира във Facebook чрез AdPlatform, той трябва да свърже своя личен акаунт във Facebook с AdPlatform, като се има предвид, че Facebook не поддържа корпоративни Facebook акаунти. След създаването на връзката ние запазваме неговото име, идентификационен номер във Facebook и списък на всички рекламни акаунти във Facebook, до които това физическо лице е имало достъп, които ние считаме за данни за бизнес управление, тъй като физическото лице е създало акаунт в AdPlatform за клиента (фирмата), за да може ние да фактурираме услугите, предоставяни от the AdPlatform. Ако физическото лице след това прекрати своя акаунт в AdPlatform чрез своя Facebook акаунт, ние продължаваме да съхраняваме неговите данни, докато споразумението с клиента не бъде изпълнено.

2.6.6. Cookies (бисквитки)

2.6.6.1. Когато краен потребител посещава уебсайт или разглежда реклама, свързана с AdPlatform, ние можем да използваме онлайн бисквитки за крайни потребители, за да подобрим или по-точно насочим съответните реклами към крайни потребители по отношение на своето местоположение и честота на рекламите. “Бисквитките” са малки текстови файлове, които се залагат във вашия компютър от уебсайтове, които посещавате. Те се използват широко, за да може уебсайтовете да работят или да работят по-ефективно, както и да предоставят информация на собствениците на сайта. Те обикновено се съхраняват на твърдия диск на вашия компютър.

2.6.6.2. “Бисквитките” включват такива строго необходими за нормалния уебсайт функции, които не могат да се изключат, защото уебсайтът няма да работи добре, като те не съхраняват никакви лични данни.

2.6.6.3. За да може да предлага възможно най-уместни реклами, HTTPOOL събира данни чрез своята Ad Network. Това ни позволява да идентифицираме сегменти с вероятни потребителски интереси. Но всички данни са на изцяло агрегирана основа. Ние използваме “бисквитки” за подобряване на качеството на нашите услуги, като запаметяваме потребителските предпочитания и проследяваме тенденциите сред потребителите, като по-този начин предоставяме най-уместните реклами. “Бисквитките” се използват и за да помогнат на рекламодателите и издателите да обслужват и управляват реклами в мрежата. Ние използваме “бисквитките” на Google Analytics, които ни позволяват да подобрим потребителската удовлетвореност от нашите уебсайтове. Те ни помагат да разберем как нашите потребители използват уебсайта и да вземем решение за функционалните и съществени корекции, за да показваме възможно най-полезно съдържание.

2.6.6.4. Вие сте свободни да откажете повечето от нашите “бисквитки”, ако вашият браузър или добавка към браузъра разрешава, но ако решите да премахнете или деактивирате нашите “бисквитки”, това може да попречи на използването и функционалността на услугите на HTPPOOL. Можете да променяте настройките за нашите “бисквитки” като кликнете върху следния линк: cookie settings

2.6.6.5. Можете да изтривате други “бисквитки”, както следва:

2.6.6.5.1. Google Chrome – След като кликнете на иконката на менюто, отивате в “Settings (Настройки)”. В долната част на страницата разширете настройките като кликнете върху “Разширени (Advanced)” В панела ‘Privacy and Security (поверителност и защита)’ кликнете върху ‘Content settings (настройки за съдържание)’ и след това на ‘Cookies (бисквитки)’. Можете също така да напишете chrome://settings/content/cookies в адресната лента на браузъра;

2.6.6.5.2. Mozila Firefox – кликнете върху иконката на менюто и изберете “preferences (предпочитания)”. В табулатора ‘Privacy & Security (Поверителност и защита)’ на раздел history (история), кликнете върху линка ‘remove individual cookies (премахване на индивидуални бисквитки)’

2.6.6.5.3. Safari – в меню ‘Privacy (Поверителност)’ има опция ‘Block all cookies (Блокирай всички бисквитки)’, която ги премахва изцяло. Можете да кликнете върху “Details (подробни данни)“, за да премахнете отделните бисквитки

2.6.6.5.4. Edge – Кликнете върху иконката с трите точки и изберете ‘Settings (Настройки)’. Изберете стрелките до Advanced settings (Разширени настройки) в горната част. Ще видите опцията ‘clear browsing data (изчисти история на браузъра)’, с която можете да изчистите бисквитките.

2.6.7. Комуникации:

2.6.7.1. Ние използваме вашите данни за контакт, за да ви отговорим, когато се свържете с нас.

2.6.7.2. В допълнение, можем да използваме вашите данни за контакт и/или данни за бизнес управление, за да ви изпращаме промоционални съобщения или бюлетини от нас чрез електронна поща, когато сте дали своето съгласие. Можете да изберете да се абонирате за маркетингови или други съобщения от HTTPOOL на нашия уебсайт.

2.6.7.3. Можете да се откажете от получаването на промоционални съобщения и/или бюлетини от нас, като последвате инструкциите в тези съобщения (бутон “отмяна на абонамент в долната част на всеки имейл). Ако се откажете от получаването на съобщения и/или бюлетини, ние може да продължим да изпращаме съобщения за транзакции или за нашите взаимоотношения, както и такива за вашия акаунт или за нашите текущи бизнес отношения, докато нашите бизнес отношения съществуват.

2.6.7.4. В случай на осъществяване на директен маркетинг най-късно при първото съобщение, ние ще ви посочим нашите идентификационни данни и данни за контакт и данни на нашия отговорник за защита на данните, целите на обработването, за което са предназначени личните данни, както и правното основание за обработването, категориите лични данни, получателите или категориите получатели на личните данни и друга информация, предвидена в член 14 на Общия регламент относно защитата на данните. Ако обработваме лични данни за целите на директния маркетинг, ние ще го правим в съответствие с член 21 на Общия регламент относно защитата на данните, като вие можете да упражнявате своите права на коригиране, на възражение и на искане към нас да преустановим постоянно или временно да използваме или по друг начин на обработваме вашите лични данни за целите на директния маркетинг. Ние няма да оповестяваме тези лични данни на други потребители.

2.7. Оповестяване на данни

2.7.1. За извършването на нашите услуги, ние споделяме лични данни със следните несвързани трети лица.

2.7.1.1. Програмни интеграции с AppNexus, Viber, Bidswitch и LG smart TVs за провеждане на кампании, провеждане на групово таргетиране на реклами, достъпни за съответната интеграция на програми и за реклами;

2.7.1.2. Социални интеграции с Facebook и Twitter за провеждане на кампании, провеждане на групово таргетиране на реклами и със Snapchat и LinkedIn само за импортиране на статистика за кампании към момента;

2.7.1.3. Други доставчици на услуги, като рекламодатели, издатели и други партньори, доставчици на счетоводни и ИТ услуги;

2.7.1.4. Публични и държавни власти: организации, които регламентират или имат юрисдикция върху HTTPOOL като регулаторни органи, обществени органи и съдебни органи, включително за изпълнение на изискванията за национална сигурност или правоприлагане.

2.8. Прехвърляне на лични данни

2.8.1. За целите, посочени в настоящата политика, HTTPOOL може да прехвърля лични данни на трета страна или международна организация в случай на подходящо решение в съответствие с член 45(1) на Общия регламент за данните, без специално разрешение. Ако няма подходящо решение, Дружеството прилага подходящи защитни мерки в съответствие с член 46 на Общия регламент относно защитата на данните. Ако няма подходящо решение съгласно член 45(3) на Общия регламент относно защитата на данните или подходящи предпазни мерки съгласно член 46 на Общия регламент относно защитата на данните, включително задължителни корпоративни правила, прехвърлянето или няколко прехвърляния на лични данни към трета страна или международна организация се извършва само при едно от условията в член 49(1) на Общия регламент относно защитата на данните.

2.9. Съхранение на данни

2.9.1. Пи принцип ние съхраняваме лични данни доколкото е необходимо за изпълнение на целите, описани в настоящата политика, при спазване на нашите правни и регулаторни задължения.

2.9.2. Нашите служители и работници, обработващи лични данни се инструктират да проверяват съответните национални законови разпоредби относно съхранението на данни, когато обработват данни.

2.9.3. Когато личните данни вече не са необходими, ние необратимо ги анонимизираме (и можем впоследствие да съхраняваме и използваме анонимизирана информация) или да унищожаваме данните по защитен начин.

2.10. Вашите права

2.10.1. HTTPOOL ви дава възможност да упражнявате следните права, както се посочва в Общия регламент за защита на личните данни и съответното национално законодателство:

2.10.1.1. Право на достъп: можете да получите потвърждение от HTTPOOL дали се обработват лични данни, свързани с вас, и ако това е така, да получите достъп до данните и информацията;

2.10.1.2. Право на коригиране: можете да поискате от HTTPOOL да коригира неточни лични данни и да попълни непълните данни;

2.10.1.3. Право на изтриване: можете да поискате изтриване на вашите лични данни, които държим като администратор на данни;

2.10.1.4. Право на ограничаване на обработването: можете да получите от HTTPOOL ограничаване на обработването;

2.10.1.5. Право на информация: ние ви съобщаваме за всяко коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването за всеки получател на когото са оповестени лични данни, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерни усилия. Ние ще ви информираме за тези получатели, ако го поискате.

2.10.1.6. Право на преносимост на данните: можете да поискате от HTTPOOL да получи лични данни за вас, които ни предоставяте в структуриран, широко използван и машинно четим формат и можете да поискате от нас да предадем тези данни на друг администратор без никакви пречки от наша страна;

2.10.1.7. Право на възражение: на основание, свързано с вашата конкретна ситуация можете да възразите по всяко време срещу обработката на лични данни на базата на нашите легитимни интереси. В този случай ние вече няма да обработваме лични данни, освен ако не покажем убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред вашите интереси, права и свободи или за установяването, упражняването или защитата на нашите законни претенции;

2.10.1.8. Право на възражение срещу директен маркетинг: можете да възразявате по всяко време срещу обработването на ваши лични данни за маркетингови цели. Ако възразите срещу обработването за целите на директния маркетинг, ние повече няма да обработваме ваши лични данни за такива цели;

2.10.1.9. Ние гарантираме вашето право да не бъдете субект на решение, базирано единствено на автоматизирано обработване;

2.10.1.10. Право да бъдете информирани за нарушение: Ние се задължаваме да ви уведомим, ако настъпи нарушение на защитата на вашите лични данни, когато такова нарушение на защитата на личните данни е вероятно да изложи на висок риск вашите права и свободи;

2.10.1.11. Право на подаване на жалба: Имате право да подадете жалба пред надзорен орган. Но се надяваме, че първо ще се консултирате с нас, за да можем да работим с вас за разрешаването на всички жалби или притеснения, които можете да имате.

2.10.2. Можете да упражнявате горепосочените права чрез: gdpr@httpool.com. Можете също така да се свържете с този имейл, за да получите данни за надзорните органи на съответното дружество на HTTPOOL или да бъдете насочени към съответния отговорник за поверителността от дружеството на групата на HTTPOOL.

2.11. Сигурност

2.11.1. Ние прилагаме разумни и ефективни технически и организационни мерки и процедури, предвидени за осъществяване на принципите за защита на данните, като минимизиране на данни и интегрирани необходими предпазни мерки за обработването с цел изпълнение на изискванията на Общия регламент относно защитата на данните.

2.11.2. Ние защитаваме вашата информация, като използваме разумни физически, технически и административни защитни мерки, включително ограничен достъп до ваши данни само за служители и работници, които е необходимо да ги знаят. За да се уверим, че вашите лични данни са защитени, ние съобщаваме нашата вътрешна политика и правила за сигурност на всички наши служители и работници, строго прилагаме мерките за поверителност в HTTPOOL и сме проектирали собствен вътрешен софтуер за изпълнение на нашите високи стандарти за сигурност на обработването.

2.11.3. Съветваме ви да защитите своите данни в акаунта си в AdPlatform, включително вашето потребителско име и парола и да не споделяте тази информация с други лица.

2.12. За контакти

2.12.1. Ако имате някакви въпроси или притеснения относно настоящата политика, използването на бисквитки от наша страна или нашите политики относно събирането, използването, обработването, съхранението и/или оповестяването на ваши лични данни, можете да се свържете с нас или с нашия ръководител по сигурността, както се посочва по-долу:

HTTPOOL България ЕООД, София 1000, ул. “Петър Парчевич” № 29, България, info@httpool.bg
или
HTTPOOL, Internet Marketing, d.o.o., Tacenska cesta 26, 1210 Ljubljana – Šentvid, Словения
Отговорник по въпросите на поверителността: Matic Turk, имейл: gdpr@httpool.com ,Телефон: +386 1 479 04 81, Факс: +386 1 256 73 37